Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Tenttiä 9.6.2020 ei pidetä perinteisenä salitenttinä. Sen sijaan tentti hoidetaan esseellä. Pyydä ohjeet jakson vastuuopettajalta (Poutiainen) sähköpostitse.

Enrol
1.5.2020 at 00:00 - 31.5.2020 at 23:59

Description

Opintojakso on pakollinen luokanopettajan opintosuunnan opiskelijoille. Opintojakson suorittavat myös opinto-oikeuden perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisiin opintoihin saaneet.

Kaikkia opintokokonaisuuden opintojaksoja koskevien tavoitteiden lisäksi opiskelija

  • osaa toteuttaa erilaisia musiikkikasvatuksen perustoimintoja ja työtapoja alakoulussa.
  • osaa ottaa huomioon oppilaiden musiikillisen ajattelun ja kehityksen vaiheet opetuksessaan.
  • osaa ohjata luovaa musiikillista toimintaa.
  • osaa soveltaa musiikkikasvatusta kulttuuriseen identiteettiin, kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen sekä monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin liittyen.
  • osaa tarkastella musiikkia taidekasvatuksen ja sen tutkimuksen osana.

Opintojakson suositeltu suoritusajankohta on ensimmäinen opiskeluvuosi. Opintojakson luennot ja ryhmäopetus järjestetään kevätlukukaudella. Vapaan säestyksen pienryhmäopetusta järjestetään sekä syys- että kevätlukukaudella.

Opintojaksossa käsitellään

  • alakoulun musiikkikasvatuksen pedagogisia kysymyksiä toiminnallisesti ja teoreettisesti.
  • musiikin peruselementtejä ja niiden soveltamista luokkatyöskentelyssä.
  • esimerkiksi musiikillista keksimistä, kuuntelukasvatusta, laulamista, koulusoitinten käyttöä ja teknologiaa osana musiikinopetusta.

Jaksossa perehdytään myös vapaaseen säestykseen ja kehitetään siihen liittyviä perustaitoja.

Enintään 200 sivua opintojakson alussa ilmoitettavia ajankohtaisia musiikkipedagogisia katsauksia, oppimateriaaleja (myös digitaalisia) sekä alan tutkimusartikkeleita.

Opintojakso toteutuu pääasiassa ryhmäopetuksena. Ryhmäopetuksen lisäksi opiskelija osallistuu luennoille. Opintojaksolla hyödynnetään monipuolisesti opetusteknologiaa.

Kurssin suoritus perustuu osallistumiseen, annettujen tehtävien laatimiseen ja suorittamiseen sekä soveltavaan tenttiin. Arviointiasteikko on 0-5.

PLEASE NOTE that the general examination on June 9th will be organised in distance. The teachers of each course will give instructions on the method of completion. Please see the course page (link below) for further instrutions! If you can not find the instructions, please contact the teacher. (The instructions will be added during May.)

Luento- ja ryhmäopetusta. Opintojaksoon sisältyy vapaan säestyksen pienryhmäopetusta.

Yliopistonlehtori Ari Poutiainen