Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
20.8.2019 at 12:15 - 30.11.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Tue 10.12.2019
15:00 - 16:00

Description

HLL-perustutkinto-opiskelijat, vuosikurssi H3

Kasvot, suu, hampaat- ja Johdatus kliiniseen hammaslääketieteeseen-kurssit

Kurssin käytyään opiskelija:

SUUPATOLOGIA
-osaa suun limakalvojen tutkimisen.
-osaa limakalvojen normaalirakenteet ja niiden variaatiot sekä merkittävimmät limakalvosairaudet.

SUU- JA LEUKAKIRURGIA
-tuntee suun ja leukojen alueella käytettävät puudutteet ja puudutusvälineet
- osaa intraoraaliset puudutustekniikat ja niihin liittyvän anatomian
- tietää puudutukseen liittyvät komplikaatiot ja osaa antaa välttämättömän ensiavun
- ymmärtää lääketieteellisen anamneesin merkityksen puudutusaineen valinnassa ja potilaan toimenpidekelpoisuuden arvioinnissa
- hallitsee pelkäävän aikuispotilaan esilääkityksen periaatteet

SUURADIOLOGIA
- hallitsee röntgenkuvan muodostumisen
- hallitsee eri kuvausmenetelmien (intraoraali-, panoraamatomografia- ja kefalometrinen kallokuvaus) teoreettiset perusteet, kuvausindikaatiot ja kuvausmenetelmien edut ja rajoitteet
- osaa tulkita ko. röntgenkuvien normaalin röntgenanatomian
- tunnistaa hammasanomalioiden sekä hampaiden kovakudos- ja kiinnityskudossairauksien aiheuttamat röntgenlöydökset
- osaa kartiokeilatietokonetomografiakuvauksen (KKTT) kuvanmuodostuksen teoreettiset perusteet
- ymmärtää säteilyn biologiset vaikutukset ja hallitsee säteilyturvallisen työskentelyn (säteilysuojelu)

SUUN TERVEYDENHUOLTO
- osaa laatia säädösten mukaiset potilasasiakirjat ja ymmärtää asianmukaisten potilasasiakirjamerkintöjen merkityksen

H3s

- suun limakalvojen tutkiminen: normaalirakenteet ja niiden variaatiot, sekä merkittävimmät limakalvosairaudet

-suun ja leukojen alueella käytettävät puudutteet ja puudutusvälineet
-intraoraaliset puudutustekniikat ja niihin liittyvä anatomia
-puudutukseen liittyvät komplikaatiot
-lääketieteellisen anamneesin merkitys puudutusaineen valinnassa
-pelkäävän aikuispotilaan esilääkityksen periaatteet

- säteilybiologian kertaus ja säteilyturvallisen työskentelyn periaatteet (säteilysuojelu)
- hammaslääketieteessä käytettävien röntgentutkimusmenetelmien teoreettiset periaatteet ja käyttösovellutukset (säteilysuojelu)
- hammaslääketieteellisissä röntgentutkimuksissa käytettävien laitteiden, välineiden ja materiaalien rakenne, ominaisuudet ja käyttötarkoitukset soveltuvin osin (säteilysuojelu)
- hampaiston ja leukojen alueen sekä soveltuvin osin kallon röntgenanatomia

-hampaiston kovakudos- ja kiinnityskudossairauksien aiheuttamat röntgenologiset muutokset
-hampaiston kovakudos- ja kiinnityskudossairauksien röntgendiagnostiikkaharjoitukset

- potilasasiakirjojen laatiminen
- potilastietojen käsittely, säilyttäminen ja hävittäminen sekä niitä koskevat määräykset
- potilastietojen salassapito ja tietojen luovuttaminen

Luennot (osa pakollisia)
Ryhmäopetukset (pakollisia)
Harjoitustyöt ja demonstraatiot (pakollisia)
Tentit; teoriatentti ja erillinen röntgenkuvien tulkintatentti

Hupp, Ellis, Tucker: Contemporary Oral and Maxillofacial surgery, 6th edition, s. 2-19.
Norton: Netter's Head and Neck Anatomy for Dentistry, 2nd Edition,Elsevier. s.65-107, 535-555
www.terveysportti.fi, "Lääkkeet ja hinnat", paikallispuudutteet
Whaites E., Drake N: Essentials of Dental Radiography and Radiology 5th ed. China; Elsevier 2013. sivut 161-207, 249-268, 281-292

Suositeltavia:
White SC, Pharoah MJ: Oral Radiology. Principles and interpretation, Mosby. Viimeisin painos. sivut 153-198
Lisäksi luentomateriaalit (Moodle)n sekä muut jaettavat oppimateriaalit

Arvosteluasteikko 0-5 ja kuvatentti hyväksytty/hylätty
Nollavastaus aiheuttaa tentin hylkäämisen. Kurssin arvosana muodostuu tentin arvosanasta.
Tentin arvosana vaikuttaa suu- ja leukakirurgian loppuarvosanaan 10 % ja suu- ja leukakirurgian syventävien opintojen valintaan.

Röntgendiagnostiikkaharjoitukset jatkuvat H3 kevätlukukaudella.
Suuradiologian opintoihin sisältyy käytännön opinnäytteet (intraoraalikuvaus ja panoraamatomografiakuvaus), jotka suoritetaan vuosikurssien H3-H5 aikana.
Kurssi sisältää ST-ohje 1.7 mukaista säteilysuojakoulutusta yhteensä 7lt, muuta ohjattua opetusta 5h.
Kurssin suorittaminen on edellytys kyseisten kliinisten toimenpiteiden suorittamiselle.

Vastuuhenkilöt:
Suu- ja leukakirurgia: yliopistonlehtori Johanna Uittamo (johanna.uittamo@helsinki.fi)
Suupatologia: professori Tuula Salo (tuula.salo@helsinki.fi)
Suuradiologia: kliininen opettaja Ani Lakoma (ani.lakoma@helsinki.fi)
Suun terveydenhuolto: yliopistonlehtori Aura Heimonen (aura.heimonen@helsinki.fi) ja vastuuhenkilö professori Minna Kaila (minna.kaila@helsinki.fi)

Luennot (osa pakollisia)
Ryhmä-opetukset (pakollisia)
Harjoitustyöt ja demonstraatiot (pakollisia)
Tentit; erillinen röntgenkuvien tulkintatentti
Oto
YHT. 5 op

Opintojakso korvaa puolet aiemmasta Suusairauksien peruskurssista; osan suu- ja leukakirurgian sekä suupatologian, suuradiologian ja suun terveydenhuollon opetukset