Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.5.2020 at 00:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

HUOM! Tentti järjestetään sähköpostitse. Opettaja on tenttiin ilmoittautuneisiin yhteydessä ilmoittautumisajan päätyttyä.

Description

Opintojakso on pakollinen kasvatustieteen kandidaatinohjelman lastentarhanopettajan opintosuunnan opiskelijoille.

Opintojakso ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien tai opintosuuntien opiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • hallitsee kielen ja vuorovaikutuksen oppimisen ja opettamisen perusteet
  • ymmärtää kielen ja vuorovaikutuksen merkityksellisyyden varhaiskasvatuksen kokonaisuudessa
  • osaa tukea lapsen kielen, kielellisen tietoisuuden, sukeutuvan luku- ja kirjoitustaidon sekä varhaisen monilukutaidon kehitystä
  • osaa huomioida varhaiskasvatuksen muuttuvat kielelliset ympäristöt ja monikulttuurisuuden

Opintojakso suoritetaan toisena opiskeluvuonna. Opintojakso järjestetään kevätlukukaudella 3. periodissa.

Opintojaksolla käsitellään :

  • pienen lapsen kielen kehitystä, kielellistä tietoisuutta, sukeutuvaa luku- ja kirjoitustaitoa sekä monilukutaidon alkeita
  • vuorovaikusta ja kielellisiä valmiuksia esikielellisestä vaiheesta aina koulun alkuun saakka
  • pienten lasten lukemaan ja kirjoittamaan oppimis- ja opettamismenetelmiä
  • Nurmilaakso, M., & Välimäki, A-L. (2011). Lapsi ja kieli. Lapsen kielen kehittyminen varhaiskasvatuksessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Opas 13. Helsinki: Yliopistopaino. (saatavilla myös e-kirjana)
  • Whitehead, M. R. (2010). Language and Literacy in the Early Years 0-7. Thousand Oaks CA: SAGE Publi-cations. Ltd; Fourth Edition. (saatavilla myös e-kirjana)

Arviointi perustuu kirjallisessa tentissä suoriutumiseen. Tentti pohjautuu luentomateriaaleihin, kirjallisuuteen ja ryhmissä käsiteltäviin teemoihin. Arviointiasteikko on 0-5.

PLEASE NOTE that the general examination on June 9th will be organised in distance. The teachers of each course will give instructions on the method of completion. Please see the course page (link below) for further instrutions! If you can not find the instructions, please contact the teacher. (The instructions will be added during May.)

Opintojakso toteutetaan luentoina ja ryhmäopetuksena, joille osallistutaan aktiivisesti.