Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
16.2.2020 at 00:00 - 7.3.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Tue 17.3.2020
16:00 - 19:45

Description

Opintojakso on pakollinen luokanopettajan opintosuunnan opiskelijoille. Opintojakson suorittavat myös sivuaineoikeuden tai erillisen opinto-oikeuden perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisiin opintoihin saaneet.

Kaikkia opintokokonaisuuden opintojaksoja koskevien tavoitteiden lisäksi opiskelija

 • ymmärtää käsityötoiminnan yhteyden kulttuuriin, yhteiskuntaan, luontoon ja teknologiaan.
 • ymmärtää käsityön taito- ja taideaineeksi, joka on integroitavissa muihin oppiaineisiin ja eheytettävissä eri aihekokonaisuuksiin.
 • ymmärtää työsuojelun tärkeyden osana kaikkea käsityöllistä toimintaa.
 • osaa ohjata käsityön suunnittelu- ja valmistusprosesseja havainnollistamalla niihin liittyviä edellytyksiä, erityispiirteitä sekä toiminta- ja arviointitapoja.
 • osaa havainnoida muotoilu-, käsityö- ja teknologiakulttuuria.
 • osaa tehdä materiaaleihin ja työskentelytapoihin liittyviä esteettisesti, ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja eettisesti kestäviä ratkaisuja.

Opintojakson suositeltu suoritusajankohta on ensimmäinen opiskeluvuosi. Opintojakso järjestetään syyslukukaudella.

 • Opiskelija tutustuu käsityön eri osa-alueisiin (tekstiilityö, tekninen työ, teknologiakasvatus ja muotoilu), työtapoihin ja menetelmiin sekä syventyy käsityötuotteen suunnittelu- ja valmistusprosessiin.
 • Opintojaksossa käsitellään eri materiaalien ominaisuuksia, työstötekniikoita ja niiden sovellusmahdollisuuksia monimateriaalisessa käsityön opetuksessa.
 • POPS. (2014). Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 2014. (Käsityön osin). Määräykset ja ohjeet 2014;96. Opetushallitus.
 • Huovila, R., Hintsa, T., Säilä, J. & Rautio, R. (2018). Kirja käsityöstä. Luokkien 1-7 käsityönopetus. PS-kustannus.
 • Teknisen- ja tekstiilityön luento- ja opetusmonisteet sekä verkkomateriaali, enintään 200 sivua.

Luentoihin, kirjallisuuteen ja ryhmissä käsiteltyyn materiaaliin pohjautuva tentti arvioidaan arviointiasteikolla 0-5.

Aktiivinen osallistuminen ryhmäopetukseen sekä hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät ja kirjallinen tentti.

Yliopistonlehtori Seija Karppinen
Yliopistonlehtori Antti Hilmola
Yliopistonlehtori Manne Kallio