Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.8.2019 at 09:00 - 3.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 11.9.2019
16:15 - 17:45
Mon 23.9.2019
15:00 - 18:00
Mon 7.10.2019
16:15 - 17:45

Video

Description

Tämä kurssi on pilotti, johon arvotaan satunnaisesti kaikkien ilmoittautuneiden joukosta 40 opiskelijaa. Ei-valituilla on mahdollisuus osallistua vertailuryhmänä kurssiin liittyvään pilotointitutkimukseen, jonka avulla kurssia kehitetään edelleen tulevia toteutuksia varten. Tutkimukseen liittyy käytännössä pariin lyhyehköön kyselyyn vastaaminen.

Ilmoittautuminen ei siis ole tae kurssille pääsystä, mutta mahdollisuudesta osallistua sen kehittämiseen. Kurssille valituille ilmoitetaan hyvissä ajoin ennen kurssin alkua sähköpostitse, ja siitä kertyvät 5 opintopistettä on luettavissa tutkintoon normaaliin tapaan.

Opintojakso on kasvatustieteen erikoiskurssi ensisijaisesti opettajaksi opiskeleville tai muille koulukontekstista kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on

  • perustiedot Suomen opetussuunnitelmien mukaisista laaja-alaisista taidoista (peruskoulu)/teema-alueista (lukio)
  • ymmärrystä siitä, miten erilaiset oppimistutkimukseen perustuvat menetelmät tukevat oppimista ja miten laaja-alaista osaamista voi edistää
  • valmius suunnitella ja ohjata ilmiölähtöisiä projekteja yhteistyössä muiden opettajien kanssa
  • erilaisten sosiaalisten, digitaalisten ja fyysisten oppimisympäristöjen tuntemusta
  • kokemusta sulautuvan oppimisympäristön käytöstä, missä yhdistyy kasvokkainen, verkko-, ryhmä- ja mobiilioppiminen

Kurssin käytyään opiskelija osaa hyödyntää erilaisia aktivoivia ja tutkivia opetusmenetelmiä sekä digitaalisia, fyysisiä ja sosiaalisia oppimisympäristöjä joustavasti laaja-alaisten oppimistavoitteiden saavuttamiseen sekä ilmiöprojektien rakentamiseen.

I periodi lukuvuonna 2019 - 2020.

Kurssin voi suorittaa Oppimisen psykologian kurssin jälkeen kandidaatti- maisteri- tai opettajan pedagogisten opintojen aikana.

Mikäli Oppimisen psykologia -kurssi ei kuulu omiin tutkintovaatimuksiin (esim. täydennyskoulutuksessa) luetaan myös teos Lonka, K. (2015) Oivaltava oppiminen. Otava.

Opintojaksolla käsitellään

  • Oppimistutkimukseen perustuvia opetusmenetelmiä (esim. tutkiva-, ilmiö-, käänteinen- ja ongelmalähtöinen oppiminen)
  • Laaja-alainen osaaminen OPS2016 perusteella peruskoulussa ja lukiossa
  • Omaan tutkittavaan ilmiöön liittyvät oppiaineiden sisällöt Suomen opetussuunnitelmien mukaisesti
  • Oppimisen psykologian periaatteiden soveltaminen käytäntöön

Lonka, K. (2018). Phenomenal Learning from Finland. Edita Publishing.

Tie Laaja-alaiseen Osaamiseen -arviointityökalu

Kurssin Claned-ympäristöön tuotetut materiaalit.

Tämä kurssi on pilotti, johon arvotaan satunnaisesti kaikkien ilmoittautuneiden joukosta 40 opiskelijaa. Ei-valituilla on mahdollisuus osallistua vertailuryhmänä kurssiin liittyvään pilotointitutkimukseen, jonka avulla kurssia kehitetään edelleen tulevia toteutuksia varten. Tutkimukseen liittyy käytännössä pariin lyhyehköön kyselyyn vastaaminen.

Ilmoittautuminen ei siis ole tae kurssille pääsystä, mutta mahdollisuudesta osallistua sen kehittämiseen. Kurssille valituille ilmoitetaan hyvissä ajoin ennen kurssin alkua sähköpostitse, ja siitä kertyvät 5 opintopistettä on luettavissa tutkintoon normaaliin tapaan.

Huom! Maanantain 23.9. opetuskerta on Aalto-yliopistossa (Otaniemi, Design Factory).

Sulautuva oppimisympäristö muodostaa kokonaisuuden, jonka avulla arvioidaan yllä kuvattujen osaamistavoitteiden saavuttamista. Oppimisympäristössä suoritetaan annetut tehtävät sekä tehdään strukturoitu loppuraportti. Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Arviointi perustuu oppimistehtäviin ja aktiiviseen osallistumiseen sekä kurssin tavoitteiden saavuttamiseen.

Oppimisympäristö on suunniteltu oivaltavan oppimisen syklien mukaan:

I Aktivoidaan opiskelijoiden aikaisemmat tiedot ja osaaminen.

II Oppimisen prosessia tukevat harjoitukset kurssin aikana. Tähän kuuluu sähköinen oppimispäiväkirja (lokikirja). Lisäksi yhteisölliset tuotokset tiimin kanssa, jotka palautetaan oppimisympäristöön OTR-tapaamisten jälkeen.

III Jatkuva formatiivinen arviointi sekä lopussa summatiivinen kokonaisarvio, joka muodostuu oppimisympäristön tarjoamien suoritteiden tekemisestä sekä loppuraportista.

Liisa Karlsson, Kirsti Lonka