Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.8.2019 at 09:00 - 18.8.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 26.9.2019
14:15 - 15:45
Mon 28.10.2019
08:15 - 15:45
Tue 29.10.2019
08:15 - 15:45
Wed 30.10.2019
08:15 - 15:45
Thu 31.10.2019
08:15 - 15:45
Fri 1.11.2019
08:15 - 15:45
Mon 4.11.2019
08:15 - 15:45
Tue 5.11.2019
08:15 - 15:45
Wed 6.11.2019
08:15 - 15:45
Thu 7.11.2019
08:15 - 15:45
Fri 8.11.2019
08:15 - 15:45
Mon 11.11.2019
08:15 - 15:45
Tue 12.11.2019
08:15 - 15:45
Wed 13.11.2019
08:15 - 15:45
Thu 14.11.2019
08:15 - 15:45
Fri 15.11.2019
08:15 - 15:45
Mon 18.11.2019
08:15 - 15:45
Tue 19.11.2019
08:15 - 15:45
Wed 20.11.2019
08:15 - 15:45
Thu 21.11.2019
08:15 - 15:45
Fri 22.11.2019
08:15 - 15:45
Mon 25.11.2019
08:15 - 15:45
Tue 26.11.2019
08:15 - 15:45
Wed 27.11.2019
08:15 - 15:45
Thu 28.11.2019
08:15 - 15:45
Fri 29.11.2019
08:15 - 15:45
Tue 3.12.2019
10:15 - 13:45

Description

Kursen är obligatorisk för barnträdgårdslärarstudenter.

Praktik del I

Efter avklarad kurs har studenten

 • deltagit aktivt i samarbete och samspel med lärare och barngrupp i förskola (och daghemsmiljö)
 • blivit förtrogen med läroplansgrunderna för förskolan och hur målen för olika kunskapsområden kan förverkligas i förskoleundervisningen
 • fördjupat sin förståelse för förskolebarnens lärande och utvecklat sin beredskap att möta och utmana barnen
 • fördjupat sin förståelse för betydelsen av samverkan mellan förskola och skola

Period II. Praktik del II rekommenderas avlägga under det tredje studieåret.

Under studieavsnittet behandlas

 • förskolans uppdrag och målsättningar
 • barnträdgårds-/förskolelärarens etiska och pedagogiska ansvar
 • observationer av och samverkan med barn i åldrarna 6–8 år
 • planering, förverkligande och utvärdering av pedagogisk verksamhet i förskola
 • pedagogiskt ledarskap och mångprofessionellt samarbete
 • samverkan med vårdnadshavare
 • Praktikhandbok
 • Aktuella artiklar och annat material.

Praktikhandledning

Praktikperioderna bedöms enligt skalan godkänd/underkänd av praktikhandledaren på fältet som dessutom ger både muntlig och skriftlig utvärdering av studentens praktik period. Praktiken examineras även i form av praktikrapporter enligt givna instruktioner som knyter samman teori och praktik.

Praktik II, Förskolepraktik hösten 2019

OBS! Anmälningen till studieavsnittet sker under tiden 1-18.8.2019!

Ifall du missat anmälningstiden kan du kontakta utbildningsplanerare Emilia Juslin på adressen siltavuori-student@helsinki.fi.

Skriv i rubriken: SBP-praktik tilläggsanmälan, Emilia Juslin
Vi kan inte garantera en praktikplats för de studenter som anmäler sig efter sista anmälningsdag.


Viktiga datum (alla tillfällen är obligatoriska)
to 26.9 kl. 14.15-15.45 Infotillfälle för studenter
to 10.10 kl. 15.15-16.45 Infotillfälle för både handledare och studenter

28.10-29.11 Praktik i förskola. Studenterna förväntas kunna vara på plats kl. 8-16

ti 3.12 kl. 10.15-13.45 Reflektionstillfälle

Utöver dessa kn det ännu tillkomma 1-2 obligatoriska temaföreläsningar inför praktiken.

