Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
5.4.2020 at 00:00 - 25.4.2020 at 23:59

Timetable

Conduct of the course

Tentti suoritetaan korvaavalla esseesuorituksella. Tenttiin tulee ilmoittautua normaalisti (5.4.-25.4.2020) ja vain ilmoittautuneet arvioidaan.

Esseen tarkempi ohjeistus, sekä palautuskansio ovat Moodlessa (EDUK8305). Palautuskansio on avoinna 5.5.2020 klo 8.00-16.00.

Myöhässä palautettuja ei arvioida – seuraava tenttimahdollisuus joulukuussa 2020.
Kyseessä on kertaluontoinen korvaavasuoritus – ei jatkuva/myöhemmin sovellettava mahdollisuus.

Lisätietoja: Seija Karppinen (seija.karppinen@helsinki.fi),
Antti Hilmola (050-3183999, ma-to klo 10.00-12.00)

Description

Opintojakso on pakollinen luokanopettajan opintosuunnan opiskelijoille. Opintojakson suorittavat myös sivuaineoikeuden tai erillisen opinto-oikeuden perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisiin opintoihin saaneet.

Kaikkia opintokokonaisuuden opintojaksoja koskevien tavoitteiden lisäksi opiskelija

 • ymmärtää käsityötoiminnan yhteyden kulttuuriin, yhteiskuntaan, luontoon ja teknologiaan.
 • ymmärtää käsityön taito- ja taideaineeksi, joka on integroitavissa muihin oppiaineisiin ja eheytettävissä eri aihekokonaisuuksiin.
 • ymmärtää työsuojelun tärkeyden osana kaikkea käsityöllistä toimintaa.
 • osaa ohjata käsityön suunnittelu- ja valmistusprosesseja havainnollistamalla niihin liittyviä edellytyksiä, erityispiirteitä sekä toiminta- ja arviointitapoja.
 • osaa havainnoida muotoilu-, käsityö- ja teknologiakulttuuria.
 • osaa tehdä materiaaleihin ja työskentelytapoihin liittyviä esteettisesti, ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja eettisesti kestäviä ratkaisuja.

Opintojakson suositeltu suoritusajankohta on ensimmäinen opiskeluvuosi. Opintojakso järjestetään syyslukukaudella.

 • Opiskelija tutustuu käsityön eri osa-alueisiin (tekstiilityö, tekninen työ, teknologiakasvatus ja muotoilu), työtapoihin ja menetelmiin sekä syventyy käsityötuotteen suunnittelu- ja valmistusprosessiin.
 • Opintojaksossa käsitellään eri materiaalien ominaisuuksia, työstötekniikoita ja niiden sovellusmahdollisuuksia monimateriaalisessa käsityön opetuksessa.
 • POPS. (2014). Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 2014. (Käsityön osin). Määräykset ja ohjeet 2014;96. Opetushallitus.
 • Huovila, R., Hintsa, T., Säilä, J. & Rautio, R. (2018). Kirja käsityöstä. Luokkien 1-7 käsityönopetus. PS-kustannus.
 • Teknisen- ja tekstiilityön luento- ja opetusmonisteet sekä verkkomateriaali, enintään 200 sivua.

Luentoihin, kirjallisuuteen ja ryhmissä käsiteltyyn materiaaliin pohjautuva tentti arvioidaan arviointiasteikolla 0-5.

HUOM! Kasvatustieteellisen tiedekunnan yleistä tenttiä 5.5. ei järjestetä salitenttinä, vaan opintojaksojen opettajat antavat etänä suoritettavan korvaavan suoritusmuodon. Katso tiedot kurssisivulta (linkki alla), tai ole yhteydessä opettajaan.

Aktiivinen osallistuminen ryhmäopetukseen sekä hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät ja kirjallinen tentti.

Yliopistonlehtori Seija Karppinen
Yliopistonlehtori Antti Hilmola
Yliopistonlehtori Manne Kallio