Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.2.2020 at 09:00 - 1.3.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 10.3.2020
12:15 - 13:45
Tue 17.3.2020
12:15 - 13:45
Tue 24.3.2020
12:15 - 13:45
Tue 31.3.2020
12:15 - 13:45
Tue 7.4.2020
12:15 - 13:45
Tue 21.4.2020
12:15 - 13:45
Fri 24.4.2020
12:15 - 13:45
Tue 28.4.2020
12:15 - 13:45
Wed 29.4.2020
12:15 - 13:45
Thu 30.4.2020
10:15 - 13:45

Other teaching

10.03. - 07.04.2020 Tue 10.15-11.45
21.04.2020 Tue 10.15-11.45
24.04.2020 Fri 10.15-11.45
28.04.2020 Tue 10.15-11.45
29.04.2020 Wed 10.15-11.45
30.04.2020 Thu 10.15-13.45
Kirsi Wallinheimo
Teaching language: Swedish
10.03. - 07.04.2020 Tue 12.15-13.45
21.04.2020 Tue 12.15-13.45
24.04.2020 Fri 12.15-13.45
28.04.2020 Tue 12.15-13.45
29.04.2020 Wed 12.15-13.45
30.04.2020 Thu 10.15-13.45
Kirsi Wallinheimo
Teaching language: Swedish

Description

Kursen är obligatorisk för klasslärarstudenter.

Efter avslutad kurs ska studenten

  • kunna tillämpa språkdidaktisk teori på planering och genomförande av undervisning i främmande språk i grundskolans åk 3–6
  • kunna planera och reflektera kring en språkundervisning som uppmuntrar eleverna att kommunicera, också i autentiska språkmiljöer
  • kunna reflektera över relationen mellan språk, identitet och kultur, och språkundervisningens roll ur ett mångfaldsperspektiv
  • kunna planera och reflektera kring en språkundervisning som bekräftar och stödjer elevernas identitet, uppmuntrar eleverna att värdesätta språk och stärker deras tilltro till sin förmåga att lära sig språk och att använda dem
  • kunna analysera och kritiskt granska läromedel inom främmandespråksundervisningen
  • vara förtrogen med och reflektera kring bedömning av muntlig och skriftlig språkutveckling
  • kunna planera, analysera och kritiskt reflektera över främmandespråksundervisningen som helhet (samtliga lärokurser), med utgångspunkt i styrdokument och aktuell ämnesdidaktisk teori.

Studenterna rekommenderas avlägga kursen under det första studieåret.

På kursen behandlas språkdidaktik för främmande språk, med en betoning på kommunikativa färdigheter. Utgångspunkten är språkundervisning med ett mångfaldsperspektiv och relationen mellan språk, identitet och kultur är central. Multilitteracitet, digital kompetens och ämnesintegrering ses som centrala delar i språkundervisningen. Bedömning av språkutveckling och läromedelsanalys behandlas också under kursen.

Obligatorisk litteratur

  • Brown, S. & Larson-Hall, J (2012). Second Language Acquisition Myths. Applying Second Language Research to Classroom Teaching. Ann Arbor: The University of Michigan Press. (Valda delar)
  • Nordheden, I. & Paulin, A. (2013). (red.) Att äga språk. Språkdidaktikens möjligheter: en antologi om och för lärare i skolan. 978-91-7656-650-3. Stockholm: Liber. Kap. 1 (s- 15-29), kap. 8–10 (s. 125–176).
  • 2–4 aktuella vetenskapliga artiklar enligt lärarens anvisningar

Bedömningen baserar sig på tentamen eller inlämningsuppgifter. Bedömning enligt skalan 0-5.

Föreläsningar, övningar, planering av kommunikativ övning och skriftligt arbete.

Universitetslektor Kirsi Wallinheimo