Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Description

Pakollinen erityispedagogiikan opintosuunnassa niille opiskelijoille, jotka sisällyttävät tutkintoihinsa opettajan pedagogiset opinnot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • Tietää perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista johdetut kunta- ja koulukohtaiset suunnitelmat ja haluaa toimia niiden ja opettajan yleisten ammattieettisten ohjeiden mukaisesti.
  • Opiskelija saa valmiuksia opetuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin luokilla 1-9.
  • Tunnistaa oppilaiden opiskeluun liittyvät yksilölliset tuen tarpeet ja pyrkii työssään käyttämään oppimista ja kuntoutusta tukevia työtapoja, opetusmateriaaleja ja -välineitä.
  • Osaa suunnitella opetustyön ja kuntoutuksen oppilaasta saatavan tiedon, teoreettisen tiedon ja hyvien käytänteiden edellyttämällä tavalla sekä osaa arvioida oppilaiden edistymistä luotettavalla ja oppilasta kunnioittavalla tavalla.
  • Haluaa toimia oppimisympäristön, työyhteisön aktiivisena ja kehitysmyönteisenä jäsenenä ja yhdessä työyhteisön muiden toimijoiden kanssa huolehtii oppimisympäristön turvallisuudesta ja terveellisyydestä.
  • Arvostaa opettajan työtä ja ammattitaitoa sekä asettaa itselle oman työn laadun arviointiin perustuvia ammatillisia kehittämistavoitteita.

Kevään harjoittelu normaalikoulussa on ajalla 2.3.-8.5.2020. Harjoittelu alkaa siis jo osittain III-periodin puolella (1.ryhmäkerta 25.2.2020) ja harjoittelujakso koulussa alkaa jo tentti- ja lukuviikolla.

Rikostaustaote

Opiskelijan tulee esittää voimassa oleva rikostaustaote normaalikoulussa harjoittelun alkaessa. Ote tilataan Oikeusrekisterikeskuksesta.

Opintojaksolla

  • Opiskelija syventyy harjoittelukoulun kasvatus- ja opetuskulttuuriin, opetus- ja kasvatustyöhön, yhteistyöverkostoihin, oppilas- ja opiskelijahuoltoon, oppimisympäristön turvallisuutta edistäviin suunnitelmiin sekä harjoittelukoulun johtamiskulttuuriin.
  • Opiskelija perehtyy ryhmä- tai opiskelijakohtaisiin kuntoutus- ja oppimissuunnitelmiin sekä osallistuu aktiivisesti harjoittelunohjaajan ohjauksessa opetusryhmänsä tai yksittäisen oppilaan tai opiskelijan opetukseen ja kuntoutukseen.
  • Harjoittelun aikana opiskelija laatii ohjattuna käytettävissä olevan tiedon perustalta joko ryhmäkohtaisen tai yksilökohtaisen opetuksen suunnitelman, ehdotuksen käytännön toteuttamiseksi sekä ehdotuksen toimenpiteiden tuloksellisuuden arvioinnista.
  • Opiskelija harjoittelee arvioimaan monipuolisesti omaa opettajuuttaan sekä harjoittelunaikaista toimintaa ja toiminnan tuloksellisuutta erityispedagogisissa opinnoissa hankitun teoreettisen tiedon sekä harjoitteluissa hankitun työkokemuksen perustalta.

Ajankohtainen kirjallisuus ja artikkelit

Harjoittelun kokonaisuus arvioidaan asteikolla hyväksytty – hylätty.

Harjoittelun aktiivinen suorittaminen, osallistuminen ryhmänohjauksiin ja kirjallisuuteen, harjoittelusta laaditaan raportti.

Yliopistonlehtori Eira Suhonen