Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.12.2019 at 09:00 - 27.12.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 9.1.2020
08:00 - 11:00
Mon 13.1.2020
08:00 - 15:00
Thu 16.1.2020
08:00 - 11:00
Fri 17.1.2020
08:00 - 14:00
Mon 20.1.2020
08:00 - 15:00
Thu 23.1.2020
08:00 - 11:00
Mon 27.1.2020
08:00 - 15:00
Thu 30.1.2020
08:00 - 11:00
Fri 31.1.2020
08:00 - 14:00
Mon 3.2.2020
08:00 - 15:00
Thu 6.2.2020
08:00 - 11:00
Mon 10.2.2020
08:00 - 15:00
Thu 13.2.2020
08:00 - 11:00
Fri 14.2.2020
08:00 - 14:00
Mon 17.2.2020
08:00 - 15:00
Thu 20.2.2020
08:00 - 11:00
Mon 24.2.2020
08:00 - 15:00
Thu 27.2.2020
08:00 - 11:00
Fri 28.2.2020
08:00 - 14:00
Mon 2.3.2020
08:00 - 15:00
Thu 5.3.2020
08:00 - 11:00
Mon 9.3.2020
08:00 - 15:00
Thu 12.3.2020
08:00 - 11:00
Fri 13.3.2020
08:00 - 14:00
Mon 16.3.2020
08:00 - 15:00
Thu 19.3.2020
08:00 - 11:00
Mon 23.3.2020
08:00 - 15:00
Thu 26.3.2020
08:00 - 11:00
Fri 27.3.2020
08:00 - 14:00
Mon 30.3.2020
08:00 - 15:00
Thu 2.4.2020
08:00 - 11:00
Mon 6.4.2020
08:00 - 15:00
Thu 9.4.2020
08:00 - 11:00
Fri 10.4.2020
08:00 - 14:00
Thu 16.4.2020
08:00 - 11:00
Mon 20.4.2020
08:00 - 15:00
Thu 23.4.2020
08:00 - 11:00
Fri 24.4.2020
08:00 - 14:00
Mon 27.4.2020
08:00 - 15:00
Thu 30.4.2020
08:00 - 11:00

Description

H5 kurssin opiskelijat, maksimissaan H5 kurssi koko, 52 opiskelijaa

Ei yleisiä vaatimuksia, oppialoilla voi olla erikseen määriteltyjä vaatimuksia.

Kliininen hoitoharjoittelu opettaa opiskelijat ymmärtämään diagnoosin, hoidon suunnittelun sekä seurannan merkityksen käytännössä. Opiskelija harjaantuu kommunikoimaan potilaan kanssa sekä itsenäisesti että moniammatillisen hoitotiimin jäsenenä, tutkimaan potilaan, tekemään diagnoosin ja hoitosuunnitelman ja tarvittavat toimenpiteet. Opiskelija saa valmiudet hyvän hoitosuhteen luomiseen. Opiskelijan tulee saavuttaa riittävä tieto- ja taitotaso itsenäiseen työskentelyyn suun terveydenhuollon hoitotiimin jäsenenä. Opiskelijan tulee myös oppia ohjaamaan potilas tarvittaessa jatkohoitoon ja tiedostaa omien taitojensa rajat.

H5 kevätlukukausi

Kliininen hoitoharjoittelu tapahtuu HYKS Suusairauksien opetus- ja hoitoyksikön opetusklinikalla ja yhteistyöhoitoloissa, joissa kliinisinä opettajina toimii kliinisesti kokeneita erikoishammaslääkäreitä ja perehtyneitä hammaslääkäreitä. Kliinisessä hoitoharjoittelussa korostetaan potilaan kokonaishoitoa sisältäen tutkimukseen perustuvan diagnoosin ja hoitosuunnitelman, omahoidon ohjauksen, tarvittavat kliiniset toimenpiteet sekä ylläpitohoidon. Viidennen vuosikurssin opinnot keskittyvät erityisesti diagnostiikkaan, hoidon toteuttamiseksi vaadittuun tietotaitoon, hampaan ja hampaiston ennusteeseen ja riskin arviointiin, purennan kuntoutukseen ja tiimityöhön. Lisäksi opiskelijat tutustuvat vaativaan suukirurgiseen hoitoon ja suusairauksien erikoissairaanhoitoon Silmä-leukasairaalassa sekä päivystyshoitoon opetusklinikan lisäksi Haartmanin sairaalan keskitetyssä päivystyksessä ja Töölön sairaalassa. Geriatrisen potilaan kohtaamista ja omahoidon ohjausta harjoitellaan Helsingin kaupungin geriatrisessa yksikössä.

Hammaslääketieteellisen kuvantamisen tekniikkaa ja diagnostiikkaa harjoitellaan tekemällä potilaskuvauksia ja kuvien tulkintaa opettajan valvonnassa. Sairaalassa käytettäviin kuvantamismenetelmiin tutustutaan HUS-Kuvantamisessa.

Ohjattu hoitoharjoittelu tapahtuu kliinisesti kokeneen erikoishammaslääkäri- ja hammaslääkäriopettajien johdolla ryhmissä, joihin kuuluu n. 6-7 opiskelijaa kultakin kliiniseltä kurssilta (H3, H4, H5). Haastavat hoitokokonaisuudet suunnitellaan eri hammaslääketieteen erikoisalojen hammaslääkäriopettajien kesken Kokonaishoidon suunnitteluseminaarissa. Opiskelijan tulee perehtyä tyypillisimpiin hoitoihin sekä suorittaa hyväksyttävästi tavanomaisimmat toimenpiteet kliinisen hoitoharjoittelun painotusalueiden ja tavoitteiden mukaisti. Kliiniseen hoitoharjoitteluun osallistuminen on pakollista opetusta, poissaolo korvataan tiedekunnassa noudatettavan käytännön ja opetusklinikan ohjeiden mukaisesti.

Oppialoittain määrätyt ennen kliinistä jaksoa edeltävät teoreettiset opinnot on suoritettava kyseisen oppialan antamien ohjeiden mukaisesti. Kukin oppiala huolehtii opiskelijan suorittamista teoreettisista opinnoista ja tiedon välittymisestä opetusklinikkaan.

Arviointi koostuu toisiaan täydentävistä osatekijöistä: suoritettu palvelu (läsnäolo) ja oppimisen ja kompetenssin arviointi. Oppialoittain on laadittu eri käytänteitä, jolla osaamista arvioidaan. Arvosana on hyväksytty-hylätty tai 0-5 vaihdellen oppialoittain

Koko jakson arvosana hyväksytty-hylätty.

Opetuskieli: suomi

Opetuksen vastuuhenkilöt: Heidi Kuula (HUS)

Järjestävä yksikkö/osasto: HUS/ HYKS Suusairauksien opetus- ja hoitoyksikkö

Kliininen harjoittelu yksitellen, pareittain, pienryhmissä sekä moniammatillisen tiimin jäsenenä, 6 op kevätlukukaudella.