Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.12.2019 at 09:00 - 27.12.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 7.1.2020
12:30 - 14:00
Thu 9.1.2020
12:30 - 14:00
Thu 16.1.2020
12:30 - 14:00
Tue 21.1.2020
12:30 - 14:00
Wed 5.2.2020
08:15 - 12:30
Thu 6.2.2020
13:00 - 14:30
Tue 11.2.2020
13:00 - 16:00
Wed 12.2.2020
08:00 - 11:00
Wed 12.2.2020
12:00 - 15:00
Thu 27.2.2020
13:00 - 16:00
Wed 4.3.2020
08:00 - 11:00
Wed 4.3.2020
12:00 - 15:00
Fri 3.4.2020
09:00 - 12:00
Fri 3.4.2020
13:00 - 15:00
Wed 8.4.2020
13:00 - 16:00

Other teaching

29.01.2020 Wed 13.00-15.00
Teaching language: Finnish

Description

HLL/ H5k perustutkinto-opiskelijat

Ei edeltäviä opintoja jotka tulisi olla suoritettuna.

Ei suositeltavia valinnaisia opintoja

Jakson tavoitteena on perehtyä neurologiaan, psykiatriaan, hätäensiapuun sekä lääkehoidon erityiskysymyksiin.

NEUROLOGIA

Opintojakson tavoitteena on antaa yleiskuva neurologisista sairauksista ja niiden diagnostiikasta ja hoidosta hammaslääkärin työn näkökulmasta.

Perehdyttää opiskelija epäilemään ja tunnistamaan mahdollista kroonista kipua leukakirurgisen toimenpiteen jälkeisessä tilanteessa.

Krooninen kipu

PSYKIATRIA

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijoille yleiskuva psykiatriasta hammaslääkärin työn näkökulmasta. Käydään läpi psykiatrisia sairauksia, lääkehoitoa, psykiatrisen potilaan kohtaamiseen sekä somatisointiin ja kiputiloihin liittyviä asioita. Opintojakso koostuu teemapäivästä ja kotitehtäväksi saaduista potilastapauksista, niihin liittyvästä omatoimisesta opiskelusta sekä purkamisesta ryhmässä.

HÄTÄENSIAPU

Kurssi jakautuu kahteen osaan. H3s opiskelijan on kyettävä tunnistamaan elottomuus sekä aloittamaan elvytys. Opiskelijan tulee osata antaa välitöntä ensiapua hätätilanteessa ilman välineistöä, käyttää defibrillaattoria sekä aloittamaan ensihoito tavallisimmissa hätätilanteissa. H5k opiskelijan on kyettävä arvioimaan tajunnantaso, hengityksen ja verenkierron riittävyys ja aloittaa potilaan hoito sekä osattava arvioida mahdollinen lisäavun tarve. Opiskelijan tulee osata yhteydenotto hätäkeskukseen sekä antaa puhelimitse asianmukaiset tilannetiedot. Lisäksi opiskelijan on tunnettava lääkkeellisen pelastustoimen toimintaperusteet.

LÄÄKEHOIDON ERITYISKYSYMYKSIÄ (FARMAKOLOGIA)

Opintojakson tavoitteena on opiskella hammaslääketieteeseen liittyvää keskeisintä farmakologiaa kliinisiä näkökohtia korostaen ja aikaisemmissa kursseissa esiin tulleita ongelmia selvittäen.

H5k, opintojakso ajoittuu kevätlukukaudelle, lukujärjestys julkaistaan kevätlukukauden alkaessa.

NEUROLOGIA

- tuntee kipuaistimuksen ja kipukokemuksen hermostollisen perustan

- tunnistaa neuropaattisen kiputilan ja tietää miten sen hoito eroaa nosiseptiivisen kiputilan hoidosta.

- tietää tavallisimmat hermoston radiologiset, sähköiset ja kliiniset tutkimusmenetelmät

- tuntee keskeisten neurologisten sairauksien tyypilliset kliiniset piirteet (TIA, aivoinfarkti, epilepsia, MS-tauti, Parkinsonin tauti, Alzheimerin tauti, vaskulaarinen dementia) ja tietää miten ne vaikuttavat hammaslääkärin työhön

- osaa diagnosoida trigeminusneuralgian ja atyyppisen kasvokivun

- tuntee migreenin, lihasjännityspäänsäryn, särkylääkepäänsäryn, sinuiitin ja Hortonin päänsäryn kliiniset piirteet ja osaa ohjata potilaat asianmukaiseen jatkohoitoon

PSYKIATRIA

- psykiatrisia sairauksia: niiden ominaispiirteitä ja tunnusmerkkejä

- psykiatriset hoitomuodot

- psykofarmakologia

- somatisointi ja krooniset kiputilat

- hammaslääkärifobia

- psyykkisesti häiriintynyt potilas vastaanotolla (psykoottisuus, agressiivisuus, päihdeongelma)

HÄTÄENSIAPU

- potilaan tutkiminen akuuttitilanteessa; hengityksen, verenkierron ja tajunnantason arviointi

- anafylaktinen shokki

- lisäavun hälyttäminen

- painelu-puhalluselvytys ja lääkkeellisen elvytyksen perusteet

- hengitysvaikeuspotilaan välitön ensihoito

- rintakipu- tai rytmihäiriöpotilaan välitön ensihoito

- välitön ensihoito tajunnantason häiriöissä

- hypoglykemiapotilaan välitön ensihoito

- välitön ensihoito epilepsiakohtauksen saaneelle potilaalle

- ensihoitolääkkeet, hengitystien varmistaminen, defibrillointi

LÄÄKEHOIDON ERITYISKYSYMYKSIÄ (KLIININEN FARMAKOLOGIA)

- antimikrobisen lääkehoidon ongelmia.

