Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.8.2019 at 08:00 - 2.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 2.9.2019
08:15 - 09:45
Wed 11.9.2019
08:15 - 09:45
Thu 12.9.2019
08:15 - 09:45
Mon 28.10.2019
13:15 - 15:45
Mon 4.11.2019
13:15 - 15:45
Mon 11.11.2019
13:15 - 15:45
Mon 18.11.2019
13:15 - 15:45
Mon 25.11.2019
13:15 - 15:45
Mon 2.12.2019
13:15 - 15:45
Mon 9.12.2019
13:15 - 15:45
Mon 13.1.2020
14:15 - 15:45
Mon 10.2.2020
14:15 - 15:45

Description

Biologian kandiohjelman fysiologian ja neurotieteen opiskelijat.

Kandidaatintutkinnon ensimmäisen ja toisen vuoden opinnot tai vastaavat tiedot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa etsiä tietoa luotettavista lähteistä ja oppii lukemaan tieteellisiä artikkeleita. Hän hahmottaa kirjallisen ja suullisen esittämisen perusteet ja pystyy kirjoittamaan hyvää äidinkielistä tieteellistä asiatekstiä sekä pitämään tieteellisen esitelmän. Lisäksi hän osaa antaa ja kykenee vastaanottamaan palautetta. Opintojakson aikana opiskelija löytää mieluisan kandidaatintutkielman aiheen ja kurssin aikana kehittyneiden tiedonhankinnan ja kirjallisen esittämisen taitojen avulla hän kykenee kirjoittamaan kandidaatintutkielmansa.

Periodit 1–3, suositellaan suoritettavaksi 3. lukuvuonna / Järjestetään joka vuosi.

Kurssilla harjoitellaan tieteellisten alkuperäisartikkelien oleellisen sisällön tunnistamista ja sen prosessoimista suulliseksi ja kirjalliseksi esitykseksi. Johdantoluennoilla perehdytään tehokkaaseen tiedonhakuun, tieteelliseen kirjoitusprosessiin sekä tieteellisen kirjallisen ja suullisen esittämisen kriteereihin. Opetuksessa korostetaan synteesin ja omien johtopäätösten teon tärkeyttä.

Kurssi jakaantuu valmistavaan jaksoon, seminaariin ja kandidaatintutkielman kirjoittamiseen. Valmistavalla jaksolla periodissa 1 ohjeistetaan ja perehdytetään suullisen ja kirjallisen esityksen laadintaan, harjoitellaan tiedonhakua kirjaston asiantuntijoiden opastuksella ja tuetaan tutkielman aiheen valintaa. Periodien 1 ja 2 aikana opiskelijat työstävät esitelmää (15 min) ja kirjallista kandidaatintutkielman suunnitelmaa.

Periodin 2 aikana pidetään seminaariesitykset ja annetaan palaute kandidaatintutkielman suunnitelmasta. Kandidaatintutkielma (noin 20 sivua) kirjoitetaan pääosin periodin 3 aikana, ja työn etenemistä tuetaan 3‒4 pienryhmätapaamisessa, joissa opiskelijat saavat ohjeita ohjaajalta sekä vertaistukea. Ohjaaja antaa palautetta kirjoitustyön eri vaiheissa kahteen väliversioon ja valmis tutkielma palautetaan periodin 3 päätteeksi, minkä jälkeen opiskelija saa palautteen ja arvosanan sekä kirjoittaa kypsyysnäytteen.

Oppimateriaalina toimivat johdantoluennot ja tieteelliset alkuperäisartikkelit. Luennot ja muu tarpeellinen informaatio ovat saatavilla Moodlessa.

Seminaari arvioidaan asteikolla 0-5 perustuen suulliseen esitelmään ja seminaarityöskentelyyn (60%) sekä kirjalliseen kandidaatintutkielman suunnitelmaan (40%). Kandidaatintutkielma arvostellaan erikseen tiedekunnan arvosteluohjeen mukaisesti.

Yliopistonlehtori Reijo Käkelä

Korvaa opintojakson 522073 Fysiologian ja neurotieteen proseminaari (3 op).