Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.2.2020 at 09:00 - 1.3.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 10.3.2020
12:15 - 14:00
Tue 17.3.2020
12:15 - 16:00
Tue 24.3.2020
12:15 - 16:00
Tue 31.3.2020
12:15 - 16:00

Description

Opintojakso on valinnainen yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan opiskelijoille.
Opintojakso on tarjolla muiden opintosuuntien opiskelijoille.

Ennen opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan kasvatustieteen (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot sekä opintojakso Kasvatussosiologia.

Opiskelija tuntee monipuolisesti ja osaa tarkastella kriittisesti tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja eriarvoisuuden kysymyksiä kasvatuksessa, koulutuksessa ja työelämässä.

Opintojaksoa suositellaan 2. tai 3. vuoden opiskelijoille.

Opintojaksolla tarkastellaan kasvatusta, koulutusta ja työelämää monipuolisesti ja kriittisesti eriarvoisuuden, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmista. Opintojakso aktivoi opiskelijoita tarkastelemaan yhtä lailla omaa toimintaansa kuin kasvatusta, koulutusta ja työelämää laajemmin eriarvoisuuden, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmista.

Opintojaksosta vastaava opettajan osoittama kirjallisuus alla olevaa kirjallisuusluetteloa hyödyntäen sekä lisäksi ajankohtaisia artikkeleita tieteellisistä aikakauslehdistä ja teoksista.

Tasa-arvo

 • Ahmed, S. (2012). On being included. Racism and Diversity in Institutional Life. Durham: Duke University Press.
 • Kantola, K., Nousiainen, K., & Saari, M. (toim.) (2014). Tasa-arvo toisin nähtynä. Helsinki: Gaudeamus.
 • Brunila, K. (2009). Parasta ennen. Tasa-arvotyön projektitapaistuminen. Helsingin yliopisto, Kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 222.
 • Fraser, N. (2008/2009). Scales of justice: reimagining political space in a globalizing world. New York: Columbia University Press. (Saatavilla myös e-kirjana).

Lapset, nuoret, syrjäytyminen

 • Helne, T. (2002). Syrjäytymisen yhteiskunta. Stakes.
 • Satka, M., Alanen, L., Harrikari, T. & Pekkarinen, E. (2011). Lapset, nuoret ja muuttuva hallinta. Tampere: Vastapaino.
 • Lappalainen, S. (2006). Kansallisuus, etnisyys ja sukupuoli lasten välisissä suhteissa ja esiopetuksen käytännöissä. Helsingin yliopisto. Kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 205.

Ammatillinen koulutus ja aikuiskoulutus

 • Filander, K., & Vanhalakka-Ruoho, M. (toim.) (2009). Yhteisöllisyys liikkeessä. Aikuiskasvatuksen 48. vuosikirja. Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen tutkimusseura.
 • Siivonen, P. (2010). From a Student to Lifelong consumer of education? Finnish Educational Research Association, Research in Educational Sciences 47.
 • Brunila, K., Hakala, K., Lahelma, E., & Teittinen, A. (2013). Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot. Helsinki: Gaudeamus.

Työelämä, koulutuksen markkinoituminen

 • Julkunen, R. (2008). Uuden työn paradoksit. Keskusteluja 2000-luvun työprosess(e)ista. Tampere: Vastapaino.
 • Komulainen, K., Keskitalo-Foley, S., Korhonen, M. & Lappalainen, S. (2010). Yrittäjyyskasvatus hallintana. Tampere: Vastapaino.
 • Lempiäinen, K., & Silvasti, T. (toim.) (2014). Eriarvoisuuden rakenteet. Haurastuvat työmarkkinat Suomessa. Tampere: Vastapaino.
 • Mulinari, D., & Neergaard, A. (2015). ‘Black skull’ consciousness: the new Swedish working class. Race & Class, 46(3), 55–72.
 • Wrede, S., & Nordberg, C. (toim.) (2010). Vieraita työssä: työelämän etnistyvä eriarvoisuus. Helsinki: Gaudeamus.

Eronteoista

 • Lehtonen J., & Mustola, K. (toim.). (2004). ”Eihän heterotkaan kerro…” Seksuaalisuuden ja sukupuolen rajankäyntiä työelämässä. Työministeriö. (Saatavilla myös e-kirjana).
 • Mietola, R. (2014). Hankala erityisyys. Etnografinen tutkimus erityisopetuksen käytännöistä ja erityisyyden muotoutumisesta yläkoulun arjessa. Helsingin yliopisto. Käyttäytymistieteiden laitos. Kasvatustieteellisiä tutkimuksia 255.
 • Ojala, H., Palmu, T., & Saarinen, J. (2009). Sukupuoli ja toimijuus koulutuksessa. Tampere: Vastapaino. (Saatavilla myös e-kirjana).
 • Riitaoja A. L. (2013). Toiseuksien rakentuminen koulussa: Tutkimus opetussuunnitelmista ja kahden helsinkiläisen alakoulun arjesta. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen tutkimuksia 346. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7876-7.
 • Skeggs, B. (2014). Elävä luokka (suom. L. Lahikainen & M. Jakonen, alkuteos Class, self, culture, 2004). Tampere: Vastapaino.
 • Taavetti, R. (2015). Olis siistiä, jos ei tarvis määritellä – kuriton ja tavallinen sateenkaarinuoruus . Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston verkkojulkaisuja 81, Seta-julkaisuja 25.

0–5. Arviointi perustuu kirjalliseen ryhmä- tai yksilötyöhön, jonka avulla opiskelija osoittaa pystyvänsä analysoimaan eriarvoisuuden ja tasa-arvon kysymyksiä kasvatuksessa, koulutuksessa ja työelämässä.

Luennot, kirjallisuus ja tieteellinen essee. Mikäli opintojaksosta ei ole mahdollista järjestää opetusta, siitä voidaan järjestää kirjalliseen suoritukseen perustuva suoritusmahdollisuus.

Apulaisprofessori Kristiina Brunila