Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.2.2020 at 09:00 - 1.3.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 26.3.2020
15:15 - 17:45
Fri 27.3.2020
09:15 - 15:45
Thu 2.4.2020
09:15 - 15:45
Thu 7.5.2020
09:15 - 11:45
Fri 8.5.2020
09:15 - 15:45

Description

Opintojaksosta vastaa kasvatustieteiden kandiohjelma.

Opintojakso on pakollinen Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä - opintokokonaisuuden opiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää osaamisen kehittämisen jatkuvuuden merkityksen 2000-luvun koulun toiminnassa ja digitalisoituvan teknologiayhteiskunnan ulottuvuudet huomioiden
  • ymmärtää asiantuntijaopettajan roolin osaamisen kehittämisen fasilitoijana koulun ja kunnan tasolla
  • ymmärtää monimuotoisten koulutusten ja kehittämishankkeiden merkityksen osaamisen kehittämisessä ja jakamisessa

Opintojakso järjestetään III-IV periodeissa.

Asiantuntijana 2000-luvun koulussa- opintojakso koostuu neljästä toisiaan täydentävästä osiosta:
1) Osaamisen kehittäminen osana koulun arjen toimintaa
2) Monimuotoiset koulutukset ja niiden järjestäminen
3) Projektien ja kehittämishankkeiden valmistelu ja koordinointi
4) Projektien ja kehittämishankkeiden tulosten levittäminen

Neljännessä opintojaksossa perehdytään monimuotoisiin koulutuksiin ja niiden järjestämiseen sekä tutustutaan projektien ja kehittämishankkeiden valmisteluun, koordinointiin ja hankkeiden tulosten levittämiseen. Asiantuntijaopettajan roolia tarkastellaan muutosjohtamisen näkökulmasta osana koulun arjen toimintaa sekä osaamisen kehittämisen fasilitoimisen näkökulmasta oman koulun ja kunnan tasolla.

Opintojakson aikana tutustutaan olemassa oleviin luokka-, koulu- ja kuntatason sekä kansallisiin ja kansainvälisiin kehittämishankkeisiin ja tarkastellaan niiden linkityksiä tutkimukseen, niiden vaikuttavuutta ja pohditaan asiantuntijaopettajan roolia sekä paikallisesta että valtakunnallisesta näkökulmasta.

  • Baker-Doyle, K. J. (2011). The networked teacher: How new teachers build social networks for professional support. Teachers College Press.
  • Korhonen, T. & Lavonen, J. (2016) A New wave of learning in Finland: Get started with innovation! Teoksessa Choo, S., Sawch, D., Villanueva, A., Vinz, R (toim.) Educating for the 21st Century: Perspectives, Policies and Practices from Around the World. Springer
  • Pernaa, J. (2013) Kehittämistutkimus opetusalalla. PS-kustannus

Kukin opintojakso arvioidaan erikseen jatkuvan arvioinnin periaatteella sekä kuhunkin opintojaksoon kuuluvien tehtävien arvioinnin kautta (asteikolla 1-5). Jatkuvaa arviointia toteutetaan opintojaksojen aikana sekä itsearviointina että vertaisarviointina.

Opetus koostuu lähitapaamisista, asiantuntijoiden alustuksista, webinaareista, työpajoista, vierailuista ja itsenäisestä työskentelystä. Koulutuksen toteuttamisessa, verkostoitumisessa ja osaamisen jakamisessa hyödynnetään monipuolisesti digitaalisia työvälineitä ja palveluja. Osaan koulutuksen osioista voi osallistua etänä.

Yliopistonlehtori Tiina Korhonen