Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.9.2019 at 07:00 - 7.10.2019 at 23:59

Description

Deltagarrätt i första hand för studerande inom bio- och miljövetenskapliga fakultetens kandidatprogram. Exkursionerna är svenskspråkiga och lämpar sig för studerande inom den tvåspråkiga examen (TvEx). Rekommenderas för ämneslärarstuderande.

För de botaniska exkursionerna skall följande studieavsnitt vara avklarat: Organismernas diversitet (växtartkännedom).

Målsättningen är att studeranden får en inblick i att känna igen olika biotoper samt artsammansättningen i dem. Studeranden kan identifiera de vanligaste finska fåglarna, växter i olika biotoper, samt svampar i fält. Studerande känner till de etiska principerna för dokumentering av observationer.

Period I-IV, 1.-3. läsåret. Studieavsnittets olika exkursioner infaller inom olika perioder. Fågelexkursionerna hålls under vårvintern (uggle-exkursion), våren (vårfågelexkursion) och hösten (flyttfågelexkursion). 1-3 fågelexkursioner erbjuds årligen. De botaniska exkursionerna infaller under våren (Åland) och hösten (Lampis) och arrangeras vartannat år. Svampexkursionerna hålls på hösten (varje år). Exkursionerna arrangeras om det finns tillgängliga resurser.

Studieavsnittet består av följande delprestationer. Genom att välja fem olika delar kan man erhålla 5 sp:

  • uggle-exkursion i huvudstadsregionen, samt södra Tavastland (i mars), 1 sp
  • vårfågelexkursion till Hangö (i april-maj), 1 sp
  • flyttfågelexkursion (i september-oktober), 1 sp
  • botanisk exkursion till Åland (i maj), 1 sp: anmälning via BIO-507
  • botanisk exkursion till Lampis (i september), 1 sp: anmälning via BIO-507
  • svampexkursion (i september), 1 sp
  • mångfaldsexkursion (i september) 1 sp

Studieavsnittet består av ledda exkursioner, och av eventuella studier på egen tid och uppgifter. Godkänd prestation består av fem delar (se Innehåll). Närmare information om utförandet finns på kursområdet i Moodle. De enskilda delarna förs in i registret som delprestationer an efter som de avläggs, med tilläggsinformation om vilka delar som klarats av. Obligatorisk närvaro.

Kursinformation i Moodle, valfri bestämningslitteratur, samt vetenskapliga artiklar och övrig litteratur. För de botaniska exkursionerna finns tilläggsmaterial i nätmiljön Pinkka.

Godkänd/ underkänd

Undervisningen sker på svenska.

Svenska naturvetarklubben r.f., professor Liselotte Sundström, samt universitetslektor Helena Åström (botaniska exkursioner, svampexkursion).

Organismernas diversitet (djurartkännedom, växtartkännedom), Fågelexkursioner