Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
5.4.2020 at 00:00 - 25.4.2020 at 23:59

Timetable

Tentti järjestetään Moodle-tenttinä. Moodle alustan löydät täältä: https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=37807

DateTimeLocation
Tue 5.5.2020
16:00 - 19:45

Description

Opintojaksosta vastaa kasvatustieteen kandidaatinohjelma. Opintojakso on pakollinen kasvatustieteen kandidaatinohjelman lastentarhanopettajan opintosuunnan sekä luokanopettajan opintosuunnan opiskelijoille, eikä se ole tarjolla muiden opintosuuntien tai koulutusohjelmien opiskelijoille. Opintojakso kuuluu lastentarhanopettajan opintosuunnassa Varhaiskasvatuksen sisältöopinnot 60op-kokonaisuuteen.

Ennen tämän opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan Kasvatustieteen perusopinnot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää

 • esi- ja alkuopetusta osana kasvatus- ja koulutusjärjestelmää
 • esi- ja alkuopetusikäisen lapsen oppimista ja kehitystä kuvaavia teorioita
 • esi- ja alkuopetuksen erityispiirteitä ja opetuksen lähtökohtia
 • esi- ja alkuopetuksen toimintakulttuuria ja oppimisympäristöjä
 • esi- ja alkuopetusta vaihtoehtopedagogiikkojen näkökulmasta (lastentarhanopettajan opintosuunta)
 • oppilaan oppimispolun jatkumon peruskoulussa (luokanopettajan opintosuunta)

Suoritetaan lastentarhanopettajan opintosuunnassa toisena lukuvuonna.

Opintojakso järjestetään kevätlukukaudella 3. periodissa.

Opintojaksolla käsitellään

 • esi- ja alkuopetuksen kehitysvaiheita ja nykytilaa maamme kasvatus- ja koulutusjärjestelmässä.
 • esi- ja alkuopetusta ohjaavia säädöksiä.
 • esi- ja alkuopetusikäisen lapsen oppimista ja kehitystä kuvaavia keskeisiä teorioita.
 • esi- ja alkuopetuksen pedagogisia lähtökohtia ja oppimisympäristöjä.
 • vaihtoehtopedagogiikkojen pedagogisia ratkaisuja (lastentarhanopettajan opintosuunta)
 • koulupolkusiirtymiä ja monialaisia yhteistyöverkostoja (luokanopettajan opintosuunta).

Pakollinen kirjallisuus

 • Kronqvist, E-L., & Kumpulainen, K. (2011). Lapsuuden oppimisympäristöt. Eheä polku varhaiskasvatuksesta kouluun. Helsinki: WSOYpro.
 • Ajankohtaisia tiedeartikkeleita (saatavilla e-aineistoina), 30 sivua.

Oheiskirjallisuus:

 • Pyhältö, K., & Vitikka, E. (2013). Oppiminen ja pedagogiset käytännöt varhaiskasvatuksesta perusopetukseen. Oppaat ja käsikirjat no. 2013:9. Helsinki: Opetushallitus.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5. Arviointi koostuu tentin arvosanasta sekä annettujen tehtävien suorittamisesta.

HUOM! Kasvatustieteellisen tiedekunnan yleistä tenttiä 5.5. ei järjestetä salitenttinä, vaan opintojaksojen opettajat antavat etänä suoritettavan korvaavan suoritusmuodon. Katso tiedot kurssisivulta (linkki alla), tai ole yhteydessä opettajaan.

Osa 1: Luentokurssi ja kirjallinen tentti

Osa 2: Ryhmäopetus ja annettavat tehtävät