Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.8.2019 at 09:00 - 1.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 23.9.2019
14:15 - 15:45
Tue 1.10.2019
10:00 - 11:30
Thu 10.10.2019
10:00 - 11:30
Mon 14.10.2019
14:15 - 15:45
Mon 25.11.2019
12:30 - 15:45

Other teaching

23.09.2019 Mon 14.15-15.45
01.10.2019 Tue 10.00-11.30
10.10.2019 Thu 10.00-11.30
14.10.2019 Mon 14.15-15.45
25.11.2019 Mon 12.30-15.45
Sirpa Kokko
Teaching language: Finnish
24.09. - 08.10.2019 Tue 08.15-09.45
14.10.2019 Mon 12.30-14.00
29.11.2019 Fri 08.15-11.30
Sirpa Kokko
Teaching language: Finnish

Description

Opintojakso on pakollinen kaikille käsityönopettajan opintosuunnan opiskelijoille.

Ensimmäisen opintovuoden opinnot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan opetuskokonaisuuksia
  • ymmärtää didaktisten ja pedagogisten ratkaisujen merkityksiä oppimiselle
  • kykenee reflektoimaan tekemiään didaktisia ja pedagogisia ratkaisuja
  • tietää opetussuunnitelmien merkityksen opetustyölle ja ymmärtää opetussuunnitelman kehittämistyön tärkeyden.

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi toisena opiskeluvuotena. Opintojakso järjestetään syyslukukaudella.

Opintojakson aikana kehitetään omaa opettajan käyttöteoriaa ja harjoitellaan didaktisia ja pedagogisia perustaitoja sekä opetuksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Opiskelija tutustuu vuorovaikutukseen luokkatilanteessa sekä koko kouluyhteisön toimintaan. Opiskelija perehtyy valtakunnalliseen, paikalliseen ja koulukohtaiseen opetussuunnitelmaan ja soveltaa niitä omassa opetuksessaan.

Pakollinen kirjallisuus:

Suositeltava kirjallisuus:

  • Kumpulainen, K., Krokfors, L., Lipponen, L. ym. (2010) (toim.) Oppimisen sillat. Kohti osallistavia oppimisympäristöjä. Helsingin yliopisto: CICERO Learning. Saatavilla verkossa: http://helda.helsinki.fi//handle/10138/15628
  • Nuutinen, A., Fernström, P., Kokko, S., & Lahti, H. (2014) (toim.) Suunnittelusta käsin. Käsityön tutkimuksen ja opetuksen vuoropuhelua. Kotitalous- ja käsityötieteiden julkaisuja 36. Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos. Saatavilla verkossa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/153027
  • Syrjäläinen, E., Jyrhämä, R., & Haverinen, L. (2004). Praktikumikäsikirja. Studia Paedagogica 33. Helsingin yliopisto. Saatavilla verkossa: www.helsinki.fi/behav/praktikumikasikirja
  • Muita lähteitä ja artikkeleita sopimuksen mukaan.

Portfolio, käytännön harjoittelu ja siihen kuuluvat tehtävät, aktiivinen osallistuminen ohjaukseen.

Opintojakso arvioidaan asteikolla hylätty/täydennettävä/hyväksytty.

Yliopistonlehtori Sirpa Kokko

Toteutus yhteistyössä harjoittelukoulujen kanssa.