Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.2.2018 at 12:00 - 11.4.2018 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 18.4.2018
13:00 - 16:00
Thu 19.4.2018
09:00 - 12:00
Wed 25.4.2018
13:00 - 16:00
Thu 26.4.2018
09:00 - 12:00
Fri 27.4.2018
13:00 - 16:00

Description

Kandidatprogrammet i biologi, kandidatprogrammet i miljövetenskaper

Inga förhandskrav.

Efter avlagd kurs ska studerande:
- Inneha en överblick över jordens olika biotoper med deras artsammansättning och särdrag.
- Känna till de nordiska biotoperna och deras typiska artsammansättning
- Förstå vilka faktorer som bestämmer utvecklingen av olika biotoper. Kunna förklara varför en viss biotop utvecklats inom ett visst område
- Känna till hur biotopernas artsammansättning undersöks och bestäms
- Inneha de färdigheter som krävs för att i praktiken klassificera finländska naturtyper i enighet med gällande system. Detta innefattar bl.a. praktisk art- och naturtypskännedom.
- Känna till flertalet metoder för vetenskaplig artinsamling och dokumentation

Föreläsningar i Vik enligt läsordningen (18.4, 19.4, 25-27.4.2018)

Fältkurs: 4.-7-6- för Vikdelen och 11-18.6. för Tvärminnedelen

Presentation av biogeografiska utbredningsmönster, samt de vanligaste globala terrestriska och akvatiska biomen. Mer ingående genomgås de Nordiska biotoperna och ekosystemen i skogar, myrar, hällmarker, sjöar och rinnande vatten, kulturpåverkad mark (ängar, lövängar, åkrar, ruderatmarker). Självständigt arbete varvid studerandena skriver en längre essä på svenska över de finländska biotoperna.

Biotopundervisningen som helhet består av föreläsningar som hålls under vårens lopp och självständigt arbete i maj-juni. Föreläsningar, diskussioner, essä.

Material i Moodle. Bredvidläsning Campbell Biology. 11 uppl.

Godkänd / underkänd. Bedömningen sker på basen av självständiga uppgifter.

Kursen avläggs i sin helhet på svenska.

Camilla Ekblad