Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.5.2020 at 00:00 - 31.5.2020 at 23:59

Description

Tentti on EDUET101 jakson uusintatentti. Tenttiin voivat osallistua vain ne opiskelijat, jotka ovat osallistuneet EDUET101 jakson opetukseen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää elämänkatsomustiedon aseman ja erityisluonteen lasten ja nuorten hyvän elämän, identiteetin ja elämänkatsomuksen etsinnän tukemisessa
 • ymmärtää katsomuksellisten käsitteiden luonteen ja osaa eritellä reflektiivisesti ja kriittisesti erilaisia tapoja tarkastella katsomuksellisia kysymyksiä erityisesti sekulaarista näkökulmasta
 • ymmärtää koulun eettiseen ja moraalikasvatukseen liittyvät tavoitteet ja ihmisoikeuskasvatuksen roolin osana katsomusopetusta
 • osaa perustella eettisten ajatteluntaitojen ja kulttuurisen lukutaidon opettamisen merkityksen hyvinvoinnille ja kestävälle elämäntavalle
 • tuntee elämänkatsomustiedon didaktiikan lähtökohtia, kuten filosofiaa lapsille -ohjelmaa, ja menetelmiä sekä niiden soveltamista käytännön opetuksessa
 • osaa hahmottaa elämänkatsomustiedon lukio- ja yliopisto-opetukseen kytkeytyvien tieteenalojen luonnetta ja pääpiirteitä.

Elämänkatsomustiedon opintojen alkuvaiheessa. Opintojakso järjestetään syyslukukaudella.

Opintojaksolla käsitellään elämänkatsomustiedon historiaa, katsomuksellista taustaa, arvoperustaa ja opetusmenetelmiä sekä sen tavoitteita ja sisältöjä perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmien pohjalta. Keskeisiä sisältöalueita ovat hyvän elämän ja kestävän elämäntavan tavoittelu, katsomukselliset käsitteet, katsomusopetus, eettiset ajatteluntaidot sekä kulttuuri- ja identiteettikasvatus.

 • Elo, P., Hulkki, E., & Kaila, E. (toim.) (2006). Kaikki virtaa - Elämänkatsomustiedon perusta ja tulevaisuus. Opetushallituksen katsomusaineiden kehittämishankkeen elämänkatsomustiedon osuuden perusaineisto, Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat (FETO) ry:n vuosikirja 2006. Feto, Opetushallitus, Suomen Humanistiliitto. (Sivut 34–118, 150–159, 206–223).
 • Kotkavirta, J. (2007). Elämänkatsomustiedon opetuksen pitkän aikavälin kehitystehtävistä. Teoksessa A. Kallioniemi & E. Salmenkivi (toim.), Katsomusopetuksen kehittämishaasteita. Opettajankoulutuksen tutkinnonuudistuksen virittämää keskustelua (s. 113-123). Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos. Tutkimuksia 279. Helsinki: Yliopistopaino. Saatavilla verkosta, http://www.helsinki.fi/vokke/english/katsomus.pdf
 • Salmenkivi, E. (2007). Elämänkatsomustieto ja sen opetus. Teoksessa T. Sakaranaho & A. Jämistö (toim.), Monikultturisuus ja uudistuva katsomusaineiden opetus (s. 83–100). Uskontotiede 11. Helsinki. Helsingin yliopiston uskontotieteen laitos. Saatavilla verkosta, http://blogs.helsinki.fi/etdidaktiikka/
 • Salmenkivi, E., Elo, P., Tomperi, T., & Ahola-Luttila, T. (2007). Elämänkatsomustiedon kehkeytyminen. Teoksessa A. Kallioniemi & E. Salmenkivi (toim.), Katsomusopetuksen kehittämishaasteita (s. 125–162). Opettajankoulutuksen tutkinnonuudistuksen virittämää keskustelua. Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos. Tutkimuksia 279. Helsinki: Yliopistopaino. Saatavilla verkosta, http://www.helsinki.fi/vokke/english/katsomus.pdf
 • Tomperi, T. (2003). Elämänkatsomustiedon identiteetti opetussuunnitelmassa. Teoksessa P. Elo, K. Heinlahti & M. Kabata (toim.) Hyvän elämän katsomustieto: Feto ry:n vuosikirja 2003 (s. 10–31). Helsinki: Feto. Saatavilla verkosta, http://blogs.helsinki.fi/etdidaktiikka/
 • Tomperi, T. (2004). Elämänkatsomustiedon tiedetaustasta. Teoksessa S. Ahonen & A. Siikaniva (toim.) Eurooppalainen ulottuvuus – Ainedidaktinen symposiumi Helsingissä 6.2.2004 (s. 392–408). Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos. Tutkimuksia 252. Helsinki: Yliopistopaino.

Oheiskirjallisuus:

Verkkoaineistoja: http://www.helsinki.fi/et

Arviointiasteikko on 0–5.

Arvosana määräytyy ensisijaisesti luentoihin ja kirjallisuuteen perustuvan tentin tai sitä korvaavan muun erikseen sovitun kirjallisen suorituksen perusteella. Hyväksytty arvosana edellyttää aktiivista läsnäoloa ryhmäopetuksessa sekä annettujen tehtävien suorittamista. Ryhmäopetus ja itsenäiset tehtävät arvostellaan pääsääntöisesti asteikolla hyväksytty/hylätty, mutta ne voivat vaikuttaa kurssin arvosanaan korottavasti.

PLEASE NOTE that the general examination on June 9th will be organised in distance. The teachers of each course will give instructions on the method of completion. Please see the course page (link below) for further instrutions! If you can not find the instructions, please contact the teacher. (The instructions will be added during May.)

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena.

Suoritusmuodot: luennot, ryhmäopetus ja itsenäisiä tehtäviä. Luennot ja kirjallisuus suoritetaan tentissä tai muulla erikseen sovittavalla kirjallisella tavalla. Ryhmäopetuksessa vuorovaikutus ja sen käyttö opetuksessa on oleellisessa roolissa, ja ryhmäopetuksessa tulee olla läsnä. Osa ryhmäopetuksesta voi olla omatoimista. Itsenäisiin tehtäviin voi kuulua esimerkiksi kouluvierailuja sekä erilaisiin aineistoihin perehtymistä ja niiden esittelyä.

Yliopistonlehtori Eero Salmenkivi