Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.5.2020 at 00:00 - 31.5.2020 at 23:59

Description

Opintojakso on pakollinen kasvatustieteiden kandiohjelman opiskelijoille.

Kasvatustieteen perusopinnot sekä Kohti tutkivaa työtapaa -opintojakso.

Opiskelija ymmärtää tilastollisen päätöksenteon perusteita. Hän osaa suunnitella kvantitatiivisen tutkimuksen ja tuntee aineiston hankinnan keskeiset kysymykset. Hän osaa kuvata ja analysoida aineistoa tilastollisin menetelmin sekä raportoida tulokset.

Suoritus opintopolun mukaisesti.

Opintojaksolla opiskelija perehtyy määrällisen tutkimuksen tekoon ja raportointiin. Hän perehtyy keskeisiin tilastollisiin analyysimenetelmiin ja tilastolliseen päättelyyn.

Uusintakuulustelun kirjallisuus

Arviointi muodostuu luentoihin ja harjoitustehtäviin perustuvasta lopputyöstä tai tentistä asteikolla 0–5. Suoritustavasta päättää kurssin opettaja.

PLEASE NOTE that the general examination on June 9th will be organised in distance. The teachers of each course will give instructions on the method of completion. Please see the course page (link below) for further instrutions! If you can not find the instructions, please contact the teacher. (The instructions will be added during May.)

Luennot, omatoiminen työskentely, harjoituksiin osallistuminen.

Opintojakson toteutus voi vaihdella.

Apulaisprofessori Risto Hotulainen

Yliopistonlehtori Reijo Byman

På svenska: Universitetslektor Nina Santavirta