Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
11.12.2019 at 09:00 - 8.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 13.1.2020
12:15 - 13:45
Thu 16.1.2020
12:15 - 13:45
Mon 20.1.2020
12:15 - 13:45

Other teaching

22.01.2020 Wed 14.15-15.45
29.01.2020 Wed 14.15-15.45
05.02. - 19.02.2020 Wed 14.15-15.45
Marjo Yli-Piipari
Teaching language: Finnish
20.01. - 17.02.2020 Mon 14.15-15.45
Marjo Yli-Piipari
Teaching language: Finnish
21.01. - 18.02.2020 Tue 14.15-15.45
Marjo Yli-Piipari
Teaching language: Finnish
22.01. - 19.02.2020 Wed 12.15-13.45
Marjo Yli-Piipari
Teaching language: Finnish
21.01. - 18.02.2020 Tue 12.15-13.45
Marjo Yli-Piipari
Teaching language: Finnish
24.01. - 21.02.2020 Fri 10.15-11.45
Marjo Yli-Piipari
Teaching language: Finnish
24.01. - 21.02.2020 Fri 12.15-13.45
Marjo Yli-Piipari
Teaching language: Finnish
31.01. - 28.02.2020 Fri 14.15-15.45
Marjo Yli-Piipari
Teaching language: Finnish

Description

Opintojakson tavoitteena on kehittää opinnoissa ja työelämässä tarvittavia äidinkielisen (suomi) kirjoittamisen taitoja. Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee tieteellisten tekstien yleiset ominaispiirteet ja käytänteet,
 • osaa referoida, kommentoida ja argumentoida,
 • hallitsee lähteiden käytön,
 • osaa muokata tekstejään kirjoitusprosessin eri vaiheissa,
 • osaa ottaa lukijan huomioon ja vaikuttaa kirjoittamansa tekstin ymmärrettävyyteen,
 • osaa soveltaa oppimaansa opiskeluteksteihin, tutkimuskirjoittamiseen ja työelämän kirjoitusviestintään.

Opintojakso suoritetaan ennen kandidaatin tutkielman tekemistä tai viimeistään sen aikana oman opintosuunnan opintopolun mukaisesti. Järjestetään kevät- ja syyslukukaudella.

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat

 • tieteellisen tekstin ominaispiirteet,
 • työelämän kirjoittaminen,
 • referointi, kommentointi ja argumentointi,
 • lähteiden käyttö,
 • kirjoitusprosessin vaiheet, kirjoittamista tukevat työtavat, vertaispalautetyöskentely,
 • tekstin kommunikoivuus ja sujuvuus,
 • keskeiset kielenhuollon normit, kielioppaat kirjoittamisen tukena.

Kurssisuorituksessa edellytetään annettujen tehtävien suorittamista ja aktiivista kurssityöskentelyä. Kurssisuorituksen arviointi perustuu kurssiosallistumiseen sekä harjoitustyöhön tai muuhun vastuuopettajan vahvistamaan suoritustapaan.

 • Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S., & Mäntynen, A. (2007/2012). Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: Sanoma Pro.
 • Lisäksi erikseen sovittava kirjallisuus

Opiskelija osallistuu aktiivisesti yhteiseen oppimisprosessiin ja voi hyödyntää siinä oman alansa kehittyvää asiantuntemusta. Opetuksessa käytetään monipuolisia menetelmiä ja tuetaan erilaisia opiskelutapoja.

Opintojakso arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Opintojakson kokonaistyömäärä on 54 tuntia, josta lähiopetuksen osuus on 16 tuntia.

Yliopisto-opettaja Riitta Juvonen