Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
5.4.2020 at 00:00 - 25.4.2020 at 23:59

Timetable

Description

pintojakso on pakollinen kotitalousopettajan opintosuunnan opiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa ottaa huomioon elintarvikehygienian vaatimukset ja ymmärtää ruoanvalmistuksessa tapahtuvat keskeiset elintarvikekemialliset ilmiöt. Opiskelija tuntee keskeisimmät elintarvikkeet ja harjaantuu ruoanvalmistuksen perustaidoissa. Opiskelija hallitsee ruoanvalmistuksen perusmenetelmiä ja osaa käyttää niissä tarvittavia laitteita.

Opintojakso suoritetaan ensimmäisenä opintovuotena. Opintojakso järjestetään I–II periodeissa.

Opintojakson keskeisiä teemoja ovat ruoanvalmistustaitojen harjaannuttaminen sekä ruoanvalmistuksen perusmenetelmiin, elintarvikkeiden koostumukseen, ominaisuuksiin ja niiden käsittelyyn tutustuminen. Opintojaksolla perehdytään ruoan laatuun ja turvallisuuteen vaikuttaviin tekijöihin sekä ruoanvalmistuksessa tapahtuviin kemiallisiin ja fysikaalisiin muutoksiin.

Soveltuvin osin:

  • Aho-Himberg, K., & Karvinen-Hakala, E. (uusin painos). Ruoanvalmistuksen taito. Helsinki: SanomaPro.
  • Ijäs, T., & Välimäki, M-L. (uusin painos). Tunne elintarvikkeet. Keuruu: Otava.
  • McGee, H. (uusin painos). On Food and Cooking. London: Hodder & Stoughton Ltd.
  • Mäkinen, E., Kiikka K., Meriluoto R., & Väätäinen, R. (uusin painos). Keittiön kautta – Ruoanvalmistajan kirja. Keuruu: Otava.
  • Parkkinen, K., & Rautavirta, K. (uusin painos). Utelias kokki. Helsinki: Restamark.
  • Eviran elintarvikkeita käsittelevät verkkosivut.
  • Ajankohtainen kirjallisuus osoituksen mukaan.

Käytännön harjoitustyöt opetuskeittiössä, luennot, kirjalliset tehtävät ja/tai kirjallinen kuulustelu.

Arviointi perustuu käytännön harjoitustöihin sekä kirjallisiin tehtäviin ja/tai kirjalliseen kuulusteluun asteikolla 0–5.

HUOM! Kasvatustieteellisen tiedekunnan yleistä tenttiä 5.5. ei järjestetä salitenttinä, vaan opintojaksojen opettajat antavat etänä suoritettavan korvaavan suoritusmuodon. Katso tiedot kurssisivulta (linkki alla), tai ole yhteydessä opettajaan.

Käytännön harjoitustyöt opetuskeittiössä ryhmätyöskentelynä, luennot, kirjalliset tehtävät ja/tai kirjallinen kuulustelu.

Yliopisto-opettaja Helena Soljanto

Yliopistonlehtori Kaija Rautavirta