Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
11.12.2019 at 00:00 - 31.12.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 10.1.2020
16:00 - 18:00

Description

H5s

H1-H4 opintojaksokokonaisuuksien suorittaminen sekä teoria- että kliinisten opintojen osalta

Tuntee ikääntyvän käytössä olevien lääkkeiden perusfarmakologian ja vaikutuksen suun terveyteen ja - hoitoon liittyviin riskitekijöihin

Tuntee yhteiskunnallisten tukipalvelujen perusrakenteen voidakseen auttaa geriatrisia potilaita tarvittavan hoidon järjestelyissä

Tuntee tiimijohtamisen perusteet

Tietää esilääkkeet ja interaktiot

Tietää ravitsemukseen vaikuttavat tekijät ja vaikutukset

Tuntee ikääntyneen tyypilliset käytöshäiriöt (pelkäävä, hoidosta kieltäytyvä, muistisairas vanhus)

Tietää motoriikkaan ja kognitioon vaikuttavat sairaudet ja tyypilliset ikääntymiseen liittyvät syndroomat

Tietää ikääntyneen potilaan toimenpidekelpoisuuden määrittämisen kriteerit

Tuntee minkä laajuiset dentoalveolaarikirurgiset toimenpiteet ovat suoritettavissa avosektorilla, suhteessa potilaan toimenpidekelpoisuuteen (yleis- ja muistisairauksien sekä haurauden huomioiminen)

Tietää hampaan/hampaiston saneeraukseen johtavat taudit

Tietää syljenerityksen vaikutukset suunterveydelle ja tietää kuivansuun tuotteet

Tietää riski/ennusteeseen vaikuttavat tekijät ikääntyvän suunterveyden hoidossa

Tietää proteesin korjaustyypit sekä kiinteällä että irrotettavalla proteesille

Tietää hoidon vaikuttavuuteen ja hoitolinja vaihtamiseen vaikuttavat tekijät

Tietää purentaelimistön ikääntymismuutokset

Tietää prevention ja omahoidon onnistumisen merkityksen suunterveyteen ja elämän laatuun (kar/par)

Tuntee ikääntyneiden potilaiden suunterveyden edistämiseen, hoitoon ja hoidon järjestämiseen liittyvän lainsäädännöllisen perustan

Osaa syventää ja vetää yhteen aiempien opintojen antamia tietoja, erityisesti

hampaiden kiinnityskudossairauksien merkityksestä yleisterveyden ja suun kokonaishoidon kannalta sekä erityistoimenpiteiden indikaatioista

nykynäkemyksestä parodontiitin geneettisestä taustasta

isännän vasteeseen vaikuttamisen lääkkeellisistä mahdollisuuksista

Osaa syventää ja vetää yhteen aiempien opintojen antamia tietoja tekemällä potilasportfolion potilaasta, jonka päädiagnoosi on parodontiitti

Tietää parodontiitin yhteyden ikääntyneen lisääntyvään bakteerikuormaan

H5s

Luennot, verkko-opetus, omatoiminen opiskelu, ryhmäopetus, kuulustelu. Kts jaksotavoitteet

Kurssikirjallisuus: oppikirjat, luento- ja seminaarimateriaalit

Oral geriatrics: https://helka.finna.fi/Record/helka.2941150 Part 3, Part 4

Root caries: https://helka.finna.fi/Record/helka.3110377: Lesion assessment and features, Preventive and operative therapies

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista. 28.12.2012/980. Finlex.fi.

Newman, Takei, Klokkevold, Carranza. Carranza's Clinical Periodontology, Saunders Elsevier 2012.11.painos. aiemmin parodontologian opetuksessa olleet sisällöt

Suositeltavaa:

Geriatrics: https://helka.finna.fi/Search/Results?lookfor=Kortebein%2C+Patrick+M.&ty...

https://www.hematology.fi/fi/hoito-ohjeet/hyytymishairiot/husn-suosituks...

Port-folio

Portfolion arviointi 0-5, portfolion arviointi vaikuttaa parodontologian loppuarvosanaan

Kuulustelu 0-5 (geriatria+suugeriatria), jakson lopullinen arvosana muodostuu 100% tentin perusteella
Läpäisyraja 50% (0-vastaus hylätty)

Järjestävä oppiala (protetiikka ja purennan kuntoutus) Kaija Hiltunen kaija.hiltunen@helsinki.fi

Luennoitsijat:

Miika Toivari miika.toivari@helsinki.fi, Johanna Uittamo johanna.uittamo@helsinki.fi,

Aura Heimonen aura.heimonen@helsinki.fi,

Päivi.Siukosaari paivi.siukosaari@helsinki.fi

Pia heikkilä pia.heikkilä@helsinki.fi

Luennot 38h, Portfolion esittely ja -purku ovat pakollista opetusta

Omatoiminen/verkko-opiskelu 5h

Omatoiminen portfolio1h

Portfolion purkutilaisuus 4.5h

Korvaa vanhan tutkintorakenteen mukaiset opintojaksot 350158 Suugeriatria , 350112 parodontologian kokoava kurssi