Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Suusairauksien jatkokurssi 8 Cr Lecture Course 5.1.2021 - 26.4.2021
Advanced course in oral diseases 8 Cr Exam retake 21.5.2021 - 21.5.2021
Advanced course in oral diseases 8 Cr Exam retake 18.8.2021 - 18.8.2021
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Advanced course in oral diseases 8 Cr Exam retake 26.3.2021 - 26.3.2021
Advanced course in oral diseases 8 Cr Exam retake 29.5.2020 - 29.5.2020
Advanced course in oral diseases 8 Cr Exam retake 24.4.2020 - 24.4.2020
Advanced course in oral diseases 8 Cr Exam retake 24.4.2020 - 24.4.2020
Advanced course in oral diseases 8 Cr Exam retake 13.3.2020 - 13.3.2020
Suusairauksien jatkokurssi 8 Cr Course 7.1.2020 - 28.4.2020
Advanced course in oral diseases 8 Cr Exam retake 19.6.2019 - 19.6.2019
Advanced course in oral diseases 8 Cr Exam retake 5.6.2019 - 5.6.2019
Advanced course in oral diseases 8 Cr Exam retake 6.5.2019 - 6.5.2019
Advanced course in oral diseases 8 Cr Exam retake 2.4.2019 - 2.4.2019
Advanced course in oral diseases 8 Cr Course exam 21.3.2019 - 21.3.2019
Advanced course in oral diseases 8 Cr Course exam 14.2.2019 - 14.2.2019
Suusairauksien jatkokurssi 8 Cr Course 7.1.2019 - 26.4.2019
Advanced course in oral diseases 8 Cr Exam retake 22.8.2018 - 22.8.2018
Advanced course in oral diseases 8 Cr Exam retake 13.6.2018 - 13.6.2018
Advanced course in oral diseases 8 Cr Exam retake 9.5.2018 - 9.5.2018
Suusairauksien jatkokurssi 8 Cr Course 8.1.2018 - 10.4.2018

Target group

HLL-perustutkinto-opiskelijat, vuosikurssi H3

Prerequisites

Edeltävinä opintoina vaaditaan vuosikurssit H1 ja H2 sekä H3 syksyn opinnot

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

 • suunnitella kariespotilaan kokonaishoidon non-operatiivisen ja operatiivisen hoidon osalta
 • tuntee pulpasairauksien etiologian ja patogeneesin sekä ymmärtää miten juurikanavainfektioita voidaan ennaltaehkäistä ja hoitaa
 • osaa määrittää potilaskohtaisen parodontologisen diagnoosin kliinisen ja radiologisen tutkimuksen tietojen sekä potilaan yleisterveys- ja käyttäytymistekijöiden perusteella
 • hallitsee keinot, joilla määritetään hammaskohtainen ja hampaistokohtainen hoito- ja pitkän aikavälin ennuste ja osaa tehdä näiden perusteella hammaskohtaisia säilytys- ja poistopäätöksiä
 • osaa laatia parodontologisen hoidon yksilöllisen suunnitelman diagnoosiin, sairauden etiologiaan ja ennustemääritykseen perustuen kokonaishoidon näkökulmasta
 • osaa toteuttaa työnjakoa suun terveydenhoidon tiimin kesken kunkin ammattiryhmän toimenkuva huomioiden
 • osaa arvioida asianmukaisen hoitovasteen toteutumisen sekä potilaan, että oman toimintansa osalta
 • osaa määrittää potilaan suun terveyden riskitekijät ja soveltaa niitä hoitovasteen arvioinnissa ja parodontologisen hoidon ylläpitovaiheen määritysten tekemisessä
 • tuntee parodontologisten akuuttien tilanteiden ja endo-paro/paro-endo-leesioiden diagnostiikan ja hoidon periaatteet
 • osaa määrittää parodontiitin hallintaan ja etenemiseen vaikuttavat purennalliset tekijät -tuntee systeemilääkitysten käytön periaatteet parodontaalisairauksien biofilmi- ja immunoinflammatorinen luonne huomioiden ja osaa toteuttaa näitä kliinisessä hoitoharjoittelussa -tuntee parodontiitin patogeenien aiheuttaman systeemisen vasteen ja osaa hallita sitä asianmukaisella diagnoosiin ja ennusteisiin perustuvalla parodontologisella hoidolla
 • tuntee suu- ja leukakirurgisten potilaiden hoidon perusperiaatteet ja hoidossa noudatettavat hygieeniset erityismääräykset
 • tuntee hampaan poistamisen ja suun haavan ompelun teorian sekä suukirurgiset instrumentit
 • tuntee pääpiirteissään Suomen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän ja suun terveydenhuollon laatu- ja potilasturvallisuusperiaatteet
 • hallitsee vuorovaikutustaidot eri potilasryhmien kohtaamisessa

