Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Tentti järjestetään Moodle-tenttinä. Moodle alustan löydät täältä: https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=37807

Enrol
1.5.2020 at 00:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

Tentti järjestetään Moodlessa klo 16.00-18.00.

Description

Opintojaksosta vastaa kasvatustieteen kandidaatinohjelma. Opintojakso on pakollinen kasvatustieteen kandidaatinohjelman varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan sekä luokanopettajan opintosuunnan opiskelijoille, eikä se ole tarjolla muiden opintosuuntien tai koulutusohjelmien opiskelijoille. Opintojakso kuuluu varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnassa varhaiskavatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia 60op-kokonaisuuteen.

Ennen tämän opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan Kasvatustieteen perusopinnot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää

 • esi- ja alkuopetusta osana kasvatus- ja koulutusjärjestelmää
 • esi- ja alkuopetuksen makrotason ohjaus
 • esi- ja alkuopetuksen ominaispiirteitä
 • esi- ja alkuopetuksen toimintakulttuurin ja oppimisympäristön yhtäläisyyksiä ja eroja
 • esi- ja alkuopetusta vaihtoehtopedagogiikkojen näkökulmasta (varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunta)
 • oppilaan oppimispolun jatkumon peruskoulussa (luokanopettajan opintosuunta)

Suoritetaan varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnassa toisena lukuvuonna.

Opintojakso järjestetään kevätlukukaudella 3. periodissa.

Opintojaksolla käsitellään

 • esi- ja alkuopetuksen kehitysvaiheita ja nykytilaa maamme kasvatus- ja koulutusjärjestelmässä.
 • esi- ja alkuopetusta ohjaavia säädöksiä.
 • toimintakulttuurit ja oppimisympäristöt esi- ja alkuopetuksen yhteistyössä
 • vaihtoehtopedagogiikkojen pedagogisia ratkaisuja (varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunta).
 • koulupolkusiirtymiä ja monialaisia yhteistyöverkostoja (luokanopettjan opintosuunta).

Osa 1: Luentokurssi ja kirjallinen tentti

Osa 2: Ryhmäopetus ja annettavat tehtävät

Osaamistavoitteiden saavuttaminen edellyttää luento-opetuksessa ja ryhmäopetuksessa käsiteltyjen sisältöjen hallintaa.

Pakollinen kirjallisuus

 • Kronqvist, E-L., & Kumpulainen, K. (2011). Lapsuuden oppimisympäristöt. Eheä polku varhaiskasvatuksesta kouluun. Helsinki: WSOYpro.
 • Ajankohtaisia tiedeartikkeleita (saatavilla e-aineistoina),

Oheiskirjallisuus:

 • Pyhältö, K., & Vitikka, E. (2013). Oppiminen ja pedagogiset käytännöt varhaiskasvatuksesta perusopetukseen. Oppaat ja käsikirjat no. 2013:9. Helsinki: Opetushallitus.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5. Arviointi koostuu tentin arvosanasta sekä annettujen tehtävien suorittamisesta.

PLEASE NOTE that the general examination on August 11th will be organised in distance. The teachers of each course will give instructions on the method of completion. Please see the course page (link below) for further instructions! If you can not find the instructions, please contact the teacher. (The instructions will be added during May.)

Jaana Pesonen