Under praktiken krävs 100 % närvaro, både under förberedande tillfällen, själva praktiken i skolan och under reflektionstillfället. Eventuell kort och oväntad frånvaro t. ex. på grund av sjukdom, kan kompenseras enligt överenskommelse.

Partnerdaghem och -förskolor

Praktiken genomförs vid Helsingfors universitets partnerförskolor i huvudstadsregionen. Studenterna kan inte själv bestämma vilken förskola praktiken utförs i, utan tilldelas en praktikplats av universitetet. Restiden till praktikplatsen kan uppgå till ca 1-1,5 h per väg och resorna bekostas av studenterna.Vi försöker beakta de önskemål som görs i samband med anmälan till praktikplatsen men kan inte garantera att önskemålen uppfylls. Information om praktikplats och handledare meddelas senast två veckor före själva praktikdagarna inleds. .

Partnerförskolorna för förskolepraktiken är:

 • Bobäcks förskola (Kyrkslätt)
 • Storängens förskola (Esbo)
 • Mattbergets förskola (Esbo)
 • Vindängens förskola (Esbo)
 • Smedsby daghem (Esbo)
 • Daghemmet Pilten (Helsingfors)
 • Kasabergetsdaghem (Grankulla)

Det går inte att utföra sin praktik med ett anställningsförhållande (t.ex. vikariat) till förskolan. Under praktiken behöver det finnas en anställd ansvarig barnträdgårdslärare som bär det juridiska ansvaret över verksamheten och som handleder studenten. Vi unviker också att studenter utför praktik i förskolor som man själv gått eller arbetat i och i förskolor där egna barn går.

Inför praktiken

 • Studenten behöver uppvisa ett straffregisterutdrag innan praktiken inleds. Straffregisterutdrag för studenter kan avgiftsfritt beställas från Rättsregistercentralen och visas upp i samband med informationstillfället 26.9.2019.

Om straffregisterutdraget

Studerande som arbetar med minderåriga ska visa upp ett straffregisterutdrag innan praktiken påbörjas (i enlighet med Universitetslag 558/2009, 43 §). För främjande av minderårigas säkerhet är det nödvändigt att veta att en studerande som kommer att göra praktik inte har anteckningar i straffregistret om vissa grova brott (sexualbrott, uppsåtligt brott mot liv, grov misshandel, grovt rån och narkotikabrott).

Du bör vända dig till Rättsregistercentralen för att skaffa dig ett utdrag om brottslig bakgrund. Utdraget kan ta ett par veckor att få, så skaffa därför utdraget i god tid före praktikstarten. Du bör uppvisa utdraget åt utbildningsplaneraren på informationstillfället 26.9.2019. Straffregisterutdragen är kostnadsfria för studerande. Ange därför på ansökningsblanketten att utdraget behövs för praktik inom studieinriktningen för lärare inom småbarnspedagogik (Helsingfors universitet) så att du inte faktureras för utdraget. Utdraget är giltigt i sex månader.

Lag om smittsamma sjukdomar

Lagen om smittsamma sjukdomar 55§ kräver att arbetsgivare för att skydda klienter i vissa situationer kräver tillförlitliga uppgifter som visar att personer som ska praktisera inom vård av barn under skolåldern inte har tuberkulos i andningsorganen. Utredningen omfattar en intervju och en lungbild.

Du måste göra utredningen om ifall du:

 • är född i ett land där incidensen av tuberkulos är mycket hög
 • har vistats minst 12 månader eller arbetat minst 3 månader inom hälso- och sjukvården i ett land där incidensen av tuberkulos är mycket hög
 • har vårdat tuberkulospatienter i vilket land som helst
 • har varit i närkontakt med en smittsam tuberkulospatient

Listan på länder där det finns en hög eller väldigt hög risk för tuberkulos.

Ifall någon av de ovannämnda gäller dig, ska du anhålla om en utredning från SHVS om att du inte har tuberkulos i andningsorganen innan du kan delta i praktikperioden. Om ingen av de ovannämnda fallen gäller dig kan du avlägga praktiken som normalt.

Inledande föreläsning, gruppundervisning, reflektion. Praktik 6 veckor i en förskola.

Universitetslektor Marina Lundkvist