Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
2.10.2019 at 09:00 - 13.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 27.1.2020
16:15 - 17:45
Mon 24.2.2020
16:15 - 17:45

Other teaching

09.03.2020 Mon 16.30-18.00
10.03.2020 Tue 16.00-17.30
21.04. - 28.04.2020 Tue 16.15-19.15
Teaching language: Swedish
09.03.2020 Mon 16.30-18.00
11.03.2020 Wed 16.15-17.45
16.03.2020 Mon 16.15-19.15
22.04. - 29.04.2020 Wed 16.15-19.15
Teaching language: Swedish
13.01.2020 Mon 16.15-17.45
15.01.2020 Wed 16.15-17.45
21.01. - 11.02.2020 Tue 16.15-19.15
18.02.2020 Tue 14.15-17.15
25.02.2020 Tue 16.15-19.15
Teaching language: Swedish
13.01.2020 Mon 16.15-17.45
14.01.2020 Tue 16.15-17.45
22.01. - 12.02.2020 Wed 16.15-19.15
17.02.2020 Mon 14.15-17.15
26.02.2020 Wed 16.15-19.15
Teaching language: Swedish

Description

Kursen är obligatorisk för klasslärarstudenter.

Efter avslutad kurs ska studenten

  • kunna reflektera över musikens roll i samhället och se olika möjligheter som musikämnet erbjuder i relation till ämnesöverskridande verksamhet.
  • kunna leda musikalisk verksamhet i skolan och anpassa verksamheten till olika situationer och sammanhang.
  • kunna förstå och ta i beaktande elevens musikalisk tänkande och utveckling i sin undervisning.

  • kunna se musikundervisningen möjligast brett i ljuset av elevernas identitetsutveckling, samhällets kulturella mångfald och elever med särskilda behov.
  • kunna skapa pedagogiskt mångsidiga och flexibla studiehelheter i musik, som möjliggör olika arbetssätt, socialt sampel, gemensamt musicerande och andra gemensamma musikaktiviteter i musikundervisningen

Studenterna rekommenderas avlägga kursen under det andra studieåret.

Under kursen fördjupar sig studenten i den grundläggande musikundervisningens målsättningar och arbetssätt. Till detta hör kunskap om musikens grundelement och hur de kan tillämpas i undervisning, musiklyssnande, olika perspektiv på sång, instrumenthantering och musicerande i grupp samt förutsättningar för musikalisk kreativitet.

Obligatorisk litteratur

  • Kempe, A.-L., & West, T. (2010). Design för lärande i musik. Stockholm: Norstedt.

ELLER

  • Fagius, G. (2007). Barn och sång: om rösten, sångerna och vägen dit. Lund: Studentlitteratur.
  • Juntunen, M.-L., Nikkanen, H., & Westerlund, H. (toim.) (2013). Musiikkikasvattaja - Kohti reflektiivistä käytäntöä. Jyväskylä: PS-kustannus.

ELLER

  • Jordan-Kilkki, P. Kauppinen, E. & Viitasalo-Korolainen, E. (2012). Musiikkipedagogin käsikirja. Vuorovaikutus ja kohtaaminen musiikinopetuksessa. Opetushallitus. Oppaat ja käsikirjat 2012:12. Juvenes Print- Suomen Yliopistopaino Oy, Tampere.

OCH

2-4 aktuella vetenskapliga artiklar

Studiebesök.

Portfolio och tentamen. Bedömning enligt skalan 0-5.

Föreläsningar och övningar.

Kursen genomförs i samarbete med de övriga kurserna inom de estetiska ämnenas didaktik.

Hannah Kaihovirta