Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

OPPIMISEN HAASTEET -kurssin lähiopetus on muutettu moodle-työskentelyksi.
https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=37903

Enrol
12.2.2020 at 09:00 - 1.3.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 11.3.2020
12:15 - 13:45
Wed 18.3.2020
14:15 - 15:45
Thu 19.3.2020
14:15 - 15:45
Wed 25.3.2020
14:15 - 15:45
Wed 1.4.2020
14:15 - 15:45
Wed 8.4.2020
14:15 - 15:45
Wed 22.4.2020
14:15 - 15:45
Wed 29.4.2020
10:15 - 11:45

Description

Opintojakso on pakollinen erityispedagogiikan opintosuunnan opiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee oppimisvaikeuksien ja kehityshäiriöiden kirjon
  • tuntee kielellisen erityishäiriön, matematiikan oppimisvaikeudet, tarkkaavaisuusongelmat ja lukemisen vaikeudet pääpiirteittäin
  • tuntee joko autismiin, kehitysvammaisuuteen tai kuuloon liittyvät oppimisvaikeudet

Ensimmäinen opiskeluvuosi.

Opintojaksossa käsitellään

  • kielellistä erityisvaikeutta
  • matematiikan oppimisvaikeuksia
  • tarkkaavaisuusongelmia
  • lukemisen vaikeuksia
  • autismia, kehitysvammaisuutta tai kuulovammaisuutta/kuurous

Aro, M., Aro, T., Koponen, T., & Viholainen, H. (2012). Oppimisvaikeudet. Teoksessa M. Jahnukainen (toim.), Lasten erityishuolto ja opetus Suomessa (299–332). Tampere: Vastapaino

Kucian, K. & von Aster, M. (2014). Developmental dyscalculia. European Journal of Pediatrics, 174, 1–13

Launonen, K. (2007). Vuorovaikutus – kehitys, riskit ja tukeminen kuntoutuksen keinoin. Kehitysvammaliitto. 176 s.

Peltomaa, K. (2014). ”Opinkohan mä lukemaan?” Lukivaikeuksien tunnistaminen ja kuntouttaminen alkuopetusvaiheessa. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 487, s. 11–43.

Räsänen, P. (2012). Laskemiskyvyn häiriö eli dyskalkulia. Duodecim, 128(11), 1168–1177

Siiskonen, T. (2010). Kielelliset erityisvaikeudet ja lukemaan oppiminen. Jyväskylä Studies in Education and Social Sciences 386. Jyväskylä: University of Jyväskylä. (s.11–69 eli luvut 1.1.–1.5)

Toinen seuraavista:
Dufva, V. & Koivunen, M. (toim.) (2012). ADHD: diagnosointi, hoito ja hyvä arki. Jyväskylä: PS-kustannus. 293 s., soveltuvin osin
tai
Parker, H. C. (2005). The ADHD handbook for schools: effective strategies for identifying and teaching students with attention-deficit/hyperactivity disorder. E-kirja, 260 s., soveltuvin osin.

Yksi seuraavista:
Kerola, K., Kujanpää, S. & Timonen T. 2009. Autismin kirjo ja kuntoutus. PS-kustannus. 445 s.tai
Kaski, M., Manninen, A. & Pihko, H. (toim.) (2009). Kehitysvammaisuus. WSOY 378 s.
tai
Takala, M. & Sume, H. 2016. Kieli, kuulo ja oppiminen. Kuurojen ja huonokuuloisten opetus. (3. täysin uudistettu painos). FinnLectura: Helsinki. 293 s.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.

19.3. kerta on tarkoitettu niille, jotka osallistuvat esseetyöpajaan ja 1.4. kerta on varattu opintokäynneille.

Opintojakso suoritetaan yhdellä laajalla tai useammalla suppeammalla opettajan ohjeistamalla kirjallisella tehtävällä (yhteensä n. 20 sivua), joissa edellytetään tieteellisen kirjoittamisen käytäntöjä (mm. lähdeviitteet ja -luettelo).