Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
5.4.2020 at 00:00 - 25.4.2020 at 23:59

Messages

Liisa Hakala's picture

Liisa Hakala

Published, 8.4.2020 at 11:42

LIIKUNNAN DIDAKTIIKAN (EDUK8306) UUSINTATENTTI

Opintojakson EDUK8306 uusintatentin ajankohta on tiistai 5.5.2020 klo 16.00 - 19.45. Tenttiin ilmoittautuminen on tavallinen tiedekuntatenttiin ilmoittautuminen. Ilmoittautuminen alkoi 5.4. ja loppuu 25.4. klo 23.59.
Tentti on yksilöllisesti tehtävä kotitentti. Opintojakson vastuuopettaja Liisa Hakala lähettää tenttikysymyksen / tenttikysymykset osallistujille tenttipäivänä sähköpostitse klo 16.00. Vastaustiedosto (word-tiedosto) palautetaan Liisa Hakalalle (liisa.hakala@helsinki.fi) sähköpostin liitetiedostona viimeistään klo 19.45.
Tentissä käytetään tenttialueen kirjallisuutta ja muuta opintojakson materiaalia. Kirjan tenttialue löytyy opintojakson moodlesta aiheen 3 kohdalta (Hakala, ensimmäisen luennon diat, dia 7).
Tätä seuraava mahdollisuus liikunnan didaktiikan (EDUK8306) tenttimiseen on elokuussa 2020.

Timetable

Conduct of the course

5.5. tentti pidetään kotitenttinä. Opettaja lähettää kysymykset ilmoittautuneille sähköpostitse. Tentti tehdään sille varattuna ajankohtana.

Description

Opintojakso on pakollinen luokanopettajan opintosuunnan opiskelijoille. Opintojakson suorittavat myös opinto-oikeuden perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisiin opintoihin saaneet.

Kaikkia opintokokonaisuuden opintojaksoja koskevien tavoitteiden lisäksi opiskelija

  • ymmärtää eettisperustaisen ja pedagogisesti toteutetun koululiikunnan luonteen, jossa korostuvat fyysis-motorinen toiminta, kehollisuus, yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys.
  • osaa suhtautua myös kriittisesti liikuntaan liitettyihin merkityksiin.
  • osaa tukea oppilaan fyysis-motorista kehittymistä ja myönteistä kehosuhdetta.
  • osaa tukea oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä ja hyvinvointia monipuolisen ja pedagogisesti toteutetun liikunnanopetuksen avulla.
  • osaa toimia pedagogisesti sekä fyysistä ja henkistä turvallisuutta edistäen erilaisissa liikunnan oppimisympäristöissä.

Opintojakson suositeltu suoritusajankohta on toinen opiskeluvuosi. Opintojakso järjestetään siten, että se alkaa I periodissa ja jatkuu II ja III periodissa.

Opintojaksossa käsitellään oppiaineen historiallisia ja teoreettisia lähtökohtia, ainedidaktisia periaatteita, fyysis-motorista toimintaa ja kehollisuutta sekä yhdenvertaisuuden ja yhteisöllisyyden merkitystä koululiikunnassa.

Pakollinen kirjallisuus:

  • Jaakkola, T., Liukkonen, J., & Sääkslahti, A. (toim.) (2013). Liikuntapedagogiikka (soveltuvin osin). Jyväskylä: PS-Kustannus.
  • Lisäksi opintojakson vastuuhenkilön ilmoittama kirjallinen materiaali tai verkkomateriaali enintään 200 sivua.

Kirjallisuuteen, luentoihin ja ryhmiin perustuva tentti. Arviointiasteikko on 0-5.

HUOM! Kasvatustieteellisen tiedekunnan yleistä tenttiä 5.5. ei järjestetä salitenttinä, vaan opintojaksojen opettajat antavat etänä suoritettavan korvaavan suoritusmuodon. Katso tiedot kurssisivulta (linkki alla), tai ole yhteydessä opettajaan.

Luennot, ryhmäopetus, kirjallisuus ja tentti. Lisäksi voi opettajan ilmoittamalla tavalla sisältyä taito- ja taideaineita integroiva projekti.

Yliopistonlehtori Liisa Hakala