Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
2.10.2019 at 09:00 - 20.10.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Fri 8.11.2019
12:15 - 13:45
Mon 25.11.2019
10:15 - 11:45
Tue 14.1.2020
10:15 - 11:45
Tue 28.1.2020
12:15 - 13:45

Other teaching

14.11.2019 Thu 12.15-15.45
29.11.2019 Fri 08.15-11.45
24.01.2020 Fri 08.15-11.45
30.01.2020 Thu 08.15-11.45
03.02.2020 Mon 12.00-14.00
18.03.2020 Wed 12.15-15.45
26.03.2020 Thu 08.15-11.45
Sari Slotte
Teaching language: Finnish
21.11.2019 Thu 08.15-11.45
10.12.2019 Tue 12.15-15.45
21.01.2020 Tue 08.15-11.45
29.01.2020 Wed 08.15-11.45
03.02.2020 Mon 14.00-16.00
11.03.2020 Wed 08.15-11.45
31.03.2020 Tue 08.15-11.45
Sari Slotte
Teaching language: Finnish
14.11.2019 Thu 08.15-11.45
09.12.2019 Mon 12.15-15.45
20.01.2020 Mon 08.15-11.45
03.02.2020 Mon 10.00-12.00
05.02.2020 Wed 08.15-11.45
12.03.2020 Thu 08.15-11.45
31.03.2020 Tue 12.15-15.45
Sari Slotte
Teaching language: Finnish
13.11.2019 Wed 12.15-15.45
29.11.2019 Fri 12.15-15.45
20.01.2020 Mon 12.15-15.45
06.02.2020 Thu 08.15-11.45
10.02.2020 Mon 14.00-15.45
19.03.2020 Thu 08.15-11.45
24.03.2020 Tue 08.15-11.45
Sari Slotte
Teaching language: Finnish
18.11.2019 Mon 08.15-11.45
10.12.2019 Tue 08.15-11.45
23.01.2020 Thu 08.15-11.45
29.01.2020 Wed 12.15-15.45
12.02.2020 Wed 11.00-13.00
12.03.2020 Thu 12.15-15.45
24.03.2020 Tue 12.15-15.45
Sari Slotte
Teaching language: Finnish
19.11.2019 Tue 08.15-11.45
09.12.2019 Mon 08.15-11.45
23.01.2020 Thu 12.15-15.45
03.02.2020 Mon 08.15-11.45
05.02.2020 Wed 11.00-13.00
18.03.2020 Wed 08.15-11.45
26.03.2020 Thu 12.15-15.45
Sari Slotte
Teaching language: Finnish
13.11.2019 Wed 08.15-11.45
28.11.2019 Thu 08.15-11.45
15.01.2020 Wed 12.15-15.45
03.02.2020 Mon 08.00-10.00
05.02.2020 Wed 12.15-15.45
11.03.2020 Wed 12.15-15.45
25.03.2020 Wed 12.15-15.45
Sari Slotte
Teaching language: Finnish
21.11.2019 Thu 12.15-15.45
28.11.2019 Thu 12.15-15.45
21.01.2020 Tue 12.15-15.45
06.02.2020 Thu 12.15-15.45
12.02.2020 Wed 13.00-15.00
17.03.2020 Tue 08.15-11.45
25.03.2020 Wed 08.15-11.45
Sari Slotte
Teaching language: Finnish
19.11.2019 Tue 12.15-15.45
11.12.2019 Wed 12.15-15.45
24.01.2020 Fri 12.15-15.45
03.02.2020 Mon 12.15-15.45
05.02.2020 Wed 13.00-15.00
19.03.2020 Thu 12.15-15.45
27.03.2020 Fri 08.15-11.45
Sari Slotte
Teaching language: Finnish
Teaching language: Finnish

Conduct of the course

Etätentti 4.5.2020 klo 12-14. Moodleen tenttivastausten palautus

Yleiset tentit 9.6.2020 klo 12-14 (tentaattori Sari Slotte) ja 11.8.2020 klo 12-14 (tentaattori Anna-Liisa Kyhälä) etätenttinä. Tentaattori lähettää ohjeet edellisenä päivänä ennen tenttiä ja tenttikysymykset sähköpostitse tenttiajan alkaessa klo 12.

Description

  • Opintojakso on pakollinen kasvatustieteen kandidaatinohjelman lastentarhanopettajan opintosuunnan opiskelijoille.
  • Opintojakso ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien tai opintosuuntien opiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tietää ja tuntee varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen liikuntaa säätelevien asiakirjat ja niiden sisällöt ja osaa hyödyntää ja käyttää niitä pohjana liikuntakasvatuksen suunnittelussa
  • ymmärtää liikunnan merkityksen lapsen terveyden ja hyvinvoinnin, yleisten oppimisedellytysten, myönteisen kehosuhteen ja sosiaalisten taitojen kannalta ja osaa tukea lasta niiden kehittämisessä.
  • tunnistaa lapsen motorisen kehityksen vaiheita ja osaa ohjattujen monipuolisten liikuntatilanteiden, leikin ja omaehtoisen liikunnan keinoin tukea lapsen motoristen perustaitojen- ja kehonhallinnan- ja havaintomotoristen taitojen kehittymistä sekä ilmaisua.
  • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida monipuolista, kaikki lapset huomioivaa, pätevyyden kokemuksia kehittävää, ohjattua ja vapaata liikuntaa erilaisille lapsille ja lapsiryhmille
  • tunnistaa, hallitsee ja osaa kestävä kehitys huomioiden hyödyntää ja muokata erilaisia liikunnan oppimisympäristöjä ja ymmärtää yhteistyön merkityksen eri toimijoiden kesken

Huom! Opintojakson kevään aikataulut julkaistaan mahdollisimman pian.

varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen liikuntaa säätelevien asiakirjat ja niiden sisällöt

* lapsen terveyden ja hyvinvoinnin, yleisten oppimisedellytysten, myönteisen kehosuhteen ja sosiaalisten taitojen tukeminen liikunnan keinoin

* varhaisikäisen lapsen motorinen kehitys ja motoriset perustaidot

* vapaan ja ohjatun liikunnan suunnittelu, toteutus ja arviointi

* varhaiskasvatuksen liikunnan oppimisympäristöt

* yhteistyö eri tahojen kanssa

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5. Opintojakson arvosana muodostuu opintotehtävien ja tentin tai esseen perusteella.

  • Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena.
  • Suoritusmuodot: luento- ja ryhmäopetus, annettujen tehtävien suorittaminen sekä tentti tai essee kirjallisuuden pohjalta