Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
29.4.2020 at 00:00 - 19.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

HLL-perustutkinto-opiskelijat, vuosikurssi H3

Edeltävinä opintoina vaaditaan vuosikurssit H1 ja H2 sekä H3 syksyn opinnot.

Kurssi antaa valmiudet eri-ikäisten potilaiden hoidon suunnitteluun ja toteutukseen osana kokonaishoitoa.

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

- hallitsee parodontologisen hoidon osana suun ja hampaiston kokonaishoitoa
- hallitsee kariespotilaan kokonaishoidon suunnittelun ei-operatiivisen ja operatiivisen hoidon osalta
- hallitsee korjaavan hoidon materiaalivalinnat potilaskohtaisesti ja osaa arvioida niiden kestävyyttä ja pitkäikäisyyttä
- tuntee suu- ja leukakirurgisten potilaiden hoidon perusperiaatteet ja hoidossa noudatettavat hygieeniset erityismääräykset
- tuntee hampaan poistamisen ja suun haavan ompelun teorian sekä suukirurgiset instrumentit
- tuntee pulpasairauksien etiologian ja patogeneesin sekä ymmärtää miten juurikanavainfektioita voidaan ennaltaehkäistä ja hoitaa
- tuntee pääpiirteissään Suomen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän ja suun terveydenhuollon laatu- ja potilasturvallisuusperiaatteet
- hallitsee vuorovaikutustaidot eri potilasryhmien kohtaamisessa

H3 Kevät Tammi-huhtikuu

- Potilaskohtaisen parodontologisen diagnoosin ja hoitosuunnitelman tekeminen
- Hoidon ennusteen ja hampaiston pitkäaikaisennusteen määrittäminen ja hoitotuloksen arviointi
- Systeemiset ja paikalliset lääkitykset parodontologisessa hoidossa
- Parodontiumin akuutit tilanteet
- Parodontaalitulehduksen aiheuttaman systeemisen inflammaation merkitys yleisterveydelle
- Parodontologisen ylläpitohoidon ajoitus ja toimenpiteet
- Karieksen hallinta potilastyöskentelyssä: tutkimustulokset ja käytännön toteutus
- Korjaavan karieshoidon materiaalivalinta ja materiaalien kestävyys
- Lääketieteellisen riskipotilaan suu- ja leukakirurgisen hoidon erityispiirteet
- Kirurgisen hoidon hygieeniset erityisvaatimukset
- Hampaiden poistot ja poistoihin liittyvien komplikaatioiden hoito
- Suun alueen haavojen ompelu
- Suu- ja leukakirurgiset instrumentit
- Juurihoitopotilaan tutkiminen ja endodontinen diagnoosi
- Keskeisimmät juurihoidon materiaalit ja menetelmät
- Aseptinen työskentely
- Komplisoituneiden juurihoitotilanteiden ennaltaehkäisy
- Juurihoidetun hampaan restaurointi ja ennuste
- Hoidon suunnittelu ja toteutus osana kokonaishoitoa
- Suomen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän rakenne ja toiminta
- Suun terveydenhuollon laatu- ja potilasturvallisuus periaatteet

- Vuorovaikutus eri potilasryhmien kanssa
- Ammattietiikan huomioiminen potilaan kohtaamisessa

Luennot 55 h, seminaarit ja case-opetus 10 h, ryhmätyöt 20 h, verkkotehtävät 20 h

Luennot, seminaarit, harjoitustyöt, simulaatioharjoitukset, case-opetus, ryhmätyöt, verkkotehtävät.

Kirjallinen tentti, verkkotentti, suukirurgisten instrumenttien tunnistustentti.

Luento-, harjoitusmonisteet ja muu oheismateriaali Moodlessa

Newman MG ym.: Carranza's Clinical Periodontology, Saunders Elsevier 2012, 11. painos, luvut 10, 17, 30-42, 48, 78-79 tai vastaavat luvut uudemmasta painoksesta; luento ja verkkomateriaalit

Meyer-Lueckel H ym.: Caries Management – Science and Clinical Practice. 2013, luku 20

Haapasalo M ym.: Käytännön juurihoito. 2009 tai Bergenholtz G ym.: Textbook of Endodontology (2. painos, 2009)

Hupp J ym.: Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery, Elsevier 2014, 6. painos: Osasta 1 luvut 3 ja 4, Osa 2 kokonaan

Föreläsningar, seminarier, övningsarbeten, simulationsövningar, fallstudieundervisning, grupparbeten, webbuppgifter.

Skriftlig tentamen, webbtentamen, tentamen för identifiering av munkirurgiska instrument

Opintojakson kuulustelu muodostuu kahdesta välitentistä, joissa on eri oppialojen kysymyksiä. Arviointiasteikko on 0-5. Saadakseen hyväksytyn suorituksen on molemmista tenteistä saatava 60% pisteistä. Opintojakson arvosana määrittyy välitenttien keskiarvolla. Oppialakohtainen pistemäärä vaikuttaa oppialan loppuarvosanaan.

Kurssin tenttien ja instrumenttitentin hyväksytty suorittaminen on edellytys hampaan poisto-oikeuksien saamiselle potilastöihin.

Opetuskieli suomi. Opetuksessa käytetään verkkotyövälineenä Moodlea.

luennot 55 h

seminaarit ja case-opetus 10 h

ryhmätyöt 20 h, verkkotehtävät 20 h

OTO + tentit 112 h

=8 op

Yliopistonlehtori Pia Heikkilä (pia.heikkila@helsinki.fi)

Yliopistonlehtori Aura Heimonen (aura.heimonen@helsinki.fi)

Yliopistonlehtori Anja Kotiranta (anja.kotiranta@helsinki.fi)

Yliopistonlehtori Päivi Siukosaari (paivi.siukosaari@helsinki.fi)

Yliopistonlehtori Irja Ventä (irja.venta@helsinki.fi)

Opintojakso korvaa seuraavat vanhan curriculumin mukaiset opintojaksot: 350229 Kariologian jatkokurssi, 350089 Suu- ja leukakirurgian peruskurssi, 350004 Endodontia, 350010 Kliininen parodontologia, 350026 Vuorovaikutus potilaan kanssa, 350222 Proteettisen hoidon suunnittelu ja perusteet, osan kurssista 350047 Suun terveydenhuolto, asiakirjat ja laatu.