Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 13.9.2017
10:15 - 11:45

Other teaching

25.09.2017 Mon 14.15-15.45
05.10.2017 Thu 12.15-13.45
12.10.2017 Thu 10.15-11.45
27.11.2017 Mon 08.15-11.45
Sirpa Kokko
Teaching language: Finnish
26.09.2017 Tue 08.15-09.45
05.10.2017 Thu 10.15-11.45
12.10.2017 Thu 12.15-13.45
27.11.2017 Mon 12.15-15.45
Sirpa Kokko
Teaching language: Finnish

Description

Käsityönopettajan opintosuunnan opiskelijoiden perusharjoittelu.

Ensimmäisen opintovuoden opinnot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan opetuskokonaisuuksia
  • ymmärtää didaktisten ja pedagogisten ratkaisujen merkityksiä oppimiselle
  • kykenee reflektoimaan tekemiään didaktisia ja pedagogisia ratkaisuja
  • tietää opetussuunnitelmien merkityksen opetustyölle ja ymmärtää opetussuunnitelman kehittämistyön tärkeyden.

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi toisena opiskeluvuotena. Opintojakso järjestetään syyslukukaudella.

Opintojakson aikana kehitetään omaa opettajan käyttöteoriaa ja harjoitellaan didaktisia ja pedagogisia perustaitoja sekä opetuksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Opiskelija tutustuu vuorovaikutukseen luokkatilanteessa sekä koko kouluyhteisön toimintaan. Opiskelija perehtyy valtakunnalliseen, paikalliseen ja koulukohtaiseen opetussuunnitelmaan ja soveltaa niitä omassa opetuksessaan.

Pakollinen kirjallisuus:

Suositeltava kirjallisuus:

  • Kumpulainen, K., Krokfors, L., Lipponen, L. ym. (2010) (toim.) Oppimisen sillat. Kohti osallistavia oppimisympäristöjä. Helsingin yliopisto: CICERO Learning. Saatavilla verkossa: http://helda.helsinki.fi//handle/10138/15628
  • Nuutinen, A., Fernström, P., Kokko, S., & Lahti, H. (2014) (toim.) Suunnittelusta käsin. Käsityön tutkimuksen ja opetuksen vuoropuhelua. Kotitalous- ja käsityötieteiden julkaisuja 36. Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos. Saatavilla verkossa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/153027
  • Syrjäläinen, E., Jyrhämä, R., & Haverinen, L. (2004). Praktikumikäsikirja. Studia Paedagogica 33. Helsingin yliopisto. Saatavilla verkossa: www.helsinki.fi/behav/praktikumikasikirja
  • Muita lähteitä ja artikkeleita sopimuksen mukaan.

Portfolio, käytännön harjoittelu ja siihen kuuluvat tehtävät, aktiivinen osallistuminen ohjaukseen.

Opintojakso arvioidaan asteikolla hylätty/täydennettävä/hyväksytty.

Yliopistonlehtori Sirpa Kokko

Toteutus yhteistyössä harjoittelukoulujen kanssa.