Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Mathematics and physics for biosciences 5 Cr Online Examination 12.6.2020 - 12.6.2020
Mathematics and physics for biosciences 5 Cr Examination 11.6.2020 - 11.6.2020
Mathematics and physics for biosciences 5 Cr Examination 4.6.2020 - 4.6.2020
Mathematics and physics for biosciences 5 Cr Online Examination 29.5.2020 - 29.5.2020
Mathematics and physics for biosciences 5 Cr Online Examination 8.5.2020 - 8.5.2020
Cancelled Mathematics and physics for biosciences 5 Cr General Examination 3.4.2020 - 3.4.2020
Mathematics and physics for biosciences 5 Cr General Examination 28.2.2020 - 28.2.2020
Mathematics and physics for biosciences 5 Cr General Examination 24.1.2020 - 24.1.2020
Mathematics and physics for biosciences 5 Cr General Examination 13.12.2019 - 13.12.2019
Mathematics and physics for biosciences 5 Cr General Examination 1.11.2019 - 1.11.2019
Biotieteiden matematiikka ja fysiikka 5 Cr Lecture Course 29.10.2019 - 29.1.2020
Mathematics and physics for biosciences 5 Cr General Examination 4.10.2019 - 4.10.2019
Mathematics and physics for biosciences 5 Cr General Examination 13.9.2019 - 13.9.2019
Mathematics and physics for biosciences 5 Cr Summer Examination 14.6.2019 - 14.6.2019
Mathematics and physics for biosciences 5 Cr General Examination 24.5.2019 - 24.5.2019
Mathematics and physics for biosciences 5 Cr General Examination 26.4.2019 - 26.4.2019
Mathematics and physics for biosciences 5 Cr General Examination 15.3.2019 - 15.3.2019
Mathematics and physics for biosciences 5 Cr General Examination 15.2.2019 - 15.2.2019
Mathematics and physics for biosciences 5 Cr General Examination 21.12.2018 - 21.12.2018
Mathematics and physics for biosciences 5 Cr General Examination 23.11.2018 - 23.11.2018
Mathematics and physics for biosciences 5 Cr General Examination 26.10.2018 - 26.10.2018
Mathematics and physics for biosciences 5 Cr General Examination 14.9.2018 - 14.9.2018
Cancelled Mathematics and physics for biosciences 5 Cr Exam retake 24.8.2018 - 24.8.2018
Biotieteiden matematiikka ja fysiikka 5 Cr Lecture Course 24.8.2018 - 30.1.2019
Mathematics and physics for biosciences 5 Cr Exam retake 25.5.2018 - 25.5.2018
Mathematics and physics for biosciences 5 Cr Exam retake 11.5.2018 - 11.5.2018
Mathematics and physics for biosciences 5 Cr Exam retake 20.4.2018 - 20.4.2018
Mathematics and physics for biosciences 5 Cr Exam retake 23.3.2018 - 23.3.2018
Mathematics and physics for biosciences 5 Cr Exam retake 23.2.2018 - 23.2.2018
Mathematics and physics for biosciences 5 Cr Exam retake 19.1.2018 - 19.1.2018
Biotieteiden matematiikka ja fysiikka 5 Cr Lecture Course 31.10.2017 - 31.1.2018

Target group

Opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti Viikin kampuksen tiedekuntien opiskelijoille.

Prerequisites

Ei esitietovaatimuksia.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on biotieteiden opinnoissa tarpeelliset perustiedot ja valmiudet matematiikassa ja fysiikassa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa sujuvasti ratkaista biotieteissä tavanomaisia peruslaskuja, osaa muodostaa ja muokata yhtälöitä, osaa välttää tavalliset virheet suurten ja pienten lukuarvojen sekä yksiköiden käsittelyssä, ja on palauttanut laskurutiiniaan koulumatematiikassa. Opiskelijan kyky hahmottaa matematiikkaa apuvälineenä ja matemaattisia tarkastelutapoja biotieteissä on kehittynyt sovellusesimerkkien kautta. Opiskelija tuntee perusasiat differentiaali- ja integraalilaskennasta, ja on parantanut mahdollisuuksiaan lukea differentiaaliyhtälöitä soveltavaa alan kirjallisuutta.

Opiskelija tuntee elollisissa tapahtumissa ja elinympäristöissä vaikuttavia fysikaalisia ilmiöitä ja lainalaisuuksia, osaa selittää fysiikan avulla etenkin solu- ja molekyylitason elollisia ilmiöitä ja niiden fysikaalisia reunaehtoja. Toisaalta opiskelija tuntee fysikaalisia ilmiöitä, joihin monet biotieteissä käytettävät tutkimusmenetelmät ja –laitteet perustuvat sekä osaa selittää näiden fysikaaliset toimintaperiaatteet. Opiskelija tuntee myös pinnallisesti kvanttimekaniikan perusasioita ja hahmottaa missä klassisen fysiikan selitysvoiman rajat tulevat vastaan.

Timing

Periodi 2. Opintojakso järjestetään joka vuosi.

Contents

Matematiikka: Peruslaskutaitojen ja -käsitteiden kertaus; yhtälöt ja niiden ratkaiseminen; funktioita, etenkin eksponentti- ja logaritmifunktio sovelluksineen; differentiaali- ja integraalilaskennan perusteet, kokonaisdifferentiaali; eräitä alalle ominaisia matematiikan käsitteitä ja menettelytapoja.

Fysiikka: Klassisen fysiikan peruskäsitteitä ja -periaatteita; termodynamiikka ja bioenergetiikka; diffuusio; sähköoppi; nesteiden fysiikka; valo-oppi; aaltoliike; klassisen fysiikan partikkelit ja niihin vaikuttavat voimat; energian kvantittuminen; aaltomekaniikan alkeet; sovellusesimerkkejä.

Läpi koko opintojakson niin matematiikkaa kuin fysiikkaakin opiskellaan bioaloilta otettuja esimerkkejä käyttäen.

Completion

Suoritustapa: Kaksiosainen tentti (matematiikka- ja fysiikka-osat), jonka kumpikin osa on suoritettava hyväksytysti. Osat vaikuttavat yhtä suurella painoarvolla arvosanaan. Mikäli matematiikka-osassa järjestetään erikseen arvosteltavat laskuharjoitukset, niiden painoarvo matematiikka-osan arvosanaan on 40%. Poikkeustapauksissa tentin matematiikka-osan voi korvata erikseen sovittavalla yksilötyöllä, jolla voi saada korkeintaan arvosanaa 1 vastaavan tuloksen. Kontaktiopetusta yhteensä 42 tuntia, josta osa luentoja ja osa laskuharjoituksia. Kokonaistyömäärä vastaa opintopistemäärää (5 op vastaa 135 tuntia), joten itsenäisellä työskentelyllä oppimateriaalien avulla on keskeinen asema oppimistavoitteiden saavuttamisessa.

Study materials

Opetusmoniste. Harjoituslaskuja malliratkaisuineen.

Assessment practices and criteria

Arviointi asteikolla 0 – 5, arvostelussa matematiikalla ja fysiikalla on sama painoarvo, mutta tentin läpäiseminen edellyttää hyväksyttävää suoritusta sen kummassakin osassa. Poikkeustapauksissa tentin matematiikka-osan voi korvata erikseen sovittavalla yksilötyöllä, jolla voi saada korkeintaan arvosanaa 1 vastaavan tuloksen.

Relation to other study units

Opintojakson voi korvata aiemmin suoritetuilla opintojaksoilla 52211 Biotieteiden matemaattiset harjoitukset (3 op) ja 52264 Biotieteiden fysiikka (3 op).