Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Description

 • Opintojakso on pakollinen kasvatustieteen kandidaatinohjelman varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan opiskelijoille.
 • Opintojakso ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien tai opintosuuntien opiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tietää ja tuntee varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen liikuntaa säätelevienvät asiakirjat ja niiden sisällöt, sekä osaa hyödyntää ja käyttää niitä ja muuta verkkopohjaista materiaalia pohjana liikuntakasvatuksen suunnittelussa
 • ymmärtää liikunnan merkityksen lapsen terveyden ja hyvinvoinnin, yleisten oppimisedellytysten, myönteisen kehosuhteen, sekä sosiaalisten taitojen kannalta ja osaa tukea lasta niiden kehittämisessä.
 • tunnistaa lapsen motorisen kehityksen vaiheita ja osaa ohjattujen monipuolisten liikuntatilanteiden, leikin ja omaehtoisen liikunnan keinoin tukea lapsen motoristen perustaitojen-, kehonhallinnan- ja havaintomotoristen taitojen kehittymistä sekä ilmaisua.
 • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida monipuolista, kaikki lapset huomioivaa, pätevyyden kokemuksia kehittävää, ohjattua ja vapaata omaehtoista liikuntaa erilaisille lapsille ja lapsiryhmille
 • tunnistaa, hallitsee ja osaa kestävä kehitys huomioiden hyödyntää ja muokata erilaisia liikunnan oppimisympäristöjä ja ymmärtää yhteistyön merkityksen eri toimijoiden kesken
 • opintojakso suoritetaan ensimmäisenä opintovuonna.
 • opintojakso alkaa 3. periodissa ja päättyy 4. periodissa

varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen liikuntaa säätelevät asiakirjat ja niiden sisällöt

* lapsen terveyden ja hyvinvoinnin, yleisten oppimisedellytysten, myönteisen kehosuhteen, sekä sosiaalisten taitojen tukeminen liikunnan keinoin

* varhaisikäisen lapsen motorinen kehitys ja motoriset perustaidot

* vapaan ja ohjatun liikunnan suunnittelu, toteutus ja arviointi

* varhaiskasvatuksen liikunnan oppimisympäristöt

* yhteistyö eri tahojen kanssa

 • Toteutetaan lähiopetuksena
 • suoritusmuodot: Luento- ja ryhmäopetus, annettujen tehtävien suorittaminen sekä tentti tai essee kirjallisuuden pohjalta.
 • Osaamistavoitteiden saavuttaminen edellyttää luento-opetuksessa ja ryhmäopetuksessa käsiteltyjen sisältöjen hallintaa.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5. Opintojakson arvosana muodostuu opintotehtävien ja tentin tai esseen perusteella.

Yliopisto-opettaja Anna-Liisa Kyhälä