Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.5.2019 at 08:00 - 31.5.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 9.8.2019
08:30 - 11:30

Description

Hammaslääketieteen perustutkinnon toisen vuoden opiskelijat (HLL2)

Hammaslääketieteen opiskelijat suorittavat koko opintojakson H2 Lääke- ja säteilyturvallisuus (Safety, H2), 3.0 op.

Lääketieteen opiskelijat suorittavat osan tästä opintojaksosta yhdessä hammaslääketieteen opiskelijoiden kanssa ja heillä kyseisen osuuden tunniste, nimi ja laajuus ovat: 375057 L2 Lääke- ja säteilyturvallisuus (L2 Safety), 2 op. (kuvaus lääketieteen 2. opintovuoden opinto-oppaassa).

Hammaslääketieteen opiskelijat suorittavat tässä jaksossa mikrobilääkeosion, jonka lääketieteen opiskelijat suorittavat osana opintojaksoa 375050 Lääketieteellinen mikrobiologia ja mikrobilääkkeet, 9 op.

Ensimmäisen ja toisen opintovuoden tätä jaksoa edeltävät opinnot

Tavoitteena on perehtyä elimistön puolustuksen tueksi käytettäviin lääkkeisiin keskittyen erityisesti antimikrobisiin lääkeaineisiin. Tavoitteena on myös perehtyä lääketurvallisuuden ja säteilyturvallisuuden kannalta tärkeisiin aiheisiin.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää mikrobilääkkeiden jaottelun vaikutuskohteiden ja –mekanismien perusteella sekä osaa kuvata bakteereihin, viruksiin ja sieniin vaikuttavien lääkeaineryhmien tyyppiaineet, niiden vaikutukset, haitat sekä käytön perusteet.

Opiskelijat oppivat jaksolla toksikologian perusteet sekä myrkytysten hoitoperiaatteita. Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää lääkeaineiden yhteisvaikutusten mekanismit ja tietää kliinisesti tärkeimmät yhteisvaikutukset. Opiskelijat perehtyvät myös muihin lääketurvallisuuden kannalta tärkeisiin aiheisiin.

Jakson aikana opiskelija perehtyy syöpälääkkeisiin, niin että hän ymmärtää eri syöpälääkeryhmien vaikutusmekanismien ja haittavaikutusten perusteet, sekä tietää käytön ja farmakokinetiikan perusteet.

Opiskelijat perehtyvät säteilyfysiikkaan säteilyturvallisuuden kannalta, ja radioaktiivisten merkkiaineiden lääketieteellisen käytön perusteisiin.

Ydinainesanalyysi julkaistaan Moodlessa

H2 kevät. Lukujärjestys julkaistaan jakson Moodle-sivuilla.

1. Mikrobiologian perusteet (2 t luentoja), mikrobilääkkeiden farmakologia (luentoja 5 t, pienryhmäopetus 3 t)

2. Toksikologian perusteet, myrkytykset: lääkeaineiden toksisuus ja sen tutkiminen, yleisimmät myrkytykset ja niiden hoito (luentoja 2 t)

3. Lääketurvallisuus: yhteisvaikutukset, farmakogenetiikka, erityisryhmien lääkehoito (raskaana olevat ja imettävät, vanhukset), lääkkeet ja liikenne, luontaistuotteet koululääketieteen näkökulmasta, lääkeaineiden turvallisuuden seuranta (luentoja 6 t)

4. Immunosuppressantit ja reumalääkkeet (luento 2 t). Syöpälääkeryhmien vaikutusmekanismien perusteet ja haittavaikutukset: solusalpaajat, hormonihoidot ja biologiset täsmälääkkeet (luento 2 t)

Kohtien 2.-4. pienryhmäopetus (3 t)

5. Säteilyfysiikan ja radioaktiivisten merkkiaineiden lääketieteellisen käytön perusteet (luentoja 7 t, pienryhmäopetus 2 t)

Farmakologia
Koulu ja Mervaala: Farmakologia ja toksikologia, Medicina Oy, 10. painos, 2018 tai

Ruskoaho, Hakkola, Huupponen, Kantele, Korpi, Moilanen, Piepponen, Savontaus, Tenhunen,Vähäkangas: Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia, Kustannus Oy Duodecim, 5. painos, 2019, tai

Ritter, Flower, Henderson, Loke, MacEvan & Rang: Rang & Dale's Pharmacology, Elsevier, 9. painos, 2019,

