Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.5.2020 at 00:00 - 31.5.2020 at 23:59

Description

 • Opintojakso on pakollinen kasvatustieteen kandidaatinohjelman lastentarhanopettajan opintosuunnan opiskelijoille.
 • Opintojakso ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien tai opintosuuntien opiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee lapsen varhaisvuosien matemaattisen ajattelun kehittymisen
 • tuntee varhaisvuosien matematiikan keskeiset sisällöt
 • kykenee innostamaan ja tukemaan lapsen matemaattisten tietojen, taitojen ja asenteiden kehittymistä
 • tunnistaa matematiikan oppimisvaikeuksia
 • osaa suunnitella eheyttävästi matemaattis-loogiseen ajatteluun perustuvaa toimintaa suhteessa opetussuunnitelmiin

Opintojakso suoritetaan ensimmäisenä lukuvuonna.

Opintojakso järjestetään periodeissa 3.–4.

 • lapsen matemaattinen ajattelu ja sen kehittyminen
 • luokittelua, vertailua, järjestykseen asettamista, suhdekäsitteitä, lukukäsitettä, mittaamista, geometriaa, aikaa ja tilastoja
 • matematiikan oppimisvaikeuksia ja osaamisen tukemista
 • matematiikka varhaiskasvatuksen opetussuunnitelman perusteissa
 • matematiikan integraatio muiden sisältöjen kanssa
 • Kajetsky, T., & Salminen, M. (2009). Matematiikasta moneksi. Latken Keskus.
 • Räsänen, P. & ym. (2004). Matematiikka-näkökulmia opettamiseen ja oppimiseen (s. 170–364). Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti.
 • Vuorio, J-M. (2010). Matematiikka varhaiskasvatuksessa. Teoksessa R. Korhonen, M-L. Rönkkö, & J-A. Aerila. (toim.), Pienet oppimassa – Kasvatuksellisia näkökulmia varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen (s. 135–153). Turku: Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö.

Luento- ja ryhmäopetus, demonstraation suunnittelu ja opettajana toimiminen, hands on – perustainen menetelmä opetus- ja havainnollistamisvälineiden käytössä. Viimeinen ryhmätunti on sisältöjä kertaava ja täydentävä. Matematiikan sisältöainesta integroidaan muihin sisältöaiheisiin.

Arviointiasteikko 0-5. Arviointi perustuu kirjallisessa tentissä suoriutumiseen.

PLEASE NOTE that the general examination on June 9th will be organised in distance. The teachers of each course will give instructions on the method of completion. Please see the course page (link below) for further instrutions! If you can not find the instructions, please contact the teacher. (The instructions will be added during May.)

Opetus toteutetaan luento- ja ryhmäopetuksena.