Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.8.2019 at 09:00 - 27.8.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 29.8.2019
09:15 - 11:45
Fri 30.8.2019
09:15 - 15:45
Thu 26.9.2019
15:15 - 17:45
Fri 27.9.2019
09:15 - 15:45
Fri 11.10.2019
09:15 - 15:45

Material

Ohesta löydät Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä - opintokokonaisuuden lukuvuoden 2019-2020 koko aikataulun.

Description

Opintojaksosta vastaa kasvatustieteiden kandiohjelma.

Opintojakso on pakollinen Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä - opintokokonaisuuden opiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää digitalisaation haasteet ja mahdollisuudet yhteiskunnallisesti ja koulun toiminnan näkökulmasta
  • ymmärtää digitaalisen todellisuuden kartoittamisen merkityksen oman työn kokonaisvaltaisen kehittämisen näkökulmasta
  • ymmärtää digitalisaation ja 2000-luvulla tavoiteltavan osaamisen kansainvälisen määrittelyn linkitykset Suomen opetussuunnitelmaan
  • osaa soveltaa oppimaansa oma toiminnan kehittämisessä ja kehittämisprojektin suunnittelussa

Opintojakso järjestetään I-II periodeissa.

Digitalisoituva yhteiskunta ja koulu -opintojakso koostuu viidestä osiosta:
1) Johdanto opintokokonaisuuteen
2) Vuorovaikutus, osallisuus ja hyvinvointi digitalisoituvassa yhteiskunnassa
3) 2000-luvulla tavoiteltava osaaminen
4) Koulun kokonaisvaltainen kehittäminen
5) Digitaalinen todellisuus kouluissa ja kodeissa

Ensimmäisen opintojakson aikana tarkastellaan vuorovaikutusta, osallisuutta ja hyvinvointia digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Tarkastelussa kiinnitetään erityistä huomiota kansalliseen ja kansainväliseen keskusteluun 2000-luvulla tavoiteltavasta osaamisesta ja laaja-alaisen osaamisen määrittelyyn vuoden 2016 opetussuunnitelmassa. Tarkastelu linkitetään kunkin opiskelijan omaan digitaaliseen todellisuuteen. Jakson aikana käynnistetään opintokokonaisuuden aikana toteutettavan kehittämisprojektin ideointi ja suunnittelu.

  • Bennett, S., & Maton, K. (2010). Beyond the ‘digital natives’ debate: Towards a more nuanced understanding of students' technology experiences. Journal of computer assisted learning, 26(5), 321-331.
  • Binkley, M., Erstad, O., Herman, J., Raizen, S., Ripley, M., Miller-Ricci, M., & Rumble, M. (2012). Defining twenty-first century skills. Teoksessa Griffin, B. McGaw , & E. Care (toim.), Assessment and Teaching of 21st century skills. Springer, 33-66
  • European Comission. (2013). Survey of Schools: ICT in Education. Benchmarking Access, Use and Attitudes to Technology in Europe´s schools. Belgium. https://ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-agenda/files/KK... (viitattu 24.1.2016)
  • Lavonen, J., Korhonen, T., Kukkonen, M. & Sormunen, K. (2014) Innovatiivinen koulu. Teoksessa Niemi, H. & Multisilta, J. (toim.). Rajaton luokkahuone. Jyväskylä: PS-kustannus, 86-113
  • Merisalo, M. (2016). Electronic capital: Economic and social geographies of digitalization. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/162722/Electron.pdf?sequence=1
  • Salmela-Aro, K., Upadyaya, K., Hakkarainen, K., Lonka, K., & Alho, K. (2016). The dark side of internet use: two longitudinal studies of excessive internet use, depressive symptoms, school burnout and engagement among Finnish early and late adolescents. Journal of youth and adolescence, 1-15.

Kukin opintojakso arvioidaan erikseen jatkuvan arvioinnin periaatteella sekä kuhunkin opintojaksoon kuuluvien tehtävien arvioinnin kautta (asteikolla 1-5). Jatkuvaa arviointia toteutetaan opintojaksojen aikana sekä itsearviointina että vertaisarviointina.

Opintojakson ensimmäiselle luento- tai muulle kontaktiopetuskerralle on aina osallistuttava, ellei opettajan kanssa ole toisin sovittu. Lisätietoja läsnäolovaatimuksista löydät kasvatustieteellisen tiedekunnan opetuksen ja opiskelun yhteisistä toimintaohjeista.

Opetus koostuu lähitapaamisista, asiantuntijoiden alustuksista, webinaareista, työpajoista, vierailuista ja itsenäisestä työskentelystä. Koulutuksen toteuttamisessa, verkostoitumisessa ja osaamisen jakamisessa hyödynnetään monipuolisesti digitaalisia työvälineitä ja palveluja. Osaan koulutuksen osioista voi osallistua etänä.

Yliopistonlehtori Tiina Korhonen