Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
23.10.2019 at 00:00 - 12.11.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 22.11.2019
16:00 - 20:00

Description

HLL-perustutkinto-opiskelijat, vuosikurssi H3

Kasvot, suu, hampaat- ja Johdatus kliiniseen hammaslääketieteeseen-kurssit

Kurssin käytyään opiskelija:

  • hallitsee karieksen etiologiaan, syntyyn ja ilmentymiseen liittyvät teoreettiset taustatiedot ja hallitsee karieksen diagnostiikan. Osaa määrittää potilaan kariesriskin suuruutta ja hallitsee perusteet potilaan kokonaishoidon suunnitteluun. Lisäksi opiskelijalla on teoreettiset perustiedot karieksen ei-operatiivisesta ja operatiivisesta hoidosta mukaan lukien näissä hoidoissa käytettävät materiaalit.
  • hallitsee teoreettiset tiedot parodontaalisairauksien riskitekijöistä, etiologiasta sekä parodontaalisairauksien ja yleisterveyden välisistä yhteyksistä. Lisäksi opiskelija tuntee parodontaalisairauksien diagnostiikan, hoidon ja prevention teoreettisen taustan.
  • hallitsee anamneesin oton ja ymmärtää tärkeimmät toimenpidekelpoisuuteen vaikuttavat tekijät

H3s

-karieksen etiologiset tekijät, niiden merkitys yksilön kariesriskin suuruuteen ja keinot näiden riskitekijöiden/-yksilöiden tunnistamiseksi
-karieksen havainnointi, kariesvaurion syvyyden ja aktiivisuuden arviointi pohjana karieksen diagnostiikalle ja hoitopäätökselle hammaspinnoittain
-karieksen erotusdiagnostiikka ja hampaiden ei-kariogeenisten muutosten taustalla olevat tekijät ja syntymekanismit
-karieksen hallintaan/ehkäisyyn liittyvät toimenpiteet, niiden indikaatiot, vaikutusmekanismit sekä näiden toimenpiteiden kohderyhmien valinta
-sylki osana suun ja hampaiden terveyttä; taustatekijät ja toimintamekanismit, jotka liittyvät syljen merkitykselliseen roolin suun ja hampaiden terveydessä
-korjaavan karieshoidon teoreettiset perusteet: karieksen preparointi ja syvän karieksen hoito
-korjaavassa karieshoidossa käytettävien materiaalien koostumus, käyttöindikaatiot ja käsittely sekä näiden materiaalien kudosvaikutukset toimintamekanismeineen

-parodontiumin tavallisimmat sairaudet ja niiden etiologia
-tavallisimpien parodontaalisairauksien riskitekijät ja yksilöllinen parodontiittiriski
-parodontaalidiagnostiikan perusteet: potilaan kliinisellä tutkimisella hankittavan tiedon diagnostinen hyödyntäminen ja tavallisimmat ienterveyttä kuvailevat indeksit
-parodontaalisairauksien preventio
-parodontaalisairauksien hoidon tavoitteet
-hammaslääkärin rooli parodontiumin hoidossa
-gingivan plakkivälitteisten ja ei-plakkivälitteisten sairauksien erotusdiagnostiikka
-parodontaalisairauksien ja yleisterveyden väliset assosiaatiot ja yleisterveyden huomioiminen hoidossa
-lasten ja nuorten parodontaalisairaudet
-suunesteiden analysointi parodontaalidiagnostiikassa
-anamneesin otto ja sen merkitys
-potilaan yleissairauksien merkitys toimenpidekelpoisuuteen ja toimenpidekelpoisuuteen arviointi

Luennot (osa pakollisia simulaatiota tai kliinistä työskentelyä edeltäviä introluentoja)
Ryhmä- ja PBL-opetukset (pakollisia)
Seminaariopetukset (pakollisia)
Sisäänpääsykuulusteluna verkkotentti jolla kerrataan H2 kurssilla opittu aines
Tentti jakson päätteeksi

Hendrik Meyer-Lueckel, Sebastian Paris, Kim R. Ekstrand. Caries Management – Science and Clinical Practice. 2013, luvut 1-5, 6 (annetut sivut), 7 (annetut sivut), 9-12, 14, 17-18.

Newman, Takei, Klokkevold, Carranza. Carranza's Clinical Periodontology, Saunders Elsevier
2012, 11. painos, luvut 3, 6-9, 13, 14, 21, 22, 25-28 tai vastaavat luvut uudemmasta painoksesta.

Lisäksi luento- ja PBL-materiaalit sekä muut jaettavat oppimateriaalit.

Opintojakson arvosana muodostuu jaksotentin perusteella. Jaksotentissä arviointiasteikko 1-5, arvosana vaikuttaa kariologian ja parodontologian loppuarvosanoihin.

Luennot ovat suomeksi, ryhmäopetukset suomeksi tai ruotsiksi.

Kurssin suorittaminen on edellytys potilastöiden aloittamiselle.

Vastuuhenkilöt:

Kariologia: yliopistonlehtori Anja Kotiranta (anja.kotiranta@helsinki.fi) ja professori Leo Tjäderhane (leo.tjaderhane@helsinki.fi).

Parodontologia: yliopistonlehtori Pia Heikkilä (pia.heikkila@helsinki.fi) ja prof. Timo Sorsa (timo.sorsa@helsinki.fi)

Suu- ja leukakirurgia: yliopistonlehtori Miika Toivari (miika.toivari@helsinki.fi)

Luennot (osa pakollisia) 18 t

Ryhmä-ja PBL-opetukset (pakollisia) 4 t

Seminaariopetukset (pakollisia) 4 t

Sisäänpääsytentti 1 t

Tentti 2 t ja tenttiin valmistautuminen 26t

Kirjallisuus 50t

Oto 30 t

YHT. 5 op

Tämä opintojakso korvaa aiemmin suusairauksien peruskurssin 10 op parodontologian ja kariologian opetuksen.