Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.5.2020 at 00:00 - 31.5.2020 at 23:59

Conduct of the course

Opintojakson EDUK8301 Suomen kieli koulussa tentti 14.7. 2020 järjestetään Moodle-tenttinä elokuussa 2020. Katso tarkemmat ohjeet kurssin Moodle-alustalta.

Description

Opintojakso on pakollinen luokanopettajan opintosuunnan opiskelijoille. Opintojakson suorittavat myös opinto-oikeuden perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisiin opintoihin saaneet.

Kaikkia opintokokonaisuuden opintojaksoja koskevien tavoitteiden lisäksi opiskelija

 • ymmärtää kielikasvatuksen tavoitteet monikulttuurisessa ja medioituneessa yhteiskunnassa.
 • hahmottaa suomea toisena kielenä käyttävän oppilaan kokonaiskielitaidon kokonaisuutta.
 • hallitsee erilaisia tekstien tuottamisen opetusmenetelmiä ja osaa tukea myönteisen kirjoittajakuvan muodostumista.
 • osaa ohjata oppilasta kielen ja sen variaation tutkimiseen ja tarkasteluun sekä kielestä puhumisen käsitteiden käyttöön.
 • ymmärtää mielipiteen esittämisen ja perustelun merkityksen kokonaiskielitaidon kehitykselle.
 • tuntee lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen erityispiirteet ja osaa käyttää eri menetelmiä peruslukutaidon alkuopetuksessa.

Opintojakson suositeltu suoritusajankohta on ensimmäinen opiskeluvuosi. Opintojakso järjestetään kevätlukukaudella.

Opintojaksossa

 • käsitellään kielellistä tietoisuutta ja kielitietoisuutta oppilaan näkökulmasta
 • opetellaan havainnoimaan suomea toisena kielenä käyttävän oppilaan kielitaidon karttumista
 • tutustutaan tekstien tuottamiseen menetelmiin ja erilaisiin tekstien arviointi- ja palautteenantotapoihin
 • opetellaan laatimaan kielen ja sen variaation tutkimiseen ja tarkasteluun soveltuvaa opetusmateriaalia
 • harjoitellaan kurssikirjallisuuden käsitteiden aktiivista käyttämistä ja soveltamista omissa suullisissa ja kirjallisissa teksteissä
 • perehdytään ilmaisu-, vuorovaikutus- ja kirjoitustaitoja sujuvoittaviin harjoituksiin
 • käsitellään peruslukutaidon oppimisen perusteita ja tutustutaan keskeisiin lukemaan oppimisen menetelmiin.

Kirjallinen tentti, luentokurssi, harjoitustyö ja ryhmätyö tai vastuuopettajan vuosittain vahvistama muu suoritustapa.

Pakollinen kirjallisuus:

 • Grünthal, S., & Pentikäinen, J. (toim.) (2006). Kulmakivi. Luokanopettajan äidinkieli ja kirjallisuus (soveltuvin osin, esim. s. 60–144). Helsinki: Otava.
 • Lerkkanen, M-K. (2006). Lukemaan oppiminen esi- ja alkuopetuksessa. Helsinki: WSOY.
 • Myllyntausta, S. & Routarinne, S. (2013). Sanahanat auki. Ideoita ja innostusta kirjoittamiseen (soveltuvin osin, esim. s. 13–40). Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Alho, I., & Kauppinen, A. (2008). Käyttökielioppi. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
 • Vaarala, H., Reiman, N., Jalkanen, J. & Nissilä, L. (2016). Tilanne päällä! Näkökulmia S2-opetukseen. Oppaat ja käsikirjat 2016:1. Helsinki: Opetushallitus.

Oheiskirjallisuus:

 • Kulju, P. (2013). Oppilaiden vertaispalaute kirjoitelmista verkossa. Teoksessa M. Kauppinen, M. Rautiainen, & M. Tarnanen (toim.) Rajaton tulevaisuus. Kohti kokonaisvaltaista oppimista (s. 97–111). Ainedidaktisia tutkimuksia 8. Helsinki: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura. Saatavilla: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/153212
 • Tainio, L. & Routarinne, S. (2012). Kieliopin ymmärtäminen ja kieliopillinen ajattelu: luokanopettajaopiskelijat lausetta hahmottamassa. Teoksessa P. Atjonen (toim.) Oppiminen ajassa – kasvatus tulevaisuuteen (s. 249–263). Helsinki: Suomen Kasvatustieteellinen Seura.

Arviointi koostuu kirjallisesta tentistä ja ryhmätyöstä. Arviointiasteikko on 0–5.

PLEASE NOTE that the general examination on July 14th will be organised in distance. The teachers of each course will give instructions on the method of completion. Please see the course page (link below) for further instrutions! If you can not find the instructions, please contact the teacher. (The instructions will be added during May.)

Suomen kielen didaktiikan yliopistonlehtori