Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
22.11.2019 at 12:00 - 21.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 31.1.2020
16:00 - 18:00

Description

H4

Opintojakson osaamistavoitteet: tiedolliset ja taidolliset/ammatilliset tavoitteet oppimisen näkökulmasta.
Lisää linkki opintojakson ydinainesanalyysiin Moodlessa.
Kurssin käytyään opiskelija tuntee hammasvammojen luokittelun ja osaa soveltaa sitä. Opiskelija osaa diagnosoida hammasvamman, antaa ensiavun ja suunnitella vammahampaan jatkohoidon maitohampaistossa ja pysyvissä hampaissa. Opiskelija osaa arvioida vammahampaan ennustetta. Opiskelija ymmärtää hammasvamman merkityksen purennan kannalta maitohampaistossa ja pysyvässä hampaistossa.

H4 syyslukukausi

Kurssi koostuu neljästä luento/seminaaripäivästä. Ennen jokaista teemapäivää, tulee opiskelijoiden tehdä ennakkotehtäviä Moodlessa sekä lukea kirjallisuutta. Teemapäivillä on sekä luentoja että potilasseminaareja, joissa käydään potilastapauksia tarkemmin läpi.
1. ja 2. teemapäivä (kirurgia, endodontia, pedodontia, radiologia)
- alkutilanne, anamneesi, liitännäisvammat, ensiapu, maitohammasvammat. Perehdytään dental traumaguiden käyttöön.
3.teemapäivä (kirurgia, endodontia, pedodontia, radiologia, protetiikka, parodontologia)
- jatkohoidot ja pitkäaikaisennuste
4. teemapäivä (kirurgia, protetiikka, ortodontia, pedodontia)
- puuttuvan hampaan hoito
Kurssilla on yhteisopetusta kirurgian, parodontologian, pedodontian, radiologian, endodontian ja ortodontian aloilta.

Kirurgia: Hupp, Ellis, Tucker: Contemporary Oral and Maxillofacial surgery, 6th edition, s.470-520, Hammasperäiset äkilliset infektiot ja mikrobilääkkeet. Käypä hoito -suositus www.kaypahoito.fi
Radiologia: Whaites, E: Essentials of Dental Radiography and Radiology. Churchill Livingstone, Edinburgh 2013, s. 391-403.
Ortodontia: Mitchell L: An Introduction to Orthodontics Paperback. OUP Oxford; 4th ed (2013): Section 3.3.5 Dilaceration, p23-24, Section 8.3.2 Management of missing upper incisors, p106-109
Cobourne MT, DiBiase AT: Handbook of Orthodontics, (2015). Elsevier; 2nd edition: Prevention of trauma p18-19, Orthodontics and dentoalveloar trauma, p256-257 ,Tooth agenesis, p411-414.
Proffit W. Fields H, Sarver D: Contemporary Orthodontics 5th ed.2013 Elsevier: Treatment of displaced teeth, p448-450,Figure 18-38, 18-39.
Endodontia: Haapasalo M, Käytännön juurihoito (soveltuvin osin)
Pedodontia: Koch G, Poulsen S: Pediatric dentistry - a clinical approach, (uusin painos, soveltuvin osin)
Andreasen et al: Essentials of traumatic injuries to the teeth, (uusin painos, soveltuvin osin)
Protetiikka: A Textbook of Fixed Prosthodontics: The Scandinavian Approach. Editors, Krister Nilner, Stig Karlsson, Bjørn L. Dahl. Edition, 2. Publisher, Gothia, 2013 (soveltuvin osin).

Kurssilla on case-perustaisia osaamistehtäviä (potilasseminaarit), joiden avulla harjoitellaan sekä kriittisen taidon ajattelua että ongelmanratkaisutaitoja. Lisäksi ennakkovalmistautuminen opetuksiin tulee itseohjautuvuutta ja elinikäistä oppimista.

Arviointimenetelmänä käytetään tenttiä arvosteluasteikolla 0-5. Tentin läpipääsyrajana on 60% pisteistä.

Opetuksen vastuuhenkilö on yliopistonlehtori Johanna Uittamo.
Kurssilla käytetään Moodlea, jonne on koottu itseopiskelumateriaalia sekä lisätietoja kurssista.

Luentoja 14h, seminaareja 10h, ennakkotehtävien teko sekä omatoiminen opiskelu sisältäen tenttiin lukemisen 30h.
Kurssin laajuus 2 opintopistettä.

Opintojakso korvaa aikaisemmin osana pedodontian, kirurgian, radiologian ja endodontian kursseja olleen Hammasvammat-teemapäivät.