Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.12.2017 at 09:00 - 8.1.2018 at 23:59
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 15.1.2018
12:15 - 13:45
Wed 31.1.2018
12:15 - 13:45
Thu 1.2.2018
10:15 - 11:45
Thu 22.2.2018
12:15 - 13:45
Wed 11.4.2018
12:15 - 13:45
Wed 11.4.2018
14:15 - 15:45

Other teaching

11.01.2018 Thu 17.15-17.45
30.01.2018 Tue 09.00-09.45
30.01.2018 Tue 10.15-13.45
05.02.2018 Mon 12.15-15.45
22.02.2018 Thu 08.15-11.45
28.02.2018 Wed 09.00-09.30
02.03.2018 Fri 09.30-10.00
02.03.2018 Fri 10.00-10.30
09.03.2018 Fri 10.30-11.00
09.03.2018 Fri 11.30-12.00
14.03.2018 Wed 12.15-15.45
19.03.2018 Mon 14.15-17.45
22.03.2018 Thu 10.15-13.45
09.04. - 09.04.2018 Mon 10.15-11.45
10.04. - 10.04.2018 Tue 12.15-13.45
Hannah Kaihovirta
Teaching language: Swedish
11.01.2018 Thu 17.15-17.45
30.01.2018 Tue 09.00-09.45
02.02.2018 Fri 08.15-11.45
21.02.2018 Wed 12.15-15.45
23.02.2018 Fri 08.15-11.45
26.02.2018 Mon 10.30-11.00
28.02.2018 Wed 10.00-10.30
01.03.2018 Thu 10.30-11.00
07.03.2018 Wed 10.30-11.00
07.03.2018 Wed 11.30-12.00
15.03.2018 Thu 12.15-15.45
21.03.2018 Wed 10.15-13.45
23.03.2018 Fri 10.15-13.45
09.04. - 09.04.2018 Mon 12.15-13.45
10.04. - 10.04.2018 Tue 12.15-13.45
Hannah Kaihovirta
Teaching language: Swedish

Description

Kursen är obligatorisk för klasslärarstudenter.

  Efter avslutad kurs ska studenten

  • ha en grundkännedom om bildkonst som fenomen och lärandepotential
  • omfatta läroplan, målsättningarna med läroämnet bildkonst i förskoleklass och åk 1–6
  • kunna engagera, planera, genomföra och bedöma lärande i bildkonst med beaktande av mångfald och för att främja hållbar utveckling 

  • omfatta begrepp och teori inom bildkonst och visuell kultur
  • kunna relatera samt kommunicera mångfald, social rättvisa och flerspråkighet som betydelsebärande dimensioner i bildkonstundervisning
  • ha förmåga att kritiskt granska budskap i visuella uttrycksformer
  • kunna använda olika metoder, material och uttrycksformer i undervisningen av läroämnet bildkonst 

  • kunna reflektera kring bildkonstens betydelse för elevens identitetsskapande 

  • ha förmåga att diskutera bildkonstens roll som estetisk lärprocess och kommunikativt redskap i ett komplext och mångkulturellt samhälle 


  Studenterna rekommenderas avlägga kursen under det andra studieåret.

  • Kursen bearbetar frågor om bild, konst och kultur som kommunikation, meningsskapande och identitetsskapande ur ett kritiskt och erfarenhetsorienterat perspektiv.
  • Kursen omfattar uttrycksformerna bildkonst, samtidskonst, fotografi, formgivning, arkitektur och rörlig bild samt utforskande av bildkonst som lärmiljö i historiska, kulturella och estetiska kontexter.
  • Bildkonstens uppgifter behandlas utifrån perspektiven mångfald och social rättvisa.
  • Inom kursen används olika redskap, material, tekniker och uttryckssätt.

  Obligatorisk litteratur

  • Eisner, E. (2009). Reimagining Schools. Routledge.
  • Forsman, A.-C. (2006). Bildernas bok: handbok för bildkonstundervisningen i grundskolan. Helsingfors: Schildts.
  • Kallio-Tavin, M. & Pullinen, J. (2015). Conversations on Finnish Art Education. Helsinki:Aalto Arts.
  • Noble, E. & Roxhage, A-S. (2009). Se mer! Samtidskonst och lärande. Helsinki:Aalto Arts.
  • Räsänen, M. (2015). Visuaalisen kulttuurin monilukukirja. Helsinki: Aalto Arts.
  • Samt aktuella rapporter och vetenskaplig publikationer inom området.

  Multimodal dokumentation, studiebesök (till exempel till konstmuseer).

  Portfolio, presentation. Bedömning enligt skalan 0-5.

  Kursen genomförs i samarbete med de övriga kurserna inom de estetiska ämnenas didaktik.

  Föreläsningar, litteraturstudier, workshops, användning av digital lärplattform, gästföreläsningar, seminarier, digitalt text- och bildbehandling.

  Universitetslektor Hannah Kaihovirta