Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.5.2020 at 00:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso on pakollinen kasvatustieteen kandidaatinohjelman lastentarhanopettajan opintosuunnan opiskelijoille.

Opintojakso ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien tai opintosuuntien opiskelijoille.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on valmiuksia

 • ymmärtää monimateriaalisen, kokonaisen käsityöprosessin merkitys osana lapsen kokonaisvaltaista kehitystä varhaiskasvatuksessa
 • suunnitella ja toteuttaa kokonaisia käsityöprosesseja varhaiskasvatuksessa

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä opintovuonna.

Opintojakso järjestetään kevätlukukaudella 4. periodissa.

Opintojaksolla käsitellään

 • varhaiskasvatukseen soveltuvia keskeisiä käsityön sisältöjä, menetelmiä ja välineitä
 • käsityön integrointia varhaiskasvatuksen eri aihekokonaisuuksiin ja teema-alueisiin
 • Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016). Opetushallitus. Soveltuvin osin.
 • Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2016). Opetushallitus. Soveltuvin osin.
 • Karppinen, S. (2009). Kädentaidot ja käsityökasvatus. Teoksessa I. Ruokonen, S. Rusanen & A-L. Välimäki (toim.), Taidekasvatus varhaiskasvatuksessa: iloa, ihmettelyä ja tekemistä (s. 56–65). Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Saatavilla: https://www.julkari.fi/handle/10024/80314.
 • Pöllänen, S., & Kröger, T. (2004). Näkökulmia kokonaiseen käsityöhön. Teoksessa J. Enkenberg, E. Savolainen & P. Väisänen (toim.), Tutkiva opettajankoulutus – taitava opettaja (s. 160–172). Savonlinna: Savonlinnan opettajankoulutuslaitos. Saatavilla: http://sokl.uef.fi/verkkojulkaisut/tutkivaope/polla_kroger.htm. Soveltuvin osin.
 • Yliverronen, V. (2015). Esikoululaisten käsityösuunnittelu: mielikuvitusta, eläytymistä ja leikkiä. Teoksessa A. Nuutinen, P. Fernström, S. Kokko & H. Lahti (toim.), Suunnittelusta käsin. Käsityön tutkimuksen ja opetuksen vuoropuhelua (s. 67–79). Helsinki: Helsingin yliopisto. Kotitalous- ja käsityötieteiden julkaisuja 36. Saatavilla: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/153027
 • Muu kurssin aikana ilmoitettava kirjallisuus ja verkko-oppimateriaali

Opintokokonaisuuden kokonaisarvosana arviointiasteikolla 0–5 muodostuu opetukseen osallistumisesta ja kurssin oppimistehtävien suorituksista.

 • Luento- ja ryhmäopetus sekä kurssin oppimistehtävän hyväksytty toteuttaminen.
 • Suoritusmuodot: Aktiivinen osallistuminen ryhmätunneille ja oppimistehtävän toteuttamiseen.