Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.5.2020 at 00:00 - 31.5.2020 at 23:59

Messages

Sari Slotte's picture

Sari Slotte

Published, 3.6.2020 at 18:00

Yleiset tentit 9.6.2020 klo 12-14 (tentaattori Sari Slotte) ja 11.8.2020 klo 12-14 (tentaattori Anna-Liisa Kyhälä) etätenttinä. Tentaattori lähettää ohjeet edellisenä päivänä ennen tenttiä ja tenttikysymykset sähköpostitse tenttiajan alkaessa klo 12.

Sari Slotte's picture

Sari Slotte

Published, 13.5.2020 at 18:05

Liikunnan pedagogiikka (EDUK7212) tentti 9.6. ja 11.8.2020 järjestetään etätenttinä klo 12-14. Ohjeet opettajalta tenttiin ilmoittautumisen jälkeen.

Description

  • Opintojakso on pakollinen kasvatustieteen kandidaatinohjelman lastentarhanopettajan opintosuunnan opiskelijoille.
  • Opintojakso ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien tai opintosuuntien opiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tietää ja tuntee varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen liikuntaa säätelevien asiakirjat ja niiden sisällöt ja osaa hyödyntää ja käyttää niitä pohjana liikuntakasvatuksen suunnittelussa
  • ymmärtää liikunnan merkityksen lapsen terveyden ja hyvinvoinnin, yleisten oppimisedellytysten, myönteisen kehosuhteen ja sosiaalisten taitojen kannalta ja osaa tukea lasta niiden kehittämisessä.
  • tunnistaa lapsen motorisen kehityksen vaiheita ja osaa ohjattujen monipuolisten liikuntatilanteiden, leikin ja omaehtoisen liikunnan keinoin tukea lapsen motoristen perustaitojen- ja kehonhallinnan- ja havaintomotoristen taitojen kehittymistä sekä ilmaisua.
  • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida monipuolista, kaikki lapset huomioivaa, pätevyyden kokemuksia kehittävää, ohjattua ja vapaata liikuntaa erilaisille lapsille ja lapsiryhmille
  • tunnistaa, hallitsee ja osaa kestävä kehitys huomioiden hyödyntää ja muokata erilaisia liikunnan oppimisympäristöjä ja ymmärtää yhteistyön merkityksen eri toimijoiden kesken

Opintojakso suoritetaan ensimmäisenä opintovuonna.

Opintojakso alkaa 2. periodissa ja päättyy 4. periodissa.

varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen liikuntaa säätelevien asiakirjat ja niiden sisällöt

* lapsen terveyden ja hyvinvoinnin, yleisten oppimisedellytysten, myönteisen kehosuhteen ja sosiaalisten taitojen tukeminen liikunnan keinoin

* varhaisikäisen lapsen motorinen kehitys ja motoriset perustaidot

* vapaan ja ohjatun liikunnan suunnittelu, toteutus ja arviointi

* varhaiskasvatuksen liikunnan oppimisympäristöt

* yhteistyö eri tahojen kanssa

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5. Opintojakson arvosana muodostuu opintotehtävien ja tentin tai esseen perusteella.

PLEASE NOTE that the general examination on June 9th will be organised in distance. The teachers of each course will give instructions on the method of completion. Please see the course page (link below) for further instrutions! If you can not find the instructions, please contact the teacher. (The instructions will be added during May.)

  • Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena.
  • Suoritusmuodot: luento- ja ryhmäopetus, annettujen tehtävien suorittaminen sekä tentti tai essee kirjallisuuden pohjalta