Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
5.4.2020 at 00:00 - 25.4.2020 at 23:59

Timetable

Conduct of the course

Koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa, uusintatenttiä ei järjestetä yleisenä tenttinä. Uusintatentti järjestetään vaihtoehtoisessa muodossa. Ota yhteyttä tentin järjestäjään sähköpostilla Sari.Kivilehto@helsinki.fi

Description

Opintojakso on pakollinen kotitalousopettajan opintosuunnan opiskelijoille.

Asumisen teknologia (5 op)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kiinnittää huomiota tekstiilien ja pintamateriaalien valintaan, puhdistukseen ja huoltoon liittyviin tekijöihin. Opiskelija osaa käytännössä puhdistaa ja huoltaa kodin tekstiileitä ja pintamateriaaleja sekä pystyy arvioimaan niiden hoidossa käytettäviä tiloja, aineita, työvälineitä ja laitteita.

Opintojakso suoritetaan toisena opintovuotena. Opintojakso järjestetään I–II periodeissa.

Opetuksessa tarkastellaan erilaisissa kotitalouksissa käytettäviä tekstiilejä ja pintamateriaaleja ekologisuuden, eettisyyden, käytettävyyden ja taloudellisuuden näkökulmista. Keskeisinä osa-alueina ovat myös työn rationalisointi ja organisointi sekä tutustuminen erilaisiin tutkimusmenetelmiin, standardeihin ja määräyksiin.

Soveltuvin osin:

  • Aalto, K. (2014). Kuluttajien halukkuus ja toimintatavat tekstiilien kierrätyksessä. Kuluttajatutkimuskeskus. Tutkimuksia ja selvityksiä 12.
  • Aulanko, M. (2010). Pesu- ja puhdistusaineet. Johdatus siivouskemiaan. Suomen Siivousteknisen liiton julkaisuja III:4.
  • Aulanko, M., Huovinen, M., Kiikka, K., & Lehtinen, M.-L. (2010). Teemana työ. Helsinki: Otava. Soveltuvin osin.
  • Heikkilä, T., Hopsu, L., Huilaja, E., Karppela, P., Kaukonen S., Kivikallio, J., Korppi, K., Kujala, T., Kääriäinen, P., Mustonen, S., Narko, R., Peltokorpi, M., Reunanen, R., Salmelin, M., & Yltiö, H. (2013). Siivoustyön käsikirja. Suomen Siivousteknisen liiton julkaisuja 1. Suomen Siivoustekninen liitto. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.
  • Kettunen, M., Routi, N., & Aalto, K. (2013). Puhdas, raikas koti. (6. uudistettu painos.) Porvoo: WSOY. (Soveltuvin osin.)
  • Räisänen, R., Rissanen, M., Parviainen, E., & Suonsilta, H. (2017). Tekstiilien materiaalit. Helsinki: Finn Lectura.
  • TTS tutkimuksen, Kuluttajatutkimuskeskuksen ja Työterveyslaitoksen julkaisut sekä käsiteltäviin teemoihin liittyvä muu ajankohtainen tutkimus osoituksen mukaan.

Luennot, ryhmät, opintokäynnit ja kirjallinen tehtävä.

Kirjallinen tehtävä ja kirjallinen kuulustelu arvioidaan asteikolla 0–5.

HUOM! Kasvatustieteellisen tiedekunnan yleistä tenttiä 5.5. ei järjestetä salitenttinä, vaan opintojaksojen opettajat antavat etänä suoritettavan korvaavan suoritusmuodon. Katso tiedot kurssisivulta (linkki alla), tai ole yhteydessä opettajaan.

Luennot, ryhmät, opintokäynnit ja kirjallinen tehtävä.

Yliopistonlehtori Sari Kivilehto