Timing

H3 kevätlukukausi

Contents

Karieksen hallinta potilastyöskentelyssä: tutkimustulokset ja käytännön toteutus (riskit ja komplikaatiot)

Korjaavan karieshoidon materiaalivalinta, materiaalien kestävyys ja paikkojen korjaaminen

Juurihoitopotilaan tutkiminen ja endodontinen diagnoosi

Juurihoidon suunnittelu ja toteutus osana kokonaishoitoa

Keskeisimmät juurihoidon materiaalit ja menetelmät

Aseptinen työskentely

Komplisoituneiden juurihoitotilanteiden ennaltaehkäisy

Potilaskohtaisen parodontologisen diagnoosin ja hoitosuunnitelman tekeminen

Hoidon ennusteen ja hampaiston pitkäaikaisennusteen määrittäminen ja hoitotuloksen arviointi

Systeemiset ja paikalliset lääkitykset parodontologisessa hoidossa

Parodontiumin akuutit tilanteet

Parodontaalitulehduksen aiheuttaman systeemisen inflammaation merkitys yleisterveydelle

Parodontologisen ylläpitohoidon ajoitus ja toimenpiteet

Lääketieteellisen riskipotilaan suu- ja leukakirurgisen hoidon erityispiirteet

Kirurgisen hoidon hygieeniset erityisvaatimukset

Hampaiden poistot ja poistoihin liittyvien komplikaatioiden hoito

Suun alueen haavojen ompelu

Suu- ja leukakirurgiset instrumentit

Suomen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän rakenne ja toiminta

Suun terveydenhuollon laatu- ja potilasturvallisuus periaatteet

Vuorovaikutus eri potilasryhmien kanssa

Ammattietiikan huomioiminen potilaan kohtaamisessa

Study materials

Luento-, harjoitusmonisteet ja muu oheismateriaali Moodlessa

Haapasalo, M., Kotiranta A., Haapasalo, H., Endal, U.: Käytännön juurihoito, 2009

Hampaan juurihoito. Käypä hoito –suositus 2016

Hampaan paikkaushoito. Käypä hoito suositus

Hammasperäiset äkilliset infektiot ja mikrobilääkkeet. Käypä hoito –suositus 2017

Carranza’s Clinical Periodontology luvut (13. painos), https://elsevierelibrary.co.uk/epubreader/newman-carranzas-clinical-peri... kpl 12, kpl 25, kpl 31-36,38-42,48, 64, kpl 72,73. 15, 30-35, 3740, 49,51, 62, 78-79

Hupp J ym.: Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery, Elsevier 2014, 6. painos: Osasta 1 luvut 3 ja 4, Osa 2 kokonaan

Assessment practices and criteria

Arvosana muodostuu jaksotenteistä, jotka muodostuvat eri oppialojen kysymyksistä. Hyväksyttyyn vaaditaan oppialakohtaisista kysymyksistä jokaisesta 60% oikein, 0-sääntö on voimassa. Arvosteluasteikko jaksotentissä on 0-5.

Tarvittaessa tentti uusitaan kokonaisuudessaan, yksittäisten oppialojen kysymysten tenttiuusinnat eivät ole mahdollisia.

Additional information

Opetuskieli: suomi

Opetuksen vastuuhenkilö: Kariologia: Yliopistonlehtori Ulla Palotie (ulla.palotie@helsinki.fi

Endodontia: yliopistonlehtori Päivi Siukosaari (paivi.siukosaari@helsinki.fi)

Parodontologia: yliopistonlehtori Pia Heikkilä (pia.heikkila@helsinki.fi)

Suu- ja leukakirurgia: yliopistonlehtori Olli-Pekka Lappailainen (olli-pekka.lappalainen@helsinki.fi)

Suun terveydenhuolto: yliopistonlehtori Aura Heimonen (aura.heimonen@helsinki.fi)

Opintojakson yhdyshenkilö: Päivi Siukosaari

Completion methods

Opetusmenetelmät: Luennot 55h, seminaarit ja case-opetus 10h, ryhmätyöt 20h, verkkotehtävät 20h, OTO 112h. 8 op