Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.5.2020 at 00:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

 • Opintojakso on pakollinen kasvatustieteen kandidaatinohjelman lastentarhanopettajan opintosuunnan opiskelijoille.
 • Opintojakso ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien tai opintosuuntien opiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee lapsen varhaisvuosien matemaattisen ajattelun kehittymisen
 • tuntee varhaisvuosien matematiikan keskeiset sisällöt
 • kykenee innostamaan ja tukemaan lapsen matemaattisten tietojen, taitojen ja asenteiden kehittymistä
 • tunnistaa matematiikan oppimisvaikeuksia
 • osaa suunnitella eheyttävästi matemaattis-loogiseen ajatteluun perustuvaa toimintaa suhteessa opetussuunnitelmiin

Opintojakso suoritetaan ensimmäisenä lukuvuonna.

Opintojakso järjestetään periodeissa 3.–4.

 • lapsen matemaattinen ajattelu ja sen kehittyminen
 • luokittelua, vertailua, järjestykseen asettamista, suhdekäsitteitä, lukukäsitettä, mittaamista, geometriaa, aikaa ja tilastoja
 • matematiikan oppimisvaikeuksia ja osaamisen tukemista
 • matematiikka varhaiskasvatuksen opetussuunnitelman perusteissa
 • matematiikan integraatio muiden sisältöjen kanssa
 • Kajetsky, T., & Salminen, M. (2009). Matematiikasta moneksi. Latken Keskus.
 • Räsänen, P. & ym. (2004). Matematiikka-näkökulmia opettamiseen ja oppimiseen (s. 170–364). Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti.
 • Vuorio, J-M. (2010). Matematiikka varhaiskasvatuksessa. Teoksessa R. Korhonen, M-L. Rönkkö, & J-A. Aerila. (toim.), Pienet oppimassa – Kasvatuksellisia näkökulmia varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen (s. 135–153). Turku: Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö.

Luento- ja ryhmäopetus, demonstraation suunnittelu ja opettajana toimiminen, hands on – perustainen menetelmä opetus- ja havainnollistamisvälineiden käytössä. Viimeinen ryhmätunti on sisältöjä kertaava ja täydentävä. Matematiikan sisältöainesta integroidaan muihin sisältöaiheisiin.

Arviointiasteikko 0-5. Arviointi perustuu kirjallisessa tentissä suoriutumiseen.

Opetus toteutetaan luento- ja ryhmäopetuksena.