- kivun, erityisesti inflammaatiokivun lääkehoito.

- puudutteen valinta. Potilaan esilääkitys.

- pahoinvoinnin ja oksennusrefleksien hillitseminen.

- raskauden aikainen lääkitys.

- lääkeaineiden yhteisvaikutuksista

Luento-, harjoitusmonisteet ja muu oheismateriaali Moodlessa.

NEUROLOGIA

Luennot ja luentomonisteet oheisaineistoineen:

- Soinila S: Neurologiaa hammaslääkäreille;

- Soinila S, Haanpää M: Kipu. Kirjassa Soinila S, Kaste M, Somer H (toim.) Neurologia, Duodecim, 2016;

- Soinila J, Soinila S: Milloin lähetän potilaan neurologille? Suom. Hammaslääkäril. n:o 7, 2007;

- Soinila S: Kolmoishermosärky. Päänsärky 1/2003, 13-15, http://www.migreeni.org/ ;

- Soinila J, Soinila S: Epätyypillinen kasvokipu. Päänsärky, 1/2004, s. 7-8, http://www.migreeni.org/ .

PSYKIATRIA

Luennot ja luentomonisteet oheisaineistoineen:

- Lönnqvist ym.: Psykiatria (Duodecim)

HÄTÄENSIAPU

Luomaanmäki K, Elonen E, Vuoristo M. toim.: Akuuttihoito-opas. Kustannus OY Duodecim; Kinnunen A päätoim.: Sairaankuljetus ja ensihoidon perusteet. Suomen Punainen Risti ja Pelastusopisto.

Käypä hoito -suositus: Elvytys. 2. päivitys 2011, http://www.duodecim.fi/

LÄÄKEHOIDON ERITYISKYSYMYKSIÄ (KLIININEN FARMAKOLOGIA)

Luennot ja luentomonisteet oheisaineistoineen Moodlessa.

- Käypä hoito –suositus: Hammasperäiset äkilliset infektiot ja mikrobilääkkeet, 2017

Läsnäolo luennoilla sekä hyväksytysti suoritettu kliininen harjoitus niiltä osin kuin kliinisiä harjoituksia järjestetään (hätäensiapu).

Palautteen antaminen on osa opintojakson suorittamista ja suoritusmerkinnän saamisen edellytys.

NEUROLOGIA

- Ei tenttiä. Arvioidaan hyväksytty – hylätty (opetuksiin osallistuminen 100 %)

PSYKIATRIA

- Ei tenttiä. Arvioidaan hyväksytty – hylätty (opetuksiin osallistuminen 100 %)

HÄTÄENSIAPU

- Ei tenttiä. Arvioidaan hyväksytty – hylätty (opetuksiin osallistuminen 100 %)

LÄÄKEHOIDON ERITYISKYSYMYKSIÄ (KLIININEN FARMAKOLOGIA)

Arviointiperuste kirjallinen kuulustelu 100 %. Tentin läpäisyraja 50 % maksimipisteistä. Tentti arvostellaan asteikolla 0-5.
Koko jakso arvostellaan asteikolla: hyväksytty – hylätty.

Luennot ja ryhmäopetus suomeksi.

Opetusmateriaalit Moodlessa.

Opetushenkilöt:

NEUROLOGIA:

HY Kliininen laitos, Neurotieteiden osasto. Osaston johtaja prof. Timo Erkinjuntti, timo.erkinjuntti@hus.fi, Osastonvarajohtaja prof. Seppo Soinila,

PSYKIATRIA

HUS, Psykiatriakeskus, yhteyshenkilö osastosihteeri Taru Suppula, taru.suppula@hus.fi

HÄTÄENSIAPU

Kliininen opettaja Leila Niemi-Murola, leila.niemi-murola@hus.fi Clinicum, Anestesiologian ja tehohoidon yksikkö.

LÄÄKEHOIDON ERITYISKYSYMYKSIÄ (KLIININEN FARMAKOLOGIA)

Yliopistonlehtori Anni-Maija Lindén, farmakologian osasto, 050-4482190, anni-maija.linden@helsinki.fi

Opetuksen järjestävä yksikkö: Medicum

NEUROLOGIA:

Luennot 4t, OTO 4 h, 0.3 op

PSYKIATRIA:

Teemapäiväluennot 8h, ryhmätyö 3h, OTO 9h

HÄTÄENSIAPU

Luennot 2h.

Osatehtäväharjoitus (H3s), täysimittainen simulaatioharjoitus (H5k) yht 4h. OTO 13 h

LÄÄKEHOIDON ERITYISKYSYMYKSIÄ (FARMAKOLOGIA)

Luennot 8 t, Omatoiminen opiskelu 8 t, Kuulustelu 2 t, Yhteensä 18 t

(OTO=omatoiminen opiskelu)

Opintojakso korvaa aiemmat jaksot:

31092 Neurologia, 0.3 op

350175 Hammaslääketieteellinen psykiatria, 0.75 op

350081 Hätäensiapu ja ensihoito H5, 0.7 op

350094 Lääkehoidon erityiskysymyksiä, 0.6 op