Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
11.12.2019 at 00:00 - 31.12.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 10.1.2020
16:00 - 18:00

Description

Perustutkinto-opiskelijat HLL H4

Suusairauksien peruskurssi

Suusairauksien jatkokurssi

Opintojakso antaa valmiudet hampaan ja kiinnityskudosten infektiosairauksien tutkimiseen, diagnoosin tekoon, ennaltaehkäisyyn ja hoitoon.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää varhaislapsuuden karieksen riskitekijät, osaa tunnistaa nämä lapsipotilaalta, osaa tehdä kariesriskinarvion ja osaa toteuttaa karieksen hallintaa lapsipotilaalle Käypä hoito –suosituksen mukaisesti.

Opiskelija osaa teoreettisen perustan maitohammaskarieksen diagnostiikkaan ja hoitoon ja osaa toteuttaa näitä lapsipotilaille.

Osaa teoreettisen perustan maitohampaiden ja kehittyvien pysyvien hampaiden syvän karieksen hoitoon ja osaa toteuttaa näitä lapsipotilaille.

Tuntee molaari-inkisiivi-hypomineralisaation ja osaa diagnosoida sen lapsipotilailta.

Osaa toteuttaa psykologisesti huomioivaa hoitoa lapsipotilaalle, tuntee lapsipotilaille suositellut puuduteaineet hammashoidossa ja suositellut maitohampaiden puudutusmenetelmät. Osaa lapsipotilaiden kipulääkityksen hammashoidossa.

Tuntee teoreettiset tiedot lasten ja nuorten parodontaali- ja limakalvosairauksien riskitekijöistä, etiologiasta sekä yleisterveyden vuorovaikutuksesta.

Osaa tehdä purentafysiologisen tutkimuksen lapsipotilaalle.

Opintojakso antaa valmiuksia tunnistaa lasten kaltoinkohtelua hammashoidon näkökulmasta.

Opintojakso parantaa opiskelijoiden vahvuuksia kohdata työssään lapsipotilas ja opettaa hammaslääketieteen opiskelijoille niitä keskeisiä teemoja pediatriassa, joita hammaslääkäri työssään kohtaa.

Tavoitteena perehdyttää opiskelija parodontaalikiskotuksen indikaatioihin ja kontraindikaatioihin sekä antaa valmiudet parodontaalikiskotuksen tekemiseen.

Tavoitteena on perehdyttää opiskelija parodontaalikirurgian indikaatioihin ja mahdollisuuksiin sekä tavanomaisten parodontaalikirugisten toimenpiteiden tekemiseen, jälkihoitoon ja hoitotulosten ylläpitoon

H4s

Lasten hammashoito:

-Kariesdiagnostiikka ja korjaava karieshoito maitohampaissa

-Syvän karieksen hoito maitohampaissa ja kehittyvissä pysyvissä hampaissa

-Molaari-inkisiivi-hypomineralisaatio (diagnostiikka)

-Puudutus, kipulääkkeet ja esilääkitys

-Lasten ja nuorten parodontaali- ja limakalvosairaudet

-Lastensuojelukysymykset hammaslääkärin vastaanotolla.

-Kroonisesti sairaan lapsen hammashoito

-Lapsen ja nuoren kasvu ja kehitys

-Lapsipotilaan kohtaaminen

-Tavalliset lastentaudit ja niiden huomioiminen hammaslääkärin vastaanotolla

-Vuotohäiriöt lapsilla ja nuorilla

-Kivun hoito lapsilla ja nuorilla

Parodontologia:

Parodontaalikiskotukset

Parodontaalikirurgia

Koch G, Poulsen S, Espelid I, Haubek D. (toim.): Pediatric dentistry - a clinical approach, kappaleet 6-12, 14, 15 (s.193-200), 16, 17, 20 (s.272-275), 22, 23, 26. John Wiley & Sons, 2017 3rd Ed. E-kirja: terkko.helsinki.fi

Meyer-Lueckel H, Paris S, Ekstrand K: Caries Management – Science and Clinical Practice, kpl 6 (s. 96-97), 7, 21, 22, 26. Thieme Medical Publishers, Incorporated. E-kirja: terkko.helsinki.fi

Käypähoitosuositukset: Hampaan juurihoito, Hampaan paikkaushoito, Karies (hallinta), Parodontiitti, Purentaelimistön toimintahäiriöt (TMD) (Sisältö kustakin lasten ja nuorten hammashoidon osalta), www.kaypahoito.fi

Luentotiivistelmät ja annetut artikkelit Moodlessa

Rajantie J, Mertsola J, Heikinheimo M, Alaluusua S. (toim.) Lastentaudit, 4.painos, 2010 Duodecim (Suositeltava kirjallisuus)

Newman, Takei, Klokkevold, Carranza: Carranza's Clinical Periodontology, Saunders Elsevier luvut 11. painoksen mukaan tai vastaava alue e-kirjasta: 52 Phase II periodontal therapy,53 Surgical anatomy of periodontal and implant areas, 54 General principles of periodontal surgery.

Luennot, osa pakollisia

Seminaarit

Harjoitustyöt Taitopajassa

Kotitehtävät

Kirjallinen tentti

Opintojakson arvosana muodostuu jaksotentistä, joka muodostuu lasten ja nuorten hammashoidon kysymyksistä. Saadakseen hyväksytyn suorituksen, on tentissä saatava 60 % oikein. Tentin pistemäärä vaikuttaa lasten ja nuorten hammashoidon loppuarvosanaan. Arvosteluasteikko jaksotentissä on 0-5. Pakolliset Taitopaja-osuudet ja muut tehtävät tulee olla hyväksytysti suoritettuja. Tämä koskee sekä lasten ja nuorten hammashoidon että parodontologian osuutta.

Opetuskieli on suomi. Verkkotyövälineenä on Moodle.

Eija Salmela, yliopistolehtori, lasten ja nuorten hammashoito ja hammassairauksien ehkäisy

Lasten hammashoitoon liittyvät luennot ja seminaarit yht. 17t

Taitopajaopetus: maitohampaan korjaava hoito, pulpotomia ja teräskruunutus 4t

Lastentautien luentopäivä 7t

Lastentautien ryhmätyö 2t

Lastentautien ryhmätyön purku 2t

Taitopajaopetus: parodontaalikiskotukset 4t

Parodontaalikirurgian seminaari 4t

Taitopajaopetus: parodontaalikirurgia 4t

OTO 90t