Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Biotoper 5 Cr Field Course 26.4.2021 - 7.5.2021
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Biotoper 5 Cr Course 21.4.2020 - 27.4.2020
Biotoper 5 Cr Course 16.4.2019 - 29.4.2019
Biotoper 5 Cr Course 18.4.2018 - 27.4.2018

Target group

Kandidatprogrammet i miljövetenskaper

Prerequisites

Inga förhandskrav.

Learning outcomes

Efter avlagd kurs ska studerande:
- Inneha en överblick över jordens olika biotoper med deras artsammansättning och särdrag.
- Känna till de nordiska biotoperna och deras typiska artsammansättning
- Förstå vilka faktorer som bestämmer utvecklingen av olika biotoper. Kunna förklara varför en viss biotop utvecklats inom ett visst område
- Känna till hur biotopernas artsammansättning undersöks och bestäms
- Inneha de färdigheter som krävs för att i praktiken klassificera finländska naturtyper i enighet med gällande system. Detta innefattar bl.a. praktisk art- och naturtypskännedom.
- Känna till flertalet metoder för vetenskaplig artinsamling och dokumentation

Timing

Föreläsningar i fjärde perioden

Självständigt arbete i maj - juni

Contents

Presentation av biogeografiska utbredningsmönster, samt de vanligaste globala terrestriska och akvatiska biomen. Mer ingående genomgås de Nordiska biotoperna och ekosystemen i skogar, myrar, hällmarker, sjöar och rinnande vatten, kulturpåverkad mark (ängar, lövängar, åkrar, ruderatmarker). Självständigt arbete varvid studerandena skriver en längre essä på svenska över de finländska biotoperna.

Completion

Biotopundervisningen som helhet består av föreläsningar som hålls under vårens lopp och självständigt arbete i maj-juni. Föreläsningar, diskussioner, essä.

Study materials

Material i Moodle. Bredvidläsning Campbell Biology. 11 uppl.

Assessment practices and criteria

Godkänd / underkänd. Bedömningen sker på basen av självständiga uppgifter.

Additional information

Kursen avläggs i sin helhet på svenska.