Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.5.2020 at 00:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

  • Opintojakso on pakollinen kasvatustieteen kandidaatinohjelman lastentarhanopettajan opintosuunnan opiskelijoille.
  • Opintojakso ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien tai opintosuuntien opiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tietää ja tuntee varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen liikuntaa säätelevien asiakirjat ja niiden sisällöt ja osaa hyödyntää ja käyttää niitä pohjana liikuntakasvatuksen suunnittelussa
  • ymmärtää liikunnan merkityksen lapsen terveyden ja hyvinvoinnin, yleisten oppimisedellytysten, myönteisen kehosuhteen ja sosiaalisten taitojen kannalta ja osaa tukea lasta niiden kehittämisessä.
  • tunnistaa lapsen motorisen kehityksen vaiheita ja osaa ohjattujen monipuolisten liikuntatilanteiden, leikin ja omaehtoisen liikunnan keinoin tukea lapsen motoristen perustaitojen- ja kehonhallinnan- ja havaintomotoristen taitojen kehittymistä sekä ilmaisua.
  • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida monipuolista, kaikki lapset huomioivaa, pätevyyden kokemuksia kehittävää, ohjattua ja vapaata liikuntaa erilaisille lapsille ja lapsiryhmille
  • tunnistaa, hallitsee ja osaa kestävä kehitys huomioiden hyödyntää ja muokata erilaisia liikunnan oppimisympäristöjä ja ymmärtää yhteistyön merkityksen eri toimijoiden kesken

Opintojakso suoritetaan ensimmäisenä opintovuonna.

Opintojakso alkaa 2. periodissa ja päättyy 4. periodissa.

varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen liikuntaa säätelevien asiakirjat ja niiden sisällöt

* lapsen terveyden ja hyvinvoinnin, yleisten oppimisedellytysten, myönteisen kehosuhteen ja sosiaalisten taitojen tukeminen liikunnan keinoin

* varhaisikäisen lapsen motorinen kehitys ja motoriset perustaidot

* vapaan ja ohjatun liikunnan suunnittelu, toteutus ja arviointi

* varhaiskasvatuksen liikunnan oppimisympäristöt

* yhteistyö eri tahojen kanssa

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5. Opintojakson arvosana muodostuu opintotehtävien ja tentin tai esseen perusteella.

  • Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena.
  • Suoritusmuodot: luento- ja ryhmäopetus, annettujen tehtävien suorittaminen sekä tentti tai essee kirjallisuuden pohjalta