Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
29.12.2019 at 00:00 - 18.1.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa erotella sopeutumisvaikeuksia, jotka liittyvät kehitys-, persoonallisuus- ja ympäristötekijöihin
  • osaa ottaa opetuksessaan oppilaiden sopeutumisvaikeudet huomioon ja reflektoida omaa toimintaansa
  • perehtyy erityispedagogiseen tutkimukseen ja kykenee sen perusteella arvioimaan, ennustamaan ja tukemaan oppilaiden kehitystä
  • osaa kehittää oppimateriaalia ja uusia opetustapoja erityisopetukseen sekä organisoida yhteistyötä suunniteltaessa erityisopetuksen järjestelyjä

Toinen opiskeluvuosi, I periodi.

Opintojaksossa käsitellään

  • haasteellisen käyttäytymisen ilmenemismuotoja ja syitä eri ympäristöissä
  • positiivisen pedagogiikan periaatteita ja oppilaan vahvuuksien tunnistamista
  • oppilaan vahvuuksista lähteviä pedagogisia ratkaisuja
  • erilaisia interventioita, joilla vahvistetaan lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustaitoja

Algozzine, R. F., Daunic, A., & Smith, S. W. (2010). Preventing problem behaviors: Schoolwide programs and classroom practices. Thousand Oaks: Corwin Press. 248 s.
Clough, P., Garner, P., Pardeck, J.T., & Yuen, F.K.O. (toim.) (2005). Handbook of emotional & behavioural difficulties. Osat I ja III, sivut 1–102 ja 223–369. London: Sage. 247 s.
Kazdin, A. E. (2013). Behavior modification in applied settings. 5th, 6th, or 7th edition. Long Grave: Waveland Press. 465 s.
Reducing behavior problems in the elementary school classroom, IES practice guide, What works clearinghouse. 87 s. http://ies.ed.gov/ncee/wwc/pdf/practiceguides/behavior_pg_092308.pdf
Seligman, M. E., Ernst, R. M., Gillham, J., Reivich, K., & Linkins, M. (2009, May 27). Positive education: Positive psychology and classroom interventions. Oxford review of education, 35(3), 293-311.
Uusitalo-Malmivaara, L. (toim.) (2014). Positiivisen psykologian voima. Jyväskylä: PS-kustannus.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.

Hyväksytty suoritus edellyttää opetukseen osallistumista sekä luentoihin ja kolmeen kirjaan tai artikkeliin perustuvan tentin suorittamista. Reducing Behaviour Problems on pakollinen teos, jonka lisäksi tentitään joko 1) Clough ym. sekä Uusitalo-Malmivaara (toim.) tai Seligman ym., 2) Kazdin tai 3) kaksi luennoitsijan ilmoittamaa artikkelia.

Yliopistonlehtori Eira Suhonen