Säteilyfysiikka
Säteily ja sen havaitseminen, Tarja K. Ikäheimonen (toim). Säteily- ja ydinturvallisuus –kirjasarja. STUK, 2002
Säteilyn terveysvaikutukset, Wendla Paile (toim). Säteily- ja ydinturvallisuus –kirjasarja. STUK, 2002
Säteilyn käyttö, Olavi Pukkila (toim), Säteily- ja ydinturvallisuus –kirjasarja. STUK, 2004
Oikeutus säteilylle altistavissa tutkimuksissa-opas hoitaville lääkäreille. STUK opastaa/maaliskuu 2015
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/126288/STUK-opastaa-oikeut...
Syövän radionuklidihoidot-mitä uutta? Lääketieteellinen aikakausikirja Duodecim, 2012: 128; 2209-2216

Soveltuvin osin:
Radiologia, Seppo Soimakallio ym (toim.), Sanoma Pro Oy, 2012
Kliininen fysiologian perusteet, Sovijärvi A, ym. (toim.), Kustannus Oy Duodecim, 2014
Jaksokirjan materiaali (mm. tarkemmat tavoitteet, pienryhmäopetuksen tapaukset, itseopiskelutehtävät, luennot) Moodlessa.

Luentokurssi jossa pakollisia pienryhmäopetuksia, itseopiskelutehtäviä sekä lopuksi kirjallinen kuulustelu. Aktiivinen osallistuminen pienryhmäopetuksiin sekä kirjallisen kuulustelun hyväksyttävä suorittaminen.

Mikrobiologian perusteet -luennot ja mikrobilääkeluennot sekä niihin liittyvät pienryhmäopetukset pidetään keväällä L2k 375050 Lääketieteellinen mikrobiologia ja mikrobilääkkeet -opintojakson yhteydessä.

Lääke- ja säteilyturvallisuusosion luennot ja pienryhmäopetukset pidetään keväällä. Tarkemmat tiedot jaksosta tulevat Moodleen keväällä ennen jakson alkua.

Opintojakso on suoritettu, kun pakolliset opetukset on suoritettu ja jaksokuulustelu on suoritettu hyväksyttävästi.

Jaksokuulustelu 100 %

Arvosteluasteikko: 0-5

Farmakologia: Yliopistonlehtori Anni-Maija Lindén, farmakologian osasto, puh. 050-4482190, anni-maija.linden(at)helsinki.fi
Opetuksen järjestävä yksikkö: Medicum

Säteilyfysiikka: Vastuuprofessori, osastonylilääkäri Päivi Piirilä, kliininen fysiologia ja isotoopit. Oppiainevastaava, sairaalafyysikko Eero Hippeläinen, HUS-kuvantaminen, kliininen fysiologia ja isotoopit, puh 050-4279109, eero.hippelainen(at)hus.fi

Opetuksen järjestävä yksikkö: Clinicum

Luennot pidetään suomeksi. Ryhmäopetukset pidetään suomeksi ja ruotsiksi. Jaksolle tulee oma sivu materiaaleineen Moodleen.

Opintojaksoon on ilmoittauduttava WebOodissa, ilmoittautuminen on opetukseen osallistumisen ja suoritusmerkinnän saannin edellytys.

Opintojaksolla sovelletaan aktivoivia opetusmenetelmiä mm. ongelmalähtöinen oppiminen-menetelmää (engl. Problem based learning, PBL). Opiskelijat määrittelevät oppimistavoitteet PBL-avausistunnossa, siirtyvät sitten itseopiskeluun hankkiakseen tarvittavat lisätiedot ja purkuistunnossa tekevät yhteenvedon oppimistaan asioista. Itseopiskelua tukemaan opiskelijoille pidetään tärkeimmistä aiheista selventäviä luentoja, jaetaan lisämateriaalia (Moodle), internet-linkkejä sekä erityisiä kohdennettuja itseopiskelutehtäviä. Itseopiskelua ja itsearviointia tuetaan pikatestein.

Luennot 25 t
PBL-istunnot/pienryhmäopetukset 8 t
Kuulustelu 3 t
Opetus yhteensä 36 t
Omatoiminen opiskelu 60 t
Kaikki yht. 96 t

Korvaa kokonaan hammaslääketieteen opetusohjelmaan kuuluneen aiemman L2/H2 30260 Ympäristö, elimistön suojaus ja puolustus -opintojakson.