Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.5.2019 at 08:00 - 31.5.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 9.8.2019
08:30 - 11:30

Description

Hammaslääketieteen perustutkinnon ensimmäisen vuoden opiskelijat (HLL1) ja lääketieteen perustutkinnon ensimmäisen vuoden opiskelijat (LL1)

Tämä opintojakso on hammaslääketieteen opiskelijoiden osuus Tuki- ja liikuntaelimistön opintojaksosta (375001 Tuki- ja liikuntaelimistö, 10 op), jonka lääketieteen opiskelijat suorittavat kokonaan (kuvaus lääketieteen 1. opintovuoden opinto-oppaassa). Hammaslääketieteen ensimmäisen vuoden opiskelijat suorittavat tämän 6 op laajuisen osuuden yhdessä lääketieteen ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kanssa.

Ensimmäisen opintovuoden tätä jaksoa edeltävät opinnot.

Opiskelijan tulee osata selittää pääpiirteissään raajojen, tukirangan ja lihasten kehitys ja niiden kehityksen tärkeimmät häiriöt sekä hallita tiedollisesti ja osata kuvata yläraajan, hartiakaaren ja kaularangan rakenne ja toiminta, sisältäen luuston, lihaksiston ja nivelet tuki- ja lisärakenteineen sekä ääreishermoston ja veri- ja imusuonet. Rakenteet tulee pystyä nimeämään kansainvälisen latinapohjaisen anatomian nimistön mukaisesti.

Opiskelijan tulee tietää keskeisten tuki- ja liikuntaelimistön osien fyysisen tutkimisen periaatteet ja teoreettinen tausta sekä pystyä tulkitsemaan tavanomaisimmat poikkeavat löydökset. Edelleen opiskelijan tulee kyetä käyttämään tietojaan hyväksi ihmisruumiin toimintojen ja tavanomaisempien toiminnanhäiriöiden analysoimisessa.

H1/L1 kevät

Jakso muodostuu kolmesta kokonaisuudesta:

1) yläraajan, hartiakaaren ja niihin liittyvien selän, rinnan sekä kaularangan ja niskan rakenteet ja niiden toiminta,

2) tuki- ja liikuntaelimistön mukautuminen rasitukseen, fyysisen suorituskyvyn mittauksen periaatteet, lihaksen energia-aineenvaihdunta, kehon lämmönsäätely sekä

Opetuksen runkona ovat tutoristunnot, joiden virikkeiksi on valittu keskeisiä kliinisiä ongelmia. Luennoilla käsitellään näiden ja muiden ongelmien anatomis-fysiologisia perustoja ja patofysiologista taustaa.

Opiskelijan tulee osallistua aktiivisesti tutorryhmän ryhmätyöskentelyyn. Ryhmätyöskentely on pakollista opetusta. Tämän lisäksi hänen on osoitettava kirjallisessa kuulustelussa, että hänellä on riittävät tiedot, osaa soveltaa niitä ja ymmärtää käsiteltyjä asioita riittävästi.

Dissektioihin osallistuminen on vapaaehtoista, dissektioissa ja dissektiomonisteissa käsiteltävät asia kuuluvat jakson oppimistavoitteisiin.

Oppikirjoiksi suositellaan:

Makroanatomia: Moore & Dalley: Clinically Oriented Anatomy, Lippincott Williams & Wilkins, 7. painos, 2014 tai Drake, Vogl & Mitchell: Gray's Anatomy for Students, Elsevier, 3. painos, 2014 ja

Anatomian kuvastoksi: Netter: Atlas of Human Anatomy, Elsevier 2006 tai saksankielinen Netter: Atlas der Anatomie. Elsevier, 4. painos 2008 tai Sobotta: Atlas of Human Anatomy, Vol 1 and 2,Urban & Schwarzenberg, 14. painos, 2006 tai Gilroy, MacPherson & Ross: Atlas of Human Anatomy (latin nomenclature), Thieme 2009 tai vastaava uudempi kuvasto

Fysiologia: Boron & Boulpaep: Medical Physiology, Elsevier, 3 painos, 2016

Histologia: Ross & Pawlina: Histology, a Text and Atlas Lippincott, Williams & Wilkins, 6. painos 2010

Kehitysbiologia: Schoenwolf et. al., Larsen's human embryology, Elsevier, 5. painos, 2014

Opintojakso on suoritettu, kun pakollinen opetus on suoritettu ja kirjallinen kuulustelu on suoritettu hyväksyttävästi.

Jaksokuulustelu 100 %

Arvosteluasteikko: 0-5

Hammaslääketieteen opiskelijat suorittavat tämän opintojakson osuuden yhdessä lääketieteen opiskelijoiden kanssa. Oppimistavoitteet ovat näillä opintolinjoilla yllä kuvattujen sisältöjen osalta samat.

Opintojaksolle on ilmoittauduttava WebOodin kautta, ilmoittautuminen on opetukseen osallistumisen ja suoritusmerkinnän saannin edellytys.

Opintojaksolla sovelletaan aktivoivia opetusmenetelmiä eli ongelmalähtöinen oppiminen-menetelmää (Problem based learning, PBL). Lisäksi osaa jakson omatoimisesta opiskelusta ohjataan itseopiskelutehtävillä.

Tutoristunnot 8 t

Luennot 24 t

Pakolliset kurssityöt 7 t

Kuulustelu 3 t

Valinnaiset:

Dissektiotyöt 14 t tai dissektioita korvaavat tehtävät 14 t

Annettu opetus yht. 56 t

Omatoiminen opiskelu 104 t

Kaikki yht. 160 t

LT, yliopistonopettaja Suvi Viranta-Kovanen, anatomian osasto, 050-4484769, suvi.viranta-kovanen@helsinki.fi

Opetuksen järjestävä yksikkö: Medicum