Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.8.2019 at 09:00 - 1.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 10.9.2019
10:15 - 11:45
Thu 12.9.2019
14:15 - 15:45
Tue 17.9.2019
12:15 - 13:45
Thu 19.9.2019
14:15 - 15:45
Wed 25.9.2019
10:15 - 11:45
Thu 3.10.2019
14:15 - 15:45
Fri 4.10.2019
08:15 - 11:45
Tue 8.10.2019
10:15 - 11:45
Fri 11.10.2019
08:15 - 11:45
Tue 15.10.2019
12:15 - 13:45
Wed 16.10.2019
10:15 - 11:45

Other teaching

24.09. - 01.10.2019 Tue 12.15-13.45
24.09.2019 Tue 14.15-15.45
02.10.2019 Wed 10.15-11.45
02.10.2019 Wed 12.15-13.45
09.10.2019 Wed 10.15-11.45
09.10.2019 Wed 12.15-13.45
Mirjam Kalland, Anna Slotte, Kirsi Wallinheimo
Teaching language: Swedish
24.09. - 01.10.2019 Tue 12.15-13.45
24.09.2019 Tue 14.15-15.45
02.10.2019 Wed 10.15-11.45
02.10.2019 Wed 12.15-13.45
09.10.2019 Wed 10.15-11.45
09.10.2019 Wed 12.15-13.45
Mirjam Kalland, Anna Slotte, Kirsi Wallinheimo
Teaching language: Swedish

Description

Studieavsnittet är obligatorisk för studenter inom studieinriktningen för lärare inom småbarnspedagogik.

Efter studieavsnittet

 • känner studenten till förskolans och nybörjarundervisningens historia
 • kan studenten kritiskt granska förskoleverksamheten ur olika pedagogiska och didaktiska perspektiv
 • kan studenten planera, genomföra och utvärdera undervisning i syfte att stöda lärandeprocessen i daghem, förskola och skola med språklig och social mångfald
 • kan studenten använda digitala verktyg och olika pedagogiska metoder i ett lärandeperspektiv
 • behärskar studenten ämnesintegrering i verksamhet med barn i förskola och nybörjarundervisning

Period I. Studenterna rekommenderas avlägga kursen under det tredje studieåret.

Under studieavsnittet behandlas

 • förskolan och nybörjarundervisning ur ett historiskt och utbildningspolitiskt perspektiv
 • samverkan mellan daghem, förskola och skola
 • didaktiska frågor och läroplaner
 • möjligheter att skapa jämlika förutsättningar för alla barn/elever
 • barns tänkande och lärande i åldern 6–8 år
 • planering, genomförande och utvärdering av förskoleundervisningen i syfte att stöda lärandeprocessen i förskola och skola.

Obligatorisk litteratur

 • Holmqvist Olander, M. (2013). (Red.). Learning study i förskolan. Lund: Studentlitteratur.
 • Johansson, E. & Pramling-Samuelsson, I. (2006). Lek och läroplan. Möten mellan barn och lärare i förskola och skola. Acta Universitatis. Gothoburgensis.
 • Kronqvist, E-L., & Kumpulainen, K. (2011). Lapsuuden oppimisympäristöt. Eheä polku varhaiskasvatuksesta kouluun. Helsinki: WSOYpro.
 • Därtill 2-5 artiklar och annat material enligt kursledarens anvisningar

Referenslitteratur

 • Brotherus, A., Hytönen, J. & Krokfors, L. (2002). Esi- ja alkuopetuksen didaktiikka. Helsinki: WSOY.
 • Pyhältö, K., & Vitikka, E. (2013). Oppiminen ja pedagogiset käytännöt varhaiskasvatuksesta perusopetukseen. Oppaat ja käsikirjat no. 2013:9. Helsinki: Opetushallitus.
 • Pramling Samuelsson, I., Wallerstedt, C. & Pramling, N. (2014). (Red.). Man ser inte gruppen för alla barn - individer, grupper och kommunikativa möten i förskolan. Lund: Studentlitteratur. (valda delar).

Kurs- och processdagbok och litteraturseminarium

Bedömningen baserar sig på tentamen eller inlämningsuppgifter. Bedömning enligt skalan 0-5.

Föreläsningar, övningar och egen pedagogisk planering
Kursen utgör en helhet tillsammans med praktik del II (Förskolepraktik)

Universitetslektor Marina Lundkvist