Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
16.2.2020 at 00:00 - 7.3.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Tue 17.3.2020
16:00 - 19:45

Description

Opintojakso on pakollinen luokanopettajan opintosuunnan opiskelijoille. Opintojakson suorittavat myös opinto-oikeuden perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisiin opintoihin saaneet.

Kaikkia opintokokonaisuuden opintojaksoja koskevien tavoitteiden lisäksi opiskelija

  • ymmärtää matematiikan oppimisen hierarkkisen rakenteen.
  • ymmärtää matematiikan osaamisen merkityksen lapsen itsetunnon keskeisenä kehittäjänä.
  • tietää, että on tärkeää herättää oppilaiden kiinnostusta matematiikkaan tieteenalana.
  • kykenee suunnittelemaan eri oppiaineita eheyttävän opetuskokonaisuuden.

Opintojakson suositeltu suoritusajankohta on ensimmäinen opiskeluvuosi. Opintojakso järjestetään siten, että se alkaa I periodissa ja kestää koko lukuvuoden.

Opintojaksossa tarkastellaan matematiikan opettamista ja oppimista mm. matemaattisen ajattelun, havainnollistamisen, toiminnallisuuden, oppimisvaikeuksien ja asenteiden näkökulmista.

Pakollinen kirjallisuus:

  • Erikseen ilmoitettu kirjallisuus matematiikan opetuksesta ja oppimisesta, yhteensä noin 150 sivua
  • Huhtala, S. (1999). ”Mä inhoon tätä matikkaa…” Opiskelijan oma matematiikka oppimisvaikeuksien selittäjänä. Moniste 3. Helsinki: Opetushallitus.

Kurssi arvioidaan luentoihin ja ryhmiin pohjautuvien tenttien perusteella. Opiskelijat myös laativat esseen, jonka arvioinnissa käytetään vertaisarviointia. Lisäksi opiskelijat suunnittelevat, toteuttavat ja raportoivat pienimuotoisia opetustuokioita. Arviointiasteikko on luentoihin ja ryhmiin perustuvissa tenteissä 0-5, muissa hyväksytty-hylätty.

Opinnot koostuvat luennoista, ryhmäopetuksesta, kirjallisuudesta sekä näihin perustuvista tenteistä. Lisäksi opintoihin kuuluu esseen kirjoittaminen ja pienten koulussa toteutettavien tuokioiden suunnitteleminen, toteuttaminen ja arvioiminen.

Yliopistonlehtori Anu Laine
Yliopistonlehtori Heidi Krzywacki
Yliopistonlehtori Päivi Portaankorva-Koivisto