Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
18.1.2019 at 12:00 - 31.5.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 9.8.2019
09:00 - 12:00

Description

Hammaslääketieteen perustutkinnon toisen vuoden opiskelijat (HLL2)

Opintojaksoa edeltävät 1. ja 2. opintovuoden opinnot.

Yleistä: Hammaslääketieteellisen genetiikan opinnot ovat jatkoa aiemmilla kursseilla omaksutuille tiedoille DNA:n rakenteesta sekä ihmisen perimän rakenteesta ja toiminnasta. Opintojakson tarkoituksena on syventää opiskelijoiden genetiikan perustietoja sekä laajentaa niitä kliiniseen hammaslääketieteeseen sovellettaviksi.

Opiskelijan tulee tietää lääketieteellisen genetiikan perusteet ja sovellutukset niin, että hän

- osaa soveltaa periytymissääntöjä hammaslääkärin vastaanotolla

- ymmärtää perinnöllisyyden osuuden sairauksien synnyssä ja osaa ottaa sen huomioon toimiessaan hammaslääkärinä.

- tunnistaa tavallisten potilaiden joukosta harvinaisia perinnöllisiä hampaiden sairauksia, rakennepoikkeavuuksia ja oireyhtymiä

- tuntee perinnöllisten sairauksien erityispiirteet Suomessa

- tuntee periytyvien tautien tutkimusmenetelmät

- osaa käsitellä periytyviin sairauksiin liittyviä eettisiä kysymyksiä

- osaa tarvittaessa lähettää potilaitaan perinnöllisyysneuvontaan ja muihin kliinisen genetiikan palveluihin

H2 kevät

Luennot: 12 t

Luennot käsittelevät kliinisen genetiikan perusperiaatteita ja periytyviä tauteja erityisesti hammaslääketieteen näkökulmasta.

Ryhmätyöskentely: 9 t (1 t = 60 min)

Periytymistapojen tunnistaminen ja soveltaminen sairauksien uusiutumisriskin arvioinnissa, perinnöllisyysneuvonta ja siihen liittyvät eettiset kysymykset, kasvojen dysmorfologia ja oireyhtymät.

Luennoilla ja ryhmäopetuksessa jaettava materiaali.

Oppikirja: Aittomäki-Moilanen-Perola: Lääketieteellinen genetiikka. Duodecim 2016, josta hammaslääketieteellisesti oleelliset luvut mainitaan avausluennolla.

Kurssin päätyttyä pidetään loppukuulustelu, jossa edellytetään luentojen, ryhmäopetusten ja oppikirjan tiedot. Ryhmäopetus on pakollista opetusta.

Palautteen antaminen on osa opintojakson suorittamista ja suoritusmerkinnän saamisen edellytys.

Kuulustelu 100 %

Arvosteluasteikko: 0-5

Kliininen opettaja Irma Järvelä, irma.jarvela(at)helsinki.fi, puh.050 5447030 ja kliininen opettaja Teppo Varilo, teppo.varilo(at)helsinki.fi, puh. 02941 25091

Opetuksen järjestävä yksikkö: Medicum/Lääketieteellisen genetiikan ja perinnöllisyyslääketieteen osasto

Opintojaksolle on ilmoittauduttava WebOodissa, ilmoittautuminen on pakolliseen opetukseen osallistumisen ja suoritusmerkinnän saannin edellytys.

Opetusmuodot: Luennot 12 t, ryhmäopetus 9 t, omatoiminen opiskelu 10,5 t, tentti 2 t.

Opetuskieli on suomi.

Korvaa osittain aiemman opintojakson 4342 Hammaslääketieteellinen genetiikka (1,